Бизнес овърдрафт &quot

Медик&quot

От продукта могат да се възползват клиенти с активни банкови разплащания през последните 6 месеца.

Какви са предимствата?

  • Покривате извънредните и сезонни нужди на Вашия бизнес
  • Оптимизирате лихвените разходи
  • Имате възможност за ежедневно теглене и погасяване според Вашите нужди
  • Размер - до 40 000 лв.
  • Конкурентни лихвени нива, съобразени с пазарната конюктура
  • Обезпечение по кредита - поръчителство от юридическо/и и/или физическо/и лице/а, съдлъжници по кредита - собствениците на фирмата, други обезпечения, допустими по закон
  • Срок - до 10 години
  • Минимално плащане - натрупаната месечна лихва