Детски спестовен влог

Мечтаете ли да сте идеалните родители или любимите баба и дядо?

Сбъднете мечтите на децата или внуците си!

Годишни лихвени проценти:

  • 0,15% в левове
  • 0,15% в евро
  • 0,15% в щ.долари      

Възраст на титуляра

Детски спестовен влог може да бъде открит на всяко дете до 18 години. Всяко дете може да притежава неограничен брой влогове.

Срок на детския спестовен влог

След навършване на пълнолетие на детето – титуляр на детски спестовен влог, същият автоматично се трансформира в безсрочен спестовен влог.

Валута

Банката открива детски спестовни влогове в левове, евро и щ. долари.

Минимално салдо

20 лева/евро/щ.долара

Изплащане на лихвата

Начислените лихви се изплащат чрез капитализиране/прибавяне към сумата по влога в края на календарната година или при неговото закриване.

Вноски

Суми по влога се приемат по всяко време в неограничен размер и за неограничено време във всички клонове на банката.

Теглене на суми

Теглене от детски спестовен влог може да бъде извършено във всички клонове на банката съгласно законовите разпоредби – от законния/те представител/и с разрешение от районния съд.

Посочените лихвени проценти не са фиксирани и са в съответствие с Лихвения бюлетин на банката, като важат за деца до 18 години.

Пощенска банка гарантира влоговете Ви чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) , регламентирано със закон.