Полезни съвети за обслужване на кредита

Обичайно рефинансирането се прави с цел промяна на условията по кредита и намаляване на разходите по изплащането му. Рефинансирането на кредита може да се осъществи, както в банката, от която е изтеглен кредита, така и от друга финансова институция.

На практика, рефинансирането представлява процес на отпускане на нов кредит с цел погасяване на текущия. При рефинансирането ще преминете през целия процес на проучване, одобрение и оценка на вашите финансови възможности и задлъжнялост. В случаите когато се рефинансира жилищен (или ипотечен) кредит, то тогава финансиращата ви банка извършва и цялостен анализ и оценка на имота, който ще служи за обезпечение.

При вземане на решение за рефинансиране следва да имате предвид, че освен договорените условия по новият кредит е възможно да има и други разходи извън предвидените, които не са включени в новия договор за кредит и изчисленията на ГПР (годишен процент на разходите):

  • Такса за Референция от настоящия кредитор
  • Такса за предсрочно погасяване по настоящия кредит в случай, че е дължима съгласно договора
  • Такса за вписване на ипотека към Службата по вписвания
  • Такса за заличаване на ипотека към Службата по вписвания
  • Такса за издаване на удостоверения за тежести и други документи необходими за учредяването на ипотеката
  • Такса към кредитора за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотеката

Това са съществени разходи, които ще се наложи да направите при рефинансиране на кредита. Тези разходи могат да бъдат добавени към размера на новия кредит, но това ще доведе до неговото съществено оскъпяване спрямо първоначално очакваните стойности.
Не на последно място, следва да предвидите и допълнителното ангажиране на време във връзка с осигуряване на всички необходими документи за доходите, имота и за учредяване на ипотека по новия кредит.

В голяма част от случаите, рефинансирането на кредит има по-добра и по-изгодна за Вас алтернатива и тя е да постигнете търсените от Вас условия по кредита чрез предоговаряне на параметрите на настоящия кредит.
Предоговарянето на договор за кредит се извършва с допълнително споразумение към договора, което обхваща само условията, които са предмет на изменение.
Процесът на предоговаряне е значително по-бърз и лесен, тъй като за настоящия Ви кредитор Вие сте познат клиент с известна кредитна история.


В случай, че искате да направите предоговаряне или да извършите рефинансиране може да направите запитване в обслужващия ви  финансов център на Банката или да направете онлайн запитване тук.
 

Основната цел на застраховката е да предпази Вас и Вашето семейство от дългове, настъпили в резултат на различни неприятни събития. В случай на такова, Застрахователят ще изплати директно на кредитора, дължимите от Вас суми.  
Застраховките "Живот“ и/или "Защита на плащанията“ гарантират изплащането на кредита при възникване на неблагоприятни обстоятелства за живота и здравето на клиента.

За повече подробности и сключване на застраховка "Живот" може да се обърнете към нашите експерти в обслужващия ви финансов център на Банката или да направете онлайн запитване тук.
 

Още предложения за вашата сигурност и защита може да намерите тук .

Кредитополучателите по ипотечни кредити, предоставени от Пощенска банка, които са приети за застраховане при условията на Договора за групова застраховка "Живот и безработица“ на получателите на ипотечни кредити на "Юробанк България АД (с предишно наименование "Юробанк И Еф Джи България“ АД), сключен между Банката, "Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД и Застрахователите ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД и ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД, е необходимо да имат предвид  следното:

  • Когато има повече от едно застраховано лице по договор за ипотечен кредит, застрахователната сума (лимита на отговорност на Застрахователя/ите) е в пропорционален размер* от остатъка по кредита, включващ главница и непросрочена лихва към датата на застрахователното събитие – при покрит риск Смърт (настъпил в резултат на злополука или в резултат на злополука и заболяване  -в зависимост от конкретния застрахователен пакет); съответно в пропорционален размер от размера на месечните погасителни вноски по кредита (за периода/брой месеци, в зависимост от настъпилото застрахователно събитие, посочен в конкретния застрахователен пакет) – при останалите покрити рискове: Трайна неработоспособност над 70%, Временна неработоспособност (настъпили в резултат на злополука или в резултат на злополука и заболяване - в зависимост от конкретния застрахователен пакет) и Безработица;
  • При застрахователните пакети с месечни плащания, се приспада една месечна застрахователна премия от дължимата от Застрахователя сума при настъпване на покрит риск Смърт, ако това обстоятелство е посочено в Сертификата за застраховане);
  • При застрахователните пакети с месечни плащания застрахованите лица дължат заплащане на месечна премия и за периода, в който Застрахователят изплаща обезщетение за Трайна неработоспособност, Временна неработоспособност или Безработица;
  • При настъпване на застрахователно събитие, независимо от заведения иск за изплащане на обезщетение и становището на Застрахователя по него, е необходимо да продължи редовното обслужване на кредита съгласно погасителния план.

* По един и същи кредит могат да бъдат застраховани повече от едно лица – съкредитополучатели, като Делът на всяко от застрахованите лица и индивидуалната застрахователна сума по неговата застраховка се определят на база Съгласието за застраховане и/или дела на заплатената премия.

 

Това е датата, до която следва да сте внесли сумата за издължаване на месечната вноска по кредита. Препоръчително е да внасяте средствата за дължимата месечна вноска преди настъпването на избраната от Вас падежна дата. Така можете да сте спокойни, че необходимата сума ще е налична на датата на плащане. В случай, че падежната дата не е удобна за Вас, Пощенска банка Ви дава възможност да я промените по време на изплащане на кредита.

За промяна на падежната дата можете да се обърнете към нашите експерти в обслужващия ви  финансов център на Банката или да направете онлайн запитване тук.

 

Погасяването на кредитите се извършва чрез заплащането на месечни вноски. Обикновено те представляват сума от вноската по главницата и лихвата за съответния месец при избрания погасителен план. Според начина на погасяване ипотечните кредити се делят на: кредити с анюитетни вноски и кредити с намаляващи вноски.

Анюитетни вноски
Размерът им е един и същ за целия период на кредита. Поради това, този погасителен план е по-известен като погасителен план с равни месечни вноски. При него с времето плащанията по лихвата плавно намаляват и пропорционално се увеличават плащанията по главницата, така че размерът на месечната вноска да остава един и същ. При избор на този вариант Вашите месечни вноски ще бъдат в равен размер, но при издължаването на кредита за целия срок Вие ще платите по-голяма сума на банката, поради по-голямата сума на лихвите, които ще дължите.


Намаляващи вноски

При погасителен план с намаляващи вноски вноските Ви по кредита ще са по-високи в началото и ще намаляват постепенно. При цялостно издължаване за целия срок на кредита ще върнете на банката по-малка сума, тъй като ще платите по-малко лихви. В този случай обаче вноските Ви през първите години ще бъдат осезаемо по-високи, ако ги сравните с погасителен план на анюитетни вноски за същата сума, период и лихва, т.е. погасяването на кредит на намаляващи вноски е вариант за клиенти с по-високи доходи.


Изборът между анюитетни и намаляващи вноски трябва да зависи от Вашия индивидуален финансов план.


За промяна в типа на погастелния план може да направите онлайн запитване тук или да се обърнете към нашите експерти в удобен за Вас офис на Банката .
 

Наред с всичките нови възможности, които се откриват на пазара на жилищни кредити, младите семейства, които са закупили първо жилище, вече могат да се възползват и от данъчни облекчения във връзка със "Закона за данъците върху доходите на физически лица" /ЗДДФЛ/.

Млади семейства, които придобиват първия си дом могат да се възползват от данъчното облекчение, което дава възможност за приспадане от данъчната основа лихвените плащания по жилищен кредит. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по кредита, се намалява сборът от всички доходи на семейството, а не дължимият данък. Всички условия и изисквания за кандидатстване и одобрение за ползване на данъчното облекчение може да откриете на сайта на Национална Агенция за Приходите - www.nap.bg

Заявка за издаване на удостоверение за ползване на данъчни облекчения можете да направите онлайн или да се обърнете към нашите експерти в удобен за Вас офис на Банката.