Специални условия за студентите на SoftUni

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

Възползвай се от преференциалните условия за финансиране на своето образование! Осигури си необходимите средства съгласно твоите конкретни нужди.

Представяме ти потребителски кредит и овърдрафт с атрактивни лихвени условия!

ЗАЯВИ ОНЛАЙН още сега!

ПОТРЕБИТЕЛСКИ  ОВЪРДРАФТ

Ако желаеш гъвкаво и удобно финансово решение за сума до 5 000 лв., с което можеш да ползваш одобрения кредитен лимит многократно изцяло или на части, ти препоръчваме потребителски овърдрафт. С него имаш 24-часов достъп до средствата чрез дебитна карта!

Специални условия:

 • 0% лихва за първите шест месеца от договора за кредит, при превод на работна заплата по разплащателна сметка в банката1
 • Променлив лихвен процент за останалия период – 9,50%1;
 • 50% по-ниска такса за оценка на кредитоспособността при искане за овърдрафт, спрямо стандартните условия²;
 • Максимален размер – до 5 000 лв.;
 • Валута – лева;
 • Срок – 12 месеца, с възможност за автоматично удължаване за същия срок безпосещение в офис на банката;
 • Такса за подновяване на овърдрафт – 1% върху разрешения размер, но не по-малко от 10 лева.

Допълнителни предимства:

 • Заплащане на лихва само върху усвоената сума от овърдрафта, след шестия месец;
 • Възможност за автоматично подновяване при изтичане на първоначално договорения срок, без посещениев офис на банката.
 • Възможност за бързо, лесно и удобно кандидатстване онлайн или на кратък номер *7224

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Препоръчваме ти да избереш потребителски кредит, ако търсиш вариант за финансиране до 5 000 лв. и за срок до 4 год., с който спокойно да посрещнеш разходите си за образование.

Специални условия:

 • Атрактивен лихвен процент – 5,70% променлив годишен лихвен процент в лева, без изискване за превод на работна заплата;
 • 50% по-ниска такса за оценка на кредитоспособността, спрямо стандартните условия3;
 • Сума за финансиране – от 500 до 5 000 лв.;
 • Валута –лева;
 • Максимален срок на изплащане – до 4 години;
 • Осигуряване на защита в случай на неблагоприятни събития със застраховка „Защита на плащанията" по потребителски кредити от Пощенска банка4.

Допълнителни предимства:

 • Улеснена процедура за кандидатстване – само с лична карта5;
 • Възможност за бързо, лесно и удобно кандидатстване онлайн или на кратък номер *7224.
 • Сума и срок, съобразени със специфичните нужди на всеки клиент;

Избери най-подходящото решение и заяви онлайн още сега!

Не забравяй да споменеш своя студентски номер, при последващ разговор със служител на банката. 

 

¹ Предложението е валидно при подаване на искане за нов овърдрафт в лева от Пощенска банка и превод на работна заплата по разплащателна сметка разкрита в Банката. Банката не начислява лихва върху усвоената сума от овърдрафта за първите шест месеца от договора за овърдрафт. След изтичане на шестмесечния период с 0% лихва, овърдрафтът започва да се олихвява с променлив годишен лихвен процент 9,50% за останалия период от срока на договора на клиента.

² Стандартните такси за оценка на кредитоспособността при искане за овърдрафт са посочени в Тарифата на Банката за физически лица. Преференциалната такса (с 50% по-ниска от стандартната) за оценка на кредитоспособността на искане за овърдрафт за студентите на SoftUni е дължима, както следва: при разрешен размер от 200 до 1 000 лева – 7,50 лв.; при разрешен размер от 1 001 до 4 000 лева – 15 лв. ; при разрешен размер от 4 001 до 5 000 лева – 25 лв.

Пример: При 9,50% променлива годишна лихва за потребителски овърдрафт с размер 1 000 лв., усвоен изцяло в началото на срока и погасяване на равни месечни вноски, всяка в размер на 87,68 лв., за срок от 12 месеца, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в Банката по разплащателна сметка и такса за разглеждане на искане за кредит 7,50 лв., общата дължима сума е 1 059.71 лв., ГПР е 11.49%.

Годишният лихвен процент по кредита е променлив и се формира от сбора на референтния лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за необезпечени кредити в лева, плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. Референтният лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за необезпечени кредити се определя от Комитета по управление на активите и пасивите – ALCO /Assets and Liability Committee/ съгласно Методологията на Банката за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ по потребителски и жилищно-ипотечни кредити, публикувана на интернет страницата на Банката www.postbank.bg. ПРАЙМ подлежи на преразглеждане на тримесечна база, при спазване на условията, описани в Методологията. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи, определени от Банката, условията за финансиране за конкретен кредит, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на Банката. Кредитор е „Юробанк България“АД.

3 Стандартните такси за оценка на кредитоспособността по потребителски кредит са посочени в Тарифата на Банката за физически лица. Преференциалната такса (с 50% по-ниска от стандартната) за оценка на кредитоспособността за студентите на SoftUni е дължима както следва: при разрешен размер от 500 до 2 500 лева – 25 лв.; при разрешен размер от 2 501  до 5 000 лева – 50 лв.;

Пример: При кредит с размер 1 000 лв., срок 24 месеца и променлив годишен лихвен процент 5,70%, ползване на пакет „М“ по застрахователна програма „Защита на плащанията” по потребителски кредити и такса за оценка на кредитоспособността в размер на 25 лв., ГПР е 16.97%, месечната вноска по кредита е 44.65 лв., еднократната застрахователна премия е 10.56 лв., общата дължима сума – 1 180.66 лв.

Годишният лихвен процент по кредита е променлив и се формира от сбора на референтния лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за необезпечени кредити в лева, плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. Референтният лихвен процент ПРАЙМ на „Юробанк България“ АД за необезпечени кредити се определя от Комитета по управление на активите и пасивите – ALCO /Assets and Liability Committee/ съгласно Методологията на Банката за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ по потребителски и жилищно-ипотечни кредити, публикувана на интернет страницата на Банката www.postbank.bg. ПРАЙМ подлежи на преразглеждане на тримесечна база, при спазване на условията, описани в Методологията. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи, определени от Банката, условията за финансиране за конкретен кредит, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас клон на Банката. Кредитор е „Юробанк България“АД. 

4 Застрахователна програма "Защита на плащанията" е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програмата „Защита на плащанията за потребителски кредит от Пощенска банка“, достъпни при поискване във всеки офис на Банката.

5 Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.