Базисен лихвен процент на банката, приложим по кредитни сделки сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея Алфа Банк - клон България (на годишна база)

Базисен лихвен процент на банката, приложим по кредитни сделки, сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея "Алфа банк – клон България (на годишна база):

Забележка: Посочените по-долу стойности и методология са последно актуализирани от Алфа Банк България на 01 февруари 2013 и са валидни само за кредитни сделки, сключени преди 31 декември 2014 г. Няма промяна в тях във връзка с придобиването на търговското предприятие и дейността на Алфа Банк България от “Юробанк България“ АД.

Приложимият лихвен процент по кредити, отпуснати след 31 декември 2014 г., се образува съгласно условията на сключените индивидуални договори за кредит, които условия остават без промяна във връзка с придобиването на търговското предприятие и дейността на Алфа Банк България от “Юробанк България“ АД, като се базират съответно на лихвен индекс Софибор (за кредити в лева) или лихвен индекс Euribor (за кредити в евро) плюс фиксирана надбавка.
 

БЛПБ     Стойност
BGN 11.00%
EUR 8.25%

Базисният лихвен процент на Банката, приложим по кредитни сделки, сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея "Алфа банк – клон България е референтен лихвен процент, който представлява минимално изискуемият лихвен процент по кредити, които Банката предоставя на своите клиенти (с нулева кредитна надбавка). Неговото въведение произтича от желанието на Банката да прилага един инструмент за ценообразуване, който да определи цената на кредитите, предлагани на клиенти.
Базисният лихвен процент на Банката, приложим по сделки, сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея "Алфа банк – клон България“ се калкулира, използвайки методология, базирана на разходите. 

   
Разходи за търговско финансиране         Разходи за акумулиране на търговско финансиране            
Капиталови разходи Разходи, свързани с увеличаване на капитала, в съотвествие с изискванията на регулаторните органи
Регулативни разходи Pазходи за обслужване на регулаторни ограничения (напр. Минимален задължителен резерв)
Корпоративно финансиране Разходи за привличане на корпоративно финансиране (напр.Междубанково и групово финансиране) 

Окончателният лихвен процент за клиента е базиран на формула, която е резултат на корекции на коефициенти, както на качествени така и на количествени фактори както следва:

Лихвен процент за клиента = Базисен лихвен процент на Банката приложим по сделки сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея "Алфа банк – клон България“ + допълнителни надбавки;
Базисен лихвен процент на Банката приложим по сделки сключени с физически лица в офисите на придобитата от нея "Алфа банк – клон България“ = (разходи за търговско финансиране + Капиталови разходи + Регулативни разходи + корпоративно финансиране);
Допълнителни надбавки = Кредитна Надбавка (на ниво продукт/клиент) + Оперативни разходи + Премия за периода + Данъчна тежест (ако има такава) + Търговска надбавка.
 

С решение на Комитета по управление на активите и пасивите на "Юробанк България“ АД, протокол № 184 от 31.03.2016 г., посочените стойности на Базисният лихвен процент в BGN и EUR се фиксират към датата на придобиване от “Юробанк България“ АД на търговското предприятие и дейността на "Алфа Банка - клон България“ и няма да подлежат на последващи актуализации.

Виж също