Детски спестовен влог

Детски спестовен влог

Мечтаете ли да сте идеалните родители или любимите баба и дядо?

Сбъднете мечтите на децата или внуците си!

Годишни лихвени проценти:

  • 0,15% в левове
  • 0,15% в евро
  • 0,15% в щ.долари      

Възраст на титуляра

Детски спестовен влог може да бъде открит на всяко дете до 18 години. Всяко дете може да притежава неограничен брой влогове.

Срок на детския спестовен влог

След навършване на пълнолетие на детето – титуляр на детски спестовен влог, същият автоматично се трансформира в безсрочен спестовен влог.

Валута

Банката открива детски спестовни влогове в левове, евро и щ. долари.

Минимално салдо

20 лева/евро/щ.долара

Изплащане на лихвата

Начислените лихви се изплащат чрез капитализиране/прибавяне към сумата по влога в края на календарната година или при неговото закриване.

Вноски

НОВО - три месеца без такса за вноски по сметка в лева. Без ограничение за размера на внесените суми.*

Теглене на суми

Теглене от детски спестовен влог може да бъде извършено във всички клонове на банката съгласно законовите разпоредби – от законния/те представител/и с разрешение от районния съд.

Посочените лихвени проценти не са фиксирани и са в съответствие с Лихвения бюлетин на банката, като важат за деца до 18 години.

Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) , регламентирано със закон.

*Промоционалните условия са валидни от 01.04.2024г. до 01.07.2024г. за извършени вноски на банкноти в лева по сметки на физически лица в леваПри внасяне на суми над 100 000 лв., банката изисква подаване на писмена заявка 3 работни дни предварително. При липса на заявка се прилага стандартната такса съгласно Тарифата за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица. В обхвата на промоционалните условия не влизат вноски от трети физически лица и внасяне на монети.