Финансирай изгодно покупката на своя нов дом и си осигури спокойствие с фиксирана лихва за първите 10 години.

Кандидатствай за нов жилищен кредит и се възползвай от атрактивното ни предложение*:

 

Атрактивни лихвени условия в евро:

3.90% фиксиран годишен лихвен процент през първите 10 години от срока на кредита* и променлив годишен лихвен процент в евро след десетата година от срока на кредита ***

При превод на работна заплата по сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване и сключен договор за застрахователен пакет Живот****

от 4.70% до 5.70% фиксиран годишен лихвен процент през първите 10 години от срока на кредита** и променлив годишен лихвен процент в евро след десетата година от срока на кредита ***

Без превод на работна заплата по сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване и/или сключен договор за застрахователен пакет Живот****

Параметри на кредита:

  •  Размер на кредита: до 350 000 евро;
  •  Срок: до 35 години;
  •  Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота.

Каква e целта на кредита?

  •  Покупка на жилище.
  •  Строеж и довършване на жилище.
  •  Ремонт и подобрения на жилище.
  •  Рефинансиране на други задължения.

Какви са предимствата на кредита?

  • Гарантираш си сигурност и спокойствие, защото размерът на месечните ти вноски няма да се промени за първите десет години от срока на кредита*** 
  • Избираш между погасителен план с равни или с намаляващи месечни вноски.
  • Допълнителна защита със застраховка "Живот" ****

Предложението е валидно при подаване на искане за нов жилищен кредит, в евро, от Пощенска банка, при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване на банката и сключване на договор за застраховка "Живот". В отделни случаи банката може да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе. За да получиш вашата индивидулана оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

** За първите десет години от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент в евро. След десетата година от срока на кредита се прилага променлив годишен лихвен процент в евро, който се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити, в евро. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент „ПРАЙМ“ за обезпечени кредити, в евро вижте тук . Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента, в зависимост от сумата, индивидуалния профил на клиента, срока на кредита и стойността на обезпечението.

*** Размерът на месечната вноска е съгласно погасителния план на твоя жилищен кредит.

**** Застраховка "Живот" се предлага при условията на договор за групова застраховка "Живот" на получателите на ипотечни кредити на "Юробанк България" АД като допълнителна услуга. Застраховката се предлага чрез "Юробанк България" АД (Пощенска банка), с ЕИК 000694749, със средалище и адрес на управление : гр. София - 1766, ул. Околовръстен път №260, в качеството си на застрахователен агент на ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД, с ЕИК 831211284, със седалище и адрес на управление : гр. София- 1000, ул. "Света София" № 6. Застрахователните покрития се осигуряват от застрахователя, съгласно съответните Общи условия на избрания застрахователен пакет, достъпни при поискване във всеки офис на Банката. Застраховката се сключва при условията на чл.382 от Кодекса на застраховането (КЗ) като застраховка за обепечение по кредит (в полза на кредитора). Това е  маркетингово съобщение, което има за цел само да представи застрахователния пакет. За да вземете информирано решение е необходимо да сключите договор, да се запознаете внимателно с всички документи, свързани със застраховката. Пълната информация може да намерите в офисите на Пощенска банка.

Пример за ГПР : При нов жилищен кредит с размер 80 000 евро и срок от 360 месеца (360 бр. месечни вноски) и 3,90% фиксиран лихвен процент за първите десет години от срока на кредита и 3.90% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., 450 лева такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума, 195 лева такса за оценка на обезпечение и с включена държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 4,27%, месечната вноска за първите 10 години е 378,45 евро, а след десетата година е 378,45 евро, общата дължима сума е 137 858,75 евро. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет "Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР. 

 

Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

В отделни случаи банката си запазва правото да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе.