Информация относно изпълнение на нареждания

В отговор на регулаторните изисквания съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 на Комисията от 8 юни 2016 година, предоставяме информация за петте най-важни субекта за всеки клас финансови инструменти, в които Банката в качеството си на инвестиционен посредник предава клиентски нареждания за изпълнение, както и информация за водещите пет места за изпълнение.

Информация за качеството на изпълнение на нареждания 

 • Водещ фактор за най-добро изпълнение е цената на поръчката.
 • Начинът на изпълнение не се различава в зависимост от категоризацията на клиентите.
 • Освен факторите цена и разход на поръчката се взимат предвид и фактори като ликвидност и скорост на изпълнение. Нарежданията, подадени с конкретни инструкции от страна на клиента, се изпълняват в съответствие с тези инструкции.
 • Банката няма тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост с което и да било от местата за изпълнение на нареждания, с изключение на заеманата позиция на председател на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД от страна на един от членовете на Управителния съвет на „Юробанк България“ АД.
 • Банката няма специални договорености на места за изпълнение по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги.
 • През 2022 г. Банката не е променяла местата за изпълнение, включени в Политиката.
 • Юробанк България АД осъществява анализ на данни за изпълнението на нарежданията на база информация от наличните системи.
 • През 2022 г. Банката не е използвала доставчик на консолидирани данни (ДКД), създаден по реда установен в чл. 65 от MiFID

Документи

Архив 2021

Архив 2020

Архив 2019

Архив 2018

Информация за качеството на изпълнение на нареждания 

 • Водещ фактор за най-добро изпълнение е цената на поръчката.
 • Начинът на изпълнение не се различава в зависимост от категоризацията на клиентите.
 • Освен факторите цена и разход на поръчката се взимат предвид и фактори като ликвидност и скорост на изпълнение. Нарежданията, подадени с конкретни инструкции от страна на клиента, се изпълняват в съответствие с тези инструкции.
 • Банката няма тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост с което и да било от местата за изпълнение на нареждания, с изключение на заеманата позиция на председател на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД от страна на един от членовете на Управителния съвет на „Юробанк България“ АД.
 • Банката няма специални договорености на места за изпълнение по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги.
 • През 2022 г. Банката не е променяла местата за изпълнение, включени в Политиката.
 • Юробанк България АД осъществява анализ на данни за изпълнението на нарежданията на база информация от наличните системи.
 • През 2022 г. Банката не е използвала доставчик на консолидирани данни (ДКД), създаден по реда установен в чл. 65 от MiFID

Документи

Архив 2021

Архив 2020

Архив 2019

  Информация за качеството на изпълнение на нареждания

 • Водещ фактор за най-добро изпълнение е цената на поръчката.
 • Начинът на изпълнение не се различава в зависимост от категоризацията на клиентите.
 • Освен факторите цена и разход на поръчката се взимат предвид и фактори като ликвидност и скорост на изпълнение. Нарежданията, подадени с конкретни инструкции от страна на клиента, се изпълняват в съответствие с тези инструкции.
 • Банката няма тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост с което и да било от местата за изпълнение на нареждания, с изключение на заеманата позиция на председател на Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София“ АД от страна на един от членовете на Управителния съвет на „Юробанк България“ АД.
 • Банката няма специални договорености на места за изпълнение по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, рабати или получени непарични облаги.
 • През 2022 г. Банката не е променяла местата за изпълнение, включени в Политиката.
 • Юробанк България АД осъществява анализ на данни за изпълнението на нарежданията на база информация от наличните системи.
 • През 2022 г. Банката не е използвала доставчик на консолидирани данни (ДКД), създаден по реда установен в чл. 65 от MiFID

 

Документи

Архив 2021

Архив 2020

Архив 2019