Продуктови пакети за Етажна Собственост

Продуктови пакети за Етажна Собственост: „Етажна собственост текущи разходи“, „Етажна собственост „Фонд ремонти и обновяване“, „Етажна собственост специална сметка по програма за саниране

 

Вие сте сдружение на собствениците, регистрирано с ЕИК по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)?

 

Ние Ви предлагаме няколко продуктови пакета със сметки - за различни нужди на сдружение на собственици по ЗУЕС с цел удобно разходване и проследяване на паричните потоци.

 

1.Продуктов пакет със сметка „Етажна собственост текущи разходи“ 1, 2

Пакетът дава възможност за откриване на разплащателна сметка в лева със специално предназначение - за набиране, съхранение и разходване на средствата на сдружението на собствениците, предназначени за заплащане на текущи и режийни разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост.

Предимства:

 • Без такса откриване на разплащателната сметка към пакета
 • Възможност за достъп с пасивни права до услугата интернет банкиране „e-Postbank“ за Председателя на Управителния съвет или Управителя на сдружението на собствениците (научи повече за услугата „e-Postbank“ тук)
 • Прозрачност при разплащане на текущите разходи по поддръжка на етажната собственост
 • Сигурност при съхраняване средствата на сдружението
 • Възможност за ползване на СМАРТ ПОС терминал от Пощенска банка без месечна такса за обслужване3

Допълнително получавате:

 • До 5 броя безплатни междубанкови изходящи кредитни преводи в лева през Бисера и BLINK, наредени през клон на Банката, месечно (считано от датата на откриване на сметката)
 • До 5 броя безплатни комунални плащания, месечно (за календарен месец) чрез услугата „Универсален платец“ („u-Postbank“) ако бъде допълнително заявена в офис на Банката с подписване на необходимите документи

2. Продуктов пакет със сметка „Етажна собственост „Фонд ремонти и обновяване“ 1, 2

Пакетът дава възможност за откриване на разплащателна сметка в лева със специално предназначение - набиране, съхранение и разходване на средства от Фонд „Ремонт и обновяване“ съгласно чл. 50 от ЗУЕС.

Предимства:

 • Без такса откриване на разплащателната сметка към пакета
 • Възможност за достъп с пасивни права до услугата интернет банкиране „e-Postbank“ за Председателя на Управителния съвет или Управителя на сдружението на собствениците (научи повече за услугата „e-Postbank“ тук)
 • Прозрачност при набиране и разплащане на суми в/от Фонд „Ремонт и обновяване“ на етажната собственост при условията на чл. 50 от ЗУЕС
 • Сигурност при съхраняване на средствата от Фонд „Ремонт и обновяване“
 • Възможност за ползване на СМАРТ ПОС терминал от Пощенска банка без месечна такса за обслужване3

Допълнително получавате:

 • До 5 броя безплатни междубанкови изходящи кредитни преводи в лева през Бисера и BLINK, наредени през клон на Банката, месечно (считано от датата на откриване на сметката)

3. Продуктов пакет „Етажна собственост специална сметка по Програма за саниране“1, 2

Пакетът дава възможност за откриване на разплащателна сметка в лева със специално предназначение - за съхранение и изразходване на средства на сдружението на собствениците във връзка със сключени от него договори по „Национална програма за Енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради“ (Програмата)

Предимства:

 • Спазване на задължителното изискване безвъзмездната финансова помощ по Програмата да бъде преведена по банков път
 • Прозрачност и яснота при извършване на разплащанията по проекта финансиран по Програмата
 • Сигурност при съхраняване средствата на сдружението на собствениците
 • Възможност за достъп с пасивни права до услугата интернет банкиране „e-Postbank“ за Председателя на Управителния съвет или Управителя на сдружението на собствениците (научи повече за услугата „e-Postbank“ тук);

 

1За продуктови пакети: „Етажна собственост текущи разходи“, „Етажна собственост „Фонд ремонти и обновяване“, „Етажна собственост специална сметка по програма за саниранеи включените към тях банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в действащата  Тарифа за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - юридически лица, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства, с която може да се запознаете тук

2За услугите по продуктови пакети: „Етажна собственост текущи разходи“, „Етажна собственост „Фонд ремонти и обновяване“, „Етажна собственост специална сметка по програма за саниране се сключва отделен договор според прилаганите от „Юробанк България“ АД условия по съответния пакет.

3 За ползване на услугата СМАРТ ПОС от Пощенска банка се сключва самостоятелен договор между Банката и клиента.