План на &quot

Юробанк България&quot

АД относно действията в случай на съществена промяна или прекратяване изготвянето на бенчмарк

ПЛАН НА „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД
СЪГЛАСНО ЧЛ. 28, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1011 ОТНОСНО ИНДЕКСИ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО БЕНЧМАРКОВЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ФИНАНСОВИ ДОГОВОРИ ИЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
ОТНОСНО ДЕЙСТВИЯТА В СЛУЧАЙ НА СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЗГОТВЯНЕТО НА БЕНЧМАРК, ИЗПОЛЗВАН ОТ БАНКАТА

Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите от инвестиционни фондове (по-долу за краткост “Регламент (ЕС) 2016/1011“) налага определени изисквания към администраторите и поднадзорните субекти, които използват бенчмарк за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове.

Пълният текст на Регламент (ЕС) 2016/1011 е достъпен на следния интернет адрес: https://publications.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/5f55dd2e-3dbb-11e6-a825-01aa75ed71a1/language-bg.
Съгласно чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011, поднадзорните субекти, които използват бенчмарк, изготвят и поддържат строги планове в писмена форма, в които определят действията, които ще предприемат, в случай че този бенчмарк се промени съществено или вече не се изготвя. Когато е възможно и целесъобразно, в тези планове се определят един или няколко алтернативни бенчмаркове, които могат да бъдат използвани като заместител на бенчмарковете, които вече не се изготвят, като се посочва защо тези бенчмаркове биха били подходящи алтернативи.

В случай на съществена промяна или прекратяване на изготвянето на даден бенчмарк, използван от банката, „Юробанк България“ АД (Банката) ще предприеме следните стъпки:

I. Ще определи въздействието от настъпването на такова събитие и ще оцени последиците от него, включително ще анализира съществуващата документация и продукти с цел да идентифицира въздействието върху сключени договори с клиенти;

II. Ще оцени базисния риск от несъответствията при договорите за хеджиране;

III. При необходимост, ще създаде работен комитет, който да определи мерките и действията, които ще се предприемат, в случай че даден бенчмарк, използван от Банката, се промени съществено или вече не се изготвя;

IV. Въз основа на направения анализ Банката ще предприеме следните действия по отношение на определянето на най-подходящ заместител на ползвания бенчмарк:

1. По отношение на договори за кредит, сключени с потребители

Банката ще определи най-подходящия заместител на променения/преустановения бенчмарк, ползван за референтен лихвен процент по кредита, при прилагане на следната поредност:

а) Банката приема за основен заместител на ползвания бенчмарк Референтния лихвен процент ПРАЙМ по потребителски и жилищно-ипотечни кредити (съответно ПРАЙМ за необезпечени кредити в лева/евро и ПРАЙМ за обезпечени кредити в лева/евро) на „Юробанк България“ АД, който се определя от Комитета по управление на активите и пасивите на банката - ALCO (Assets and Liabilities Committee), съгласно методология, публикувана на интернет сайта на банката www.postbank.bg („Методология“). Методологията за ПРАЙМ за потребителски и жилищно-ипотечни кредити ще бъде приложима за съответния договор от момента на заместване на променения/преустановения бенчмарк.

- В случай че в срока на съответния договор за кредит, съгласно Методологията е налице основание за промяна на стойността на ПРАЙМ, новата актуална стойност на ПРАЙМ, както и датата, на която тя е публикувана, се обявяват на интернет страницата на Банката на адрес www.postbank.bg, като обявление за промяната се поставя и на видно място в офисите на Банката, с указание за датата на публикуване на новата стойност на ПРАЙМ.

- При всяко публикуване на нова актуална стойност на ПРАЙМ, Банката извършва съответна актуализация на годишния лихвен процент по съответния договор за кредит, като новата приложима стойност на ПРАЙМ е в сила и се ползва за определяне на лихвения процент по кредита, считано от датата, следваща първата падежна дата на месечна вноска по кредита след датата на публикуване на новата стойност на ПРАЙМ.

- Референтен лихвен процент ПРАЙМ за потребителски и жилищно-ипотечни кредити е утвърден от Банката като основен заместител в случай на съществено изменение или преустановяване на приложим бенчмарк, поради прозрачната си методология, която е базирана на пазарни индикатори за българската банкова система, публикувани от БНБ, отговаря на изискванията и се използва от Банката като референтен лихвен процент по смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и Закона за потребителския кредит.

б) В случай на невъзможност да се приложи Референтен лихвен процент ПРАЙМ за потребителски и жилищно-ипотечни кредити към момента на същественото изменение/прекратяване на ползвания бенчмарк, Банката ще приеме като негов заместител друг валиден, международно признат бенчмарк, който към съответния момент отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011, или друг индекс, отговарящ на изискванията за  референтен лихвен процент по смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и Закона за потребителския кредит.

2. По отношение на договори за кредит с лица, които не са потребители:

Банката ще определи най-подходящия заместител на променения/преустановения бенчмарк, ползван за База на лихвата, респ. за референтен лихвен процент по кредита, при прилагане на следната поредност:

а) Банката приема за основен заместител на ползвания бенчмарк Референтния лихвен процент ПРАЙМ по кредити на бизнес клиенти (ПРАЙМ за Бизнес клиенти) за съответната валута лева/евро на „Юробанк България“ АД, който се определя от Комитета по управление на активите и пасивите на банката - ALCO (Assets and Liabilities Committee), съгласно методология, публикувана на интернет сайта на банката www.postbank.bg („Методология“). Методологията за ПРАЙМ за Бизнес клиенти ще бъде приложима за съответния договор от момента на заместване на променения/преустановения бенчмарк.

- В случай че в срока на съответния договор за кредит, съгласно Методологията е налице основание за промяна на стойността на ПРАЙМ за Бизнес клиенти, новата актуална стойност на ПРАЙМ за Бизнес клиенти, както и датата, на която тя е публикувана, се обявяват на интернет страницата на Банката на адрес www.postbank.bg, като обявление за промяната се поставя и на видно място в офисите на Банката, с указание за датата на публикуване на новата стойност на ПРАЙМ за Бизнес клиенти.

- В случай че в резултат на промяна на ПРАЙМ за Бизнес клиенти, сборът на договорната лихвена надбавка и действащия ПРАЙМ за Бизнес клиенти за лева/евро с приложен към него конверсионен компонент за осигуряване на еквивалентност по т. V. по-долу, е по-нисък от Долната граница на дължимата лихва, уговорена в съответния договор за кредит, то дължимата годишна лихва по кредита ще бъде равна на Долната граница на дължимата лихва.

- В случай че в конкретния договор за кредит е уговорена минимална стойност на Базата, уговорената минимална стойност продължава да се прилага съответно и спрямо новата База, а именно спрямо ПРАЙМ за Бизнес клиенти за лева/евро с приложен към него конверсионен компонент за осигуряване на еквивалентност по т. V. по-долу.

- При всяко публикуване на нова актуална стойност на ПРАЙМ за Бизнес клиенти и при спазване на посочените по-горе условия, Банката извършва съответна актуализация на годишния лихвен процент по кредита, като новата приложима стойност на ПРАЙМ за Бизнес клиенти е в сила и се ползва за определяне на лихвения процент по кредита, считано от датата, следваща първата падежна дата на лихвено плащане или месечна погасителна вноска по кредита, след датата на публикуване на новата стойност на ПРАЙМ Бизнес клиенти.

б) В случай на невъзможност да се приложи ПРАЙМ за Бизнес клиенти (за съответната валута) към момента на същественото изменение/прекратяване на ползвания бенчмарк, Банката ще приеме като негов заместител друг валиден, международно признат бенчмарк, който към съответния момент отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 или друг индекс, отговарящ на изискванията на приложимото законодателство.

3. При определяне на подходящия заместител на ползвания бенчмарк, „Юробанк България“ АД може да вземе под внимание и допълнителни фактори, в това число (но не само):
Указания, насоки, решения, издадени от компетентни национални и европейски органи и институции (БНБ, ISDA, ESMA и др.);
 Други установени практики на местния пазар;
Съответствието на алтернативния бенчмарк с регулаторните изисквания (включително Регламент (ЕС) 2016/1011, Закона за кредитните институции, Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и Закона за потребителския кредит).
 

V. Определя конверсионен компонент за осигуряване на еквивалентност, който се прилага, към момента на преминаването към заместителя на променения/преустановения бенчмарк, при определяне на приложимия по съответния договор променлив годишен лихвен процент, до прекратяването на договора. Стойността на компонента за осигуряване на еквивалентност се определя към датата на заместване с цел заместването да не се отрази към същата дата на стойността на приложимия по договора променлив годишен лихвен процент.

Настоящият план е приет от Комитета по управление на активите и пасивите на банката на 18.06.2018г. и е публикуван на интернет страницата на Банката на адрес www.postbank.bg и е предоставен на разположение в офисите на Банката.