План на &quot

Юробанк България&quot

АД относно действията в случай на съществена промяна или прекратяване изготвянето на бенчмарк

ПЛАН НА „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД
СЪГЛАСНО ЧЛ. 28, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1011 ОТНОСНО ИНДЕКСИ, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО БЕНЧМАРКОВЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ФИНАНСОВИ ДОГОВОРИ ИЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
ОТНОСНО ДЕЙСТВИЯТА В СЛУЧАЙ НА СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЗГОТВЯНЕТО НА БЕНЧМАРК, ИЗПОЛЗВАН ОТ БАНКАТА

Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите от инвестиционни фондове (по-долу за краткост “Регламент (ЕС) 2016/1011“) налага определени изисквания към администраторите и поднадзорните субекти, които използват бенчмарк за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове.

Пълният текст на Регламент (ЕС) 2016/1011 е достъпен на следния интернет адрес: https://publications.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/5f55dd2e-3dbb-11e6-a825-01aa75ed71a1/language-bg.

Съгласно чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011, поднадзорните субекти, които използват бенчмарк, изготвят и поддържат строги планове в писмена форма, в които определят действията, които ще предприемат, в случай че този бенчмарк се промени съществено или вече не се изготвя. Когато е възможно и целесъобразно, в тези планове се определят един или няколко алтернативни бенчмаркове, които могат да бъдат използвани като заместител на бенчмарковете, които вече не се изготвят, като се посочва защо тези бенчмаркове биха били подходящи алтернативи.

„Юробанк България“ АД (Банката) ще предприеме следните стъпки, в случай на съществена промяна или прекратяване на изготвянето на даден бенчмарк, използван от Банката:

I. Ще определи въздействието от настъпването на такова събитие и ще оцени последиците от него, включително ще анализира съществуващата документация и продукти с цел да идентифицира въздействието върху сключени договори с клиенти;

II. Ще оцени базисния риск от несъответствията при договорите за хеджиране;

III. При необходимост, ще създаде Работна група, която да определи мерките и действията, които ще се предприемат, в случай че даден бенчмарк, използван от Банката, се промени съществено или вече не се изготвя;

IV. Въз основа на направения анализ Банката ще предприеме следните действия по отношение на определянето на най-подходящ заместител на ползвания бенчмарк:

1. По отношение на договори за кредит, сключени с потребители

Банката ще определи най-подходящия заместител на променения/преустановения бенчмарк, ползван за референтен лихвен процент по кредита, както следва:

1.1. По договори за кредит, деноминирани в лева и евро

В случай на преустановяване или съществено изменение на използван от Банката бенчмарк / референтен лихвен процент в лева, съответно в евро, Банката приема за основен заместител Референтния лихвен процент ПРАЙМ по потребителски и жилищно-ипотечни кредити (съответно ПРАЙМ за необезпечени кредити в лева/евро и ПРАЙМ за обезпечени кредити в лева/евро) на „Юробанк България“ АД, който се определя от Комитета по управление на активите и пасивите на банката - ALCO (Assets and Liabilities Committee), съгласно методология, публикувана на интернет сайта на банката www.postbank.bg („Методология“). Методологията за ПРАЙМ за потребителски и жилищно-ипотечни кредити ще бъде приложима за съответния договор от момента на заместване на променения/преустановения бенчмарк.

- В случай че в срока на съответния договор за кредит съгласно Методологията е налице основание за промяна на стойността на ПРАЙМ, новата актуална стойност на ПРАЙМ, както и датата, на която тя е публикувана, се обявяват на интернет страницата на Банката на адрес www.postbank.bg, като обявление за промяната се поставя и на видно място в офисите на Банката, с указание за датата на публикуване на новата стойност на ПРАЙМ.

- При всяко публикуване на нова актуална стойност на ПРАЙМ, Банката извършва съответна актуализация на годишния лихвен процент по съответния договор за кредит, като новата приложима стойност на ПРАЙМ е в сила и се ползва за определяне на лихвения процент по кредита, считано от датата, следваща първата падежна дата на месечна вноска по кредита след датата на публикуване на новата стойност на ПРАЙМ.

- Референтен лихвен процент ПРАЙМ за потребителски и жилищно-ипотечни кредити е утвърден от Банката като основен заместител в случай на съществено изменение или преустановяване на приложим бенчмарк, поради прозрачната си методология, която е базирана на пазарни индикатори за българската банкова система, публикувани от БНБ, отговаря на изискванията и се използва от Банката като референтен лихвен процент по смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и Закона за потребителския кредит.

1.2. По договори за кредит, деноминирани в швейцарски франкове (CHF)

В случай на преустановяване/съществено изменение на LIBOR в швейцарски франкове (CHF LIBOR), Банката утвърждава лихвения индекс SARON Compound Rate (за съответната срочност) като основен заместител, при използване на “last reset“ методология, при която се прилага наблюдаваната стойност на SARON Compound Rate (за съответната срочност), за периода, предхождащ старта на съответния нов лихвен период. SARON (осреднен овърнайт индекс в швейцарски франкове) представлява овърнайт лихвен процент на междубанковия пазар за обезпечени трансакции в швейцарски франкове. SARON Compound Rate е стандартизиран лихвен процент, калкулиран на база сложно олихвяване за съответния период на овърнайт индекса SARON. SARON Compound Rate се администрира от SIX Swiss Exchange Financial Information AG и се публикува на следния адрес: https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/compound_rates_en.html

Лихвеният индекс SARON Compound Rate е утвърден от Банката като основен заместител, в случай на преустановяване/съществено изменение на CHF LIBOR, в качеството си на препоръчан алтернативен лихвен процент от Националната работна група по референтни лихвени проценти в швейцарски франкове (National Working Group on Swiss Franc Reference Rates), ръководеща процеса по реформиране на CHF LIBOR. SARON Compound Rate е лихвен бенчмарк, който отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011.

Банката, прилагайки приложимото законодателство и препоръките на Националната работна група по референтни лихвени проценти в швейцарски франкове, може да приложи и фиксирана лихвена надбавка към SARON Compound Rate (за съответната срочност) с цел отразяване на разликите между стойностите на CHF Libor и SARON Compound Rate, като по този начин минимизира икономическото въздействие от замяната.

След осъществяване на заместването на CHF Libor със SARON Compound Rate, всяка последваща промяна на стойността на SARON Compound Rate ще бъде приложена при актуализация на годишния лихвен процент по кредита, съгласно договорните клаузи в съответния договор за кредит.

1.3. В случай на невъзможност да се приложат номинираните заместители за съответните валути в точки 1.1 и 1.2 към момента на същественото изменение/прекратяване на ползвания бенчмарк, или при кредити, деноминирани във валути, различни от изброените в т. 1.1. и 1.2., Банката ще приеме като заместител друг валиден, международно признат бенчмарк, който към съответния момент отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011, или друг индекс, отговарящ на изискванията за референтен лихвен процент по смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и Закона за потребителския кредит.

2. По отношение на договори за кредит с лица, които не са потребители:

Банката ще определи най-подходящия заместител на променения/преустановения бенчмарк, ползван за лихвена база, респективно за референтен лихвен процент по кредита, както следва:

2.1 По договори за кредит, деноминирани в лева и евро

В случай на преустановяване или съществено изменение на ползван от Банката бенчмарк / референтен лихвен процент в лева, съответно в евро, Банката приема за основен заместител Референтен лихвен процент ПРАЙМ по кредити на бизнес клиенти (ПРАЙМ за Бизнес клиенти) за съответната валута лева/евро на „Юробанк България“ АД, който се определя от Комитета по управление на активите и пасивите на банката - ALCO (Assets and Liabilities Committee), съгласно методология, публикувана на интернет сайта на банката www.postbank.bg („Методология“). Методологията за ПРАЙМ за Бизнес клиенти ще бъде приложима за съответния договор от момента на заместване на променения/преустановения бенчмарк.

- В случай че в срока на съответния договор за кредит, съгласно Методологията е налице основание за промяна на стойността на ПРАЙМ за Бизнес клиенти, новата актуална стойност на ПРАЙМ за Бизнес клиенти, както и датата, на която тя е публикувана, се обявяват на интернет страницата на Банката на адрес www.postbank.bg, като обявление за промяната се поставя и на видно място в офисите на Банката, с указание за датата на публикуване на новата стойност на ПРАЙМ за Бизнес клиенти.

- В случай че в резултат на промяна на ПРАЙМ за Бизнес клиенти, сборът на договорната лихвена надбавка и действащия ПРАЙМ за Бизнес клиенти за лева/евро с приложен към него конверсионен компонент за осигуряване на еквивалентност по т. V. по-долу, е по-нисък от Долната граница на дължимата лихва, уговорена в съответния договор за кредит, то дължимата годишна лихва по кредита ще бъде равна на Долната граница на дължимата лихва.

- В случай че в конкретния договор за кредит е уговорена минимална стойност на Базата, уговорената минимална стойност продължава да се прилага съответно и спрямо новата База, а именно спрямо ПРАЙМ за Бизнес клиенти за лева/евро с приложен към него конверсионен компонент за осигуряване на еквивалентност по т. V. по-долу.
- При всяко публикуване на нова актуална стойност на ПРАЙМ за Бизнес клиенти и при спазване на посочените по-горе условия, Банката извършва съответна актуализация на годишния лихвен процент по кредита, като новата приложима стойност на ПРАЙМ за Бизнес клиенти е в сила и се ползва за определяне на лихвения процент по кредита, считано от датата, следваща първата падежна дата на лихвено плащане или месечна погасителна вноска по кредита, след датата на публикуване на новата стойност на ПРАЙМ Бизнес клиенти.
2.2. По договори за кредит, деноминирани в щатски долари (USD)

В случай на преустановяване или съществено изменение на LIBOR в щатски долари (USD LIBOR), Банката определя приложимия заместител, прилагайки следната поредност (каскаден принцип):

2.2.1. Като първостепенен заместител в случай на преустановяване/съществено изменение на USD LIBOR, Банката утвърждава лихвения индекс CME Term SOFR Reference Rate (за съответната срочност). Лихвеният индекс CME Term SOFR Reference Rate представлява прогнозен измерител на овърнайт лихвения процент за обезпечено финансиране в щатски долари, базиран на очакванията на пазара на деривативни инструменти. Индексът се администрира от CME Group Benchmark Administration Limited, а референтните стойности се публикуват на https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html

Лихвеният индекс CME Term SOFR Reference Rate се утвърждава от банката като първостепенен заместител в случай на преустановяване/съществено изменение на USD LIBOR в качеството си на индикатор за очакваното развитие на лихвените проценти, калкулирани в трансакциите на пазарите на деривативни инструменти. Индексът има срочна структура и се изчислява в няколко срочности – 1, 3 и 6 месеца. Референтният лихвен процент CME Term SOFR Reference Rate е утвърден от Комитета за алтернативни лихвени проценти (Alternative Reference Rate Committee), ръководещ процеса за реформиране на USD LIBOR и отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011.

2.2.2. В случай на преустановяване или съществено изменение на приетия за първостепенен заместител (CME Term SOFR Reference Rate), Банката утвърждава като второстепенен заместител ISDA Fallback Rates в USD (референтните лихвени проценти в щатски долари съгласно методологията на ISDA) плюс фиксирана лихвена надбавка, при използване на “last reset“ методология, при която се прилага наблюдаваната стойност на ISDA Fallback Rates в USD (за съответната срочност) за периода, предхождащ старта на съответния нов лихвен период.

Референтният лихвен процент ISDA Fallback Rate в USD се базира на обезпечения овърнайт лихвен процент SOFR, калкулиран за съответната срочност чрез сложно олихвяване. Референтните лихвени проценти ISDA Fallback Rates в USD се администрират от Bloomberg Index Services Limited и се публикуват на https://www.bloomberg.com/professional/solution/libor-resource-center/.

ISDA Fallback Rates в USD плюс фиксирана лихвена надбавка се утвърждават като второстепенен алтернативен бенчмарк, в случай на преустановяване или съществено изменение на референтния лихвен процент CME Term SOFR Reference Rate, тъй като те са индикатори, отразяващи цената на обезпечения доларов овърнайт ресурс към текущия момент, без да взимат под внимание очакванията за движение на лихвите за съответния бъдещ период. ISDA Fallback Rates в USD отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011.

След замяната на LIBOR в щатски долари към алтернативни референтни лихвени проценти по реда на т. 2.2.1. и т.2.2.2., всяка последваща промяна на стойността на заместителя ще бъде приложена при актуализация на годишния лихвен процент по кредита, съгласно договорните клаузи в съответния договор за кредит.

2.3. В случай на невъзможност да се приложат номинираните заместители за съответните валути към момента на същественото изменение/прекратяване на ползван от Банката бенчмарк, както и ако кредитът е деноминиран във валута, различна от изброените в т. 2.1 и т. 2.2, Банката ще приеме като заместител друг валиден, международно признат бенчмарк, който към съответния момент отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 или друг индекс, отговарящ на изискванията на приложимото законодателство.

3. При определяне на подходящия заместител на ползвания бенчмарк, „Юробанк България“ АД ще вземе под внимание и допълнителни фактори, в това число (но не само):

3.1. Съответствие с регулаторните изисквания (включително Регламент (ЕС) 2016/1011, регламентите за изпълнение на Европейската комисия, Закона за кредитните институции, Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и Закона за потребителския кредит).

3.2. Указания, насоки, решения, издадени от компетентни национални и европейски органи и институции (Европейската централна банка, Европейската комисия, Българската народна банка, Международната асоциация International Swaps and Derivatives Association (ISDA), Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Работните групи по алтернативни лихвени проценти (Working Group on Euro Risk-free Rates, Alternative Reference Rate Committee, National Working Group on Swiss Franc Reference Rates и др.));
3.3. Други установени практики на местния пазар;

V. В съответствие с приложимото законодателство, Банката може да определи конверсионен компонент за осигуряване на еквивалентност, който се прилага към момента на преминаването към заместителя на променения/преустановения бенчмарк, при определяне на приложимия по съответния договор променлив годишен лихвен процент до прекратяването на договора. Стойността на компонента за осигуряване на еквивалентност се определя към датата на заместване с цел заместването да не се отрази към същата дата на стойността на приложимия по договора променлив годишен лихвен процент.

Настоящият план е приет от Комитета по управление на активите и пасивите на банката на 18.06.2018 г., с изменения и допълнения от 16.09.2021 г., публикуван е на интернет страницата на Банката на адрес www.postbank.bg и е предоставен на разположение в офисите на Банката.