Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ БМБ) за бизнес кредити отпуснати до 30.06.2018 г. включително

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ПО КРЕДИТИ МАЛЪК БИЗНЕС (ПРАЙМ БМБ)
 

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящата Методология установява и регламентира начина на определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ БМБ за кредити малък бизнес на Юробанк България (Банката), както и начина на функциониране и последваща промяна на ПРАЙМ БМБ.

2. ПРАЙМ БМБ – ОБХВАТ И ДЕФИНИЦИЯ

2.1. ПРАЙМ БМБ е референтен лихвен процент по договорите за кредити малък бизнес за компании, по които Банката и клиентите са се съгласили да се прилага ПРАЙМ БМБ.

2.2. ПРАЙМ БМБ е променлив лихвен процент - прилага се при кредити с променлива лихва.

2.3. ПРАЙМ БМБ е диференциран по приложими валути (лева и евро).

3. ФОРМУЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАЙМ БМБ

3.1. ПРАЙМ БМБ се определя по следната формула:


 

където:
w1 - тегло на депозити от домакинства;
w2 - тегло на капитал;
R  - лихвен процент по депозити на домакинства;
MRR - минималните задължителни резерви в %;
DGF  - разход за фонд за гарантиране на влоговете в банките в %;
RFR  - безрисков лихвен процент, приложим за България;
RW - рисково тегло;
SBR  - надбавка за риск за клиенти малък бизнес;
MCA  - корекция за промяна на пределната цена на ресурса.

4.  КОМПОНЕНТИ НА ПРАЙМ БМБ:

4.1. Теглo:

 • На депозити на домакинства (w1) е целевото съотношение в процентно изражение на депозитите на домакинства от общо привлечения ресурс;  стойността на w1 е 88% и не може да се променя за срока на действие на настоящата Методология 
 • На капитала (w2) е целевото съотношение в процентно изражение на капитала от общо привлечения ресурс; стойността на  w2 е 12 % и не може да се променя за срока на действие на настоящата Методология;
 • w1 и w2 са определени така, че w1+w2=1.

4.2. Лихвен процент по депозити на домакинства (R):

 • Е средно претегленият (спрямо публикуваните обеми) лихвен процент в съответната валута по овърнайт депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектор "Домакинства“ на банковата система;
 • Лихвените проценти се публикуват в края на всеки календарен месец за предходния   отчетен месец на интернет сайта на Българската народна банка в раздел Лихвена статистика на БНБ - в отчета "Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“, частта касаеща сектор Домакинства

(http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm).

 •  Калкулирането на R в съответната валута се извършва по формула:

 
където:

R O/N - ефективен годишен лихвен процент по овърнайт-депозити на домакинства в съответната валута;
B O/N - обем в млн.лв. по овърнайт-депозити на домакинства в съответната валута;
R 1d - 2y - ефективен годишен лихвен процент по депозити на домакинства със срочност от 1 ден до 2 години в съответната валута;

B 1d - 2y - обем в млн.лв. по депозити на домакинства със срочност от 1 ден до 2 години в съответната валута;

R >2y - ефективен годишен лихвен процент по депозити на домакинства със срочност над 2 години в съответната валута;

B >2y - обем в млн.лв. по депозити на домакинства със срочност над 2 години в съответната валута;
 

R saving - ефективен годишен лихвен процент по депозити договорени за ползване след предизвестие на домакинства в съответната валута;

B saving - обем в млн.лв. по депозити договорени за ползване след предизвестие на домакинства в съответната валута;

4.3. Минимални задължителни резерви (MRR):

 • Е 10%, което е равно на нормативно изискуемият, към момента на приемане на настоящата Методология,  процент на резервни активи към депозитна база съгласно Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ (www.bnb.bg).

4.4. Разход за Фонд за гарантиране на влоговете (DGF):

 • Е 0.50%, което е равно на размерът, към момента на приемане на настоящата Методология, на годишната премийна вноска, която банките дължат към Фонда за гарантиране на влоговете в банките, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките (www.bnb.bg).

4.5. Безрисков лихвен процент, приложим за България (RFR):

 • Е доходността до падеж на вторичния пазар по дългосрочнибенчмаркови държавни ценни книжа, емитирани от Република България, която служи за определяне на дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция;
 • Се публикува на месечна база от БНБ в Лихвена статистика - в отчета “ Доходност на ДЦК и дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция"

(http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm).

4.6. Рисково тегло (RW):

 • Е средно претегленото (през обемите) рисково тегло на портфейла от кредити малък бизнес според приетите обезпечения;
 • Стойността на RW компонента се приема за 65% на база исторически опит и относителната стабилност на профила на приетите обезпечения на портфейла кредити малък бизнес. Стойността на RW компонента не може да се променя за срока на действие на настоящата Методология.

4.7. Надбавка за риск за клиенти малък бизнес (SBR):

 • Включва оценката под формата на лихвена премия на нивото на риска при най-кредитоспособните клиенти малък бизнес;
 • При първоначалното определяне на ПРАЙМ БМБ, SBR компонентът е  50 базисни точки.

4.8. Корекция за промяна в цената на новопривлечен ресурс (MCA):

 • Е добавка/отчисление, което отчита пределната цена на ресурса;
 • При първоначалното определяне на ПРАЙМ БМБ се приема, че MCA компонентът е нула;
 • МСА компонентът зависи от средно претегления (спрямо публикуваните обеми) лихвен процент MR в съответната валута по нов бизнес по срочни депозити на сектор Домакинства, публикуван в месечната Лихвена статистика на БНБ

(http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm)

 •  Калкулирането на средно-претегления лихвен процент MR в съответната валута по нов бизнес по срочни депозити на сектор Домакинства се извършва по следната формула:

 
където:

MR 1d - 1y - ефективен годишен лихвен процент по депозити нов бизнес на домакинства със срочност от 1 ден до 1 година в съответната валута;
 

MB 1d - 1y - обем в млн.лв. по депозити нов бизнес на домакинства със срочност от 1 ден до 1 година в съответната валута;
 

MR 1y - 2y - ефективен годишен лихвен процент по депозити нов бизнес на домакинства със срочност от 1 година до 2 години в съответната валута;

MB 1y - 2y - обем в млн.лв. по депозити нов бизнес на домакинства със срочност от 1 година до 2 години в съответната валута;

MR >2y - ефективен годишен лихвен процент по депозити нов бизнес на домакинства със срочност над 2 години в съответната валута;

MB >2y - обем в млн.лв. по депозити нов бизнес на домакинства със срочност над 2 години в съответната валута;

MCA се счита за 0 до натрупването на 100 базисни точки отклонение на MR, считано от момента на приемане на настоящата Методология.
Пример: При промяна на MR с 60 базисни точки, МСА компонентът не се променя. При промяна на MR със 120 базисни точки, има основание за промяна на МСА компонента и той се променя на 120 базисни точки.

 • Последващи промени в стойността на МСА компонента настъпват при натрупването на 100 базисни точки отклонение на MR, считано от датата на последна промяна на ПРАЙМ БМБ; Пример: При промяна на MR с 60 базисни точки, считано от последната промяна на стойността на ПРАЙМ БМБ, МСА компонентът не се променя.
  При промяна на MR със 120 базисни точки, считано от последната промяна на стойността на ПРАЙМ БМБ, има основание за промяна на МСА компонента и той се променя със 120 базисни точки.
 • Участието на MCA компонента е с фактор 0.5 - т.е. 100 базисни точки промяна на компонента влияе с 50 базисни точки на ПРАЙМ БМБ. Пример: Ако стойността на МСА компонента се променя със 120 базисни точки, ПРАЙМ БМБ се изменя с 60 базисни точки, при равни други условия.

5. ОРГАН НА БАНКАТА, ОТГОВАРЯЩ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРОМЯНАТА НА СТОЙНОСТТА НА ПРАЙМ БМБ.

5.1 Комитетът по управление на активите и пасивите (АЛКО) е органът на Банката, отговорен за първоначалното определяне и последващи промени в стойността на ПРАЙМ БМБ.

5.2  С цел следене на актуалната стойност на ПРАЙМ БМБ, АЛКО преразглежда на тримесечна база калкулираната стойност на ПРАЙМ БМБ на база формулата в т.3 от Методологията, като използва данните, публикувани за последния месец на всяко календарно тримесечие и сравнява получената стойност с последно одобреното ниво на ПРАЙМ БМБ.

5.3 АЛКО прави промяна на ПРАЙМ БМБ, когато отклонението на калкулираната стойност от последно одобрената стойност на ПРАЙМ БМБ е 50 базисни точки или повече.

5.4  Всяка промяна се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая, така че ПРАЙМ БМБ да може да се дели на 0.05 без остатък.
Пример: Ако последно калкулираната стойност на ПРАЙМ БМБ е 5.5478 %, същата се закръгля на 5.55%.

5.5 При промяна на ПРАЙМ БМБ, Банката уведомява клиентите по начина, уговорен в конкретния договор за кредит.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

6.1 Стойностите, посочени в нормативната уредба, към които се реферира в настоящата Методология, ще се считат за изменени с промяна в съответния нормативен акт.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1 Методологията за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ БМБ) по кредити малък бизнес е приета от АЛКО на Юробанк България АД, протокол № 150, от  22.04.2013, изменена и допълнена с протокол 164А от 23.07.2014 г. 

Референтен  лихвен процент на Юробанк България АД в сила от 01.06.2023 г.:

 

  BGN EUR
Референтен лихвен процент по кредити Малък бизнес (ПРАЙМ БМБ) 2.90% 2.95%

 

Референтен  лихвен процент на Юробанк България АД в сила от 27.12.2018 г.:

 

  BGN EUR
Референтен лихвен процент по кредити Малък бизнес (ПРАЙМ БМБ) 1.85% 2.05%

 

Референтен  лихвен процент на Юробанк България АД в сила от 27.03.2018 г.:

 

  BGN EUR
Референтен лихвен процент по кредити Малък бизнес (ПРАЙМ БМБ) 2.40% 2.05%

 

Референтен лихвен процент на Юробанк България АД в сила от 22.07.2017 г.:

  BGN EUR
Референтен лихвен процент по кредити Малък бизнес (ПРАЙМ БМБ) 2.40% 2.65%

 

Референтен лихвен процент на Юробанк България АД в сила от 22.03.2017 г.:

 

  BGN EUR
Референтен лихвен процент по кредити Малък бизнес (ПРАЙМ БМБ) 2.95% 2.65%

 

 

Референтен лихвен процент на Юробанк България АД
в сила от 20.01.2017 г.

 

  BGN EUR
Референтен лихвен процент по кредити Малък бизнес (ПРАЙМ БМБ) 2.95% 3.25%

 

 

Референтен лихвен процент на Юробанк България АД
в сила от 18-ти март 2016 г.

 

  BGN EUR
Референтен лихвен процент по кредити Малък бизнес (ПРАЙМ БМБ) 3.45% 3.80%

 

 

Референтен лихвен процент на Юробанк България АД
в сила от 1-ви юни 2015 г.

 

  BGN EUR
Референтен лихвен процент по кредити Малък бизнес (ПРАЙМ БМБ) 4.15% 4.40%

 

 

Референтен лихвен процент на Юробанк България АД
в сила от 15-ти декември 2014 г. до 31-ви май 2015 г.

 

  BGN EUR
Референтен лихвен процент по кредити Малък бизнес (ПРАЙМ БМБ) 5.00% 5.35%

 

 

Референтен лихвен процент на Юробанк България АД
в сила до 14-ти Декември 2014 г.

  BGN EUR
Референтен лихвен процент по кредити Малък бизнес (ПРАЙМ БМБ) 6.00% 6.25%