Дебитни карти за деца и младежи

Ново! Зареди се с емоции!

Нашите дебитни карти за деца и младежи са вече тук!

 

Добре дошъл в семейството на Пощенска банка! Откриваме нов свят от специални банкови продукти и услуги, които напълно да отговарят на твоя начин на живот!

Избери забавен и цветен дизайн за твоята дебитна карта за деца и младежи и се наслади на всички предимства.

 

Какво ти дава новата дебитна карта за деца и младежи?

 • Плащаш безконтактно всички ежедневни покупки на ПОС терминали в търговски обекти или онлайн1.
 • Теглиш пари в брой на банкомат в страната и чужбина. 
 • Ако си под 18 години ползваш картата без такса за поддръжка2.

 

Вече можеш да си спокоен за джобните си пари, те ще са на твое разположение в новата ти дебитна карта. Ще имаш свободата да ги използваш лесно и удобно, а и ще бъдат по-защитени!

 • С индивидуалните дневни лимити за теглене и плащане с картата, които се определят от титуляря на сметката, се предоставя подходяща за теб сума, която ще можеш да използваш през деня.
 • Ще получаваш напълно безплатно актуална информация за своята дебитна карта, в реално време, чрез достъп до онлайн услугата - Интернет банкиране („e-Postbank“)3, както и на банкомат на Пощенска банка.
 • Чрез SMS или имейл нотификация за твоите трансакции ще си спокоен, че всяко плащане с дебитната ти карта е направено от теб4.

 

Как да вземеш своята нова дебитна карта за деца и младежи?

На възраст от 7 до навършване на 26 години  имаш право да се възползваш от нашите специални условия и да получиш своята нова дебитна карта за деца и младежи.

 • Ако си на възраст между 7 и 14 години можеш да ползваш допълнителна дебитна карта към сметка на своя родител / настойник, която е открита в Пощенска банка. 
 • Ако си на възраст между 14 и 18 години можеш да ползваш дебитна карта, открита по твоя разплащателна сметка за деца и младежи или допълнителна дебитна карта към сметка на своя родител / попечител, която е открита в Пощенска банка.
 • Ако си на възраст между 18 и 26 години можеш да ползваш дебитна карта, открита по твоя разплащателна сметка за деца и младежи.

Дебитната карта за деца и младежи е не просто платежно средство, тя ти дава възможност:

 • Да придобиеш финансови навици от ранна възраст при извършване на банкови операции.
 • Да разполагаш самостоятелно с определена сума, съобразена с възрастта ти, като същевременно, с оглед твоята сигурност, лесно да могат да бъдат проследявани извършените от теб трансакции чрез онлайн услугата Интернет банкиране („e-Postbank“)3.

 

Друга важна информация:

 • За промяна на дизайна на издадена младежка карта е необходимо нейното преиздаване. В случай че преиздаването е заявено преди изтичане на указания срок на валидност на картата, означен върху нея, се дължи такса за преиздаване на дебитна карта съгласно действащата Тарифа за таксите и комисионните, които "Юробанк България" АД прилага по извършвани услуги на клиенти – физически лица („Тарифата“).

 • Заявените индивидуални дневни лимити по младежка карта не могат да надвишават стандартните лимити, определени от Банката и посочени в Тарифата. В случай че не бъдат заявени индивидуални лимити се прилагат стандартните лимити.

 • За ползване на услугите интернет банкиране e-Postbank и мобилно банкиране m-Postbank, което е възможно след като картодържателят навърши 18 години, се сключва отделен договор с Банката. Повече за услугите e-Postbank и m-Postbank виж тук.

 • Услугата мобилен портфейл ONE wallet е достъпна само за картодържатели, навършили 18 години, в случай че младежката карта е издадена към тяхна собствена сметка в Банката. Услугата позволява дигитализация на платежни карти, издадени от Банката, за което не се дължи допълнителна такса. Приложението "ONE wallet by Postbank“ е налично за мобилни устройства с операционни системи Android и iOS. Повече за дигиталния портфейл ONE wallet виж тук.

 

 

Онлайн трансакциите с дебитната карта са възможни за лица над 18 години и могат да бъдат ограничавани след поискване от титуляра на сметката. 

След навършване на 18 години се дължи такса за поддръжка на собствената сметка, по която е издадена младежка карта, в по-нисък размер спрямо стандартната такса на банката за поддръжка на разплащателна сметка.

3 Титулярят на сметка, по която е издадена допълнителна дебитна карта за деца и младежи – родител/настойник/попечител на детето/младежа може да му разреши достъп с пасивни права до услугата Интернет банкиране („e-postbank“) – за преглед на извършени трансакции и наличност по картата. Данни за извършените операции с допълнителната дебитна карта на детето/младежа могат да бъдат проследявани и от Титуляря на сметка -  родител/настойник/попечител чрез профила му в услугата Интернет банкиране („e-postbank“)

4 Услугата се заявява от титуляра на сметката, към която е издадена дебитната карта за деца и младежи, като при деца под 18 годишна възраст, нотификациите се получават на посочения телефонен номер и e-mail за връзка с родител/попечител/настойник на детето. Когато навършиш на 18 години, ако си титуляр на сметката, към която е издадена младежка карта ще можеш сам да заявиш и да получаваш кратки текстови съобщения (SMS) или други електронни съобщения на посочен от теб мобилен телефонен номер. 

5 Необходимите документи за издаване на безконтактни международни дебитни карти за деца и младежи са: копие от лична карта на Титуляра на сметката, копие от лична карта на Картодържателя ако е навършил 14 години, акт за раждане на Картодържателя в случай че е непълнолетно лице.

6 Банката издава безконтактни международни дебитни карти за деца и младежи: VISA Classic/Debit Mastercard на непълнолетни лица - от навършване на 14 до навършване на 18 години, като персонална основна карта към тяхна собствена сметка, открита в Банката, предназначена за получаване на стипендииили други средства, придобити от Картодържателя със собствен труд, както и на средства предоставени му за задоволяване на текущи ежедневни нужди и за плащания по обикновени дребни сделки.

Пощенска Банка никога не би изисквала предоставяне на лични данни, кодове за достъп (пароли и ПИН) или детайли на банкови карти по електронната поща. Не попълвай конфиденциална информация в онлайн форми или имейл съобщение.

 • ЧИП технологията на дебитната карта Ви осигурява по-висока степен на защита 
 • SMS известията в online режим при извършване на транзакции с дебитната карта Ви предоставят допълнителна възможност за контрол. Получавате уведомления за всяка извършена транзакция на мобилния номер (A1, Vivacom, Telenor), посочен от Вас при регистрацията за услугата SMS Известяване
 • ПИН код - достъпът до Вашите средства се ограничава чрез въвеждането на ПИН код, който знаете само Вие.  ПИН кодът може да промените по всяко време на банкомат на Пощенска банка
 • Ако картата Ви бъде изгубена или открадната с обаждане на 0700 18 555 (Денонощен Център за обслужване на клиенти) Вие можете да я блокирате веднага
   

Общи препоръки за допълнителна сигурност:

 • Предпазвайте картата си от повреда
 • Не записвайте ПИН кода си върху картата
 • Никога не съобщавайте Вашият ПИН код на трети лица
 • Когато променяте ПИН кода си, избягвайте комбинация от цифри, известни на много хора
 • В случай, че загубите картата си или смятате, че е открадната, незабавно уведомете Банката

Когато ползвате картата на банкомат:

 • Убедете се, че банкоматът е обозначен с логото на съответния вид карта
 • Когато използвате банкомат, застанете пред екрана и клавиатурата така, че операцията и ПИН кодът Ви да останат скрити
 • Следвайте инструкциите на екрана. Ако не сте сигурни в операцията, която извършвате по-добре натиснете бутон "Отказ"
 • Не забравяйте да вземете парите, картата и разписката от извършената транзакция
 • Ако банкоматът задържи картата Ви, незабавно уведомете Банката издател на Вашата карта

Когато ползвате картата на ПОС терминал в търговски обект:

 • Картата може да бъде ползвана в търговски обект обозначен с логото на съответния вид карта
 • При извършване на операция е редно да Ви бъдат поискани
  • Документ за самоличност
  • Полагане на подпис върху разписка
  • Въвеждане на ПИН код
 • Винаги изисквайте разписка за извършените операции

Когато ползвате картата в интернет:

 • Не е желателно да въвеждате данните на Вашите банкови карти на компютри, ползващи се и от други  хора
 • При извършване на транзакции в интернет, задължителната информация, която трябва да подадете е номер на карта и нейната валидност. Възможно е да бъдете подканени да въведете код за вeрификация CVC/CVV или допълнителна парола, ако сайтът е защитен. Не е редно да ви се изисква подаването на лична информация – ЕГН, лична карта, банкова сметка и др.
 • За да избегнете злоупотреби с Вашата карта, избягвайте въвеждането на нейните параметри в некриптирани уеб сайтове, Въвеждайте данните на своята карта само в сайтове, чийто уеб адрес започва с "https"
 • Валута по разплащателна сметка от младежки пакет в левове, щатски долари и евро. 
 • Без такса за стандартно издаване.
 • Без такса за избор на дизайн при издаване на първа дебитна карта за деца и младежи. 
 • Срок на получаване на новоиздадена карта: до 10 (десет) работни дни.
 • Валидност: 5 години (след изтичане на срока на валидност картата се подновява автоматично).

 

Автоматични лимити за възрастова група от навършени 7 до навършване на 14 годишна възраст
Лимити за плащане за 24 часа  BGN
Дневен лимит за теглене в брой на банкомат 50 лева
Дневен лимит за плащане или теглене на ПОС терминал 100 лева
Общо 100 лева

Автоматични лимити за възрастова група от навършени 14 до навършване на 18 годишна възраст          (при карта към сметка на родител/попечител):

Лимити за плащане за 24 часа  BGN
Дневен лимит за теглене в брой на банкомат 100 лева
Дневен лимит за плащане или теглене на ПОС терминал 200 лева
Общо 200 лева
Автоматични лимити за възрастова група от навършени 14 до навършване на 18 годишна възраст            (при карта към сметка на детето):
 Лимити за плащане за 24 часа  BGN
 Дневен лимит за теглене в брой на банкомат 50 лева
 Дневен лимит за плащане или теглене на ПОС терминал 50 лева
 Общо 50 лева
   
Автоматични лимити за възрастова група от навършени 18 до навършване на 26 годишна възраст
Лимити за плащане за 24 часа  BGN
Дневен лимит за теглене в брой на банкомат 800 лева
Дневен лимит за плащане или теглене на ПОС терминал 7 000 лева
Общо 7 000 лева

Лимитът може да бъде променен (намален или увеличен до двойно по-голям от стандартните за продукта) от титулярят на разплащателната сметка за деца и младежи, по която е издадена картата. Когато титулярят на сметката е непълнолетно лице на възраст от 14 до 18 г., лимитите са строго определени при издаването на картата и не подлежат на промяна.

Обменни курсове при картови трансакции.