Авто кредит

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

Искате да закупите нов или употребяван автомобил? Търсите финансово предложение, с което да не утежнявате месечния си бюджет?

С Авто кредит финансирате покупката на новия си автомобил бързо, лесно и на конкурентни условия.

ЗАЯВИ ОНЛАЙН още сега!

Препоръчай на познати кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно до два пъти по-големи награди. Научи повече тук.

 

Получавате следните предимства:

 • Без самоучастие в покупната стойност на автомобила
 • С възможност за допълнителна сума
 • С лихвени условия и размер на кредита спрямо Вашия финансов профил
 • С размер на месечните вноски спрямо Вашите планове и възможности
 • Фиксирана лихва за първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита5
 
Предимства на Авто кредита пред лизинга:
 • Без допълнителни обезпечения и залози
 • Без остатъчна стойност в погасителния план
 • Дълъг срок до 10 г., който не зависи от възрастта на автомобила
 • По-малко такси
 • Придобивате собствеността на автомобила веднага
 • Самостоятелно застраховате автомобила
 • Вие решавате къде и как ще обслужвате и ремонтирате автомобила
 • Няма ограничение за пътуване в чужбина с автомобила
 • Финансирате всички допълнителни разходи, като: ремонт, поддръжка, разходи за регистрация, застраховки и други

 

Допълнителни преференции:

 • До 100 лева отстъпка от таксата за разглеждане на искане за кредит2
 • 10% отстъпка от застраховка "КАСКО", сключена в офис на Пощенска банка1
 • 5% отстъпка от застраховка "Гражданска отговорност", сключена в офис на Пощенска банка1

 

Вземи кредит до 3 часа!3

 • С опцията за експресно разглеждане на искането за кредит получаваш:  
  • Бързо разглеждане на искането за кредит - до 2 работни часа;
  • Получаване на средства - до 1 работен час;
  • Възможност за безплатно експресно издаване на дебитна карта.
 • Възможност за покритие на месечните вноски по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен, услугата "Второ медицинско мнение"  и др. с програма "Защита на плащанията4

ЗАЯВИ Потребителски кредит и/или овърдрафт още сега, с възможност да вземеш изцяло онлайн!6

 

1Застраховката се предлага от ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", чрез "Юробанк България" АД, в качеството на застрахователен агент. Пълните условия на застраховката можете да намерите във всеки офис на банката.

2 Клиентът заплаща пълната стойност на таксата за разглеждане на искане за кредит при усвояване на кредита. Преференцията се предоставя от банката чрез възстановяване на половината от сумата на платената такса при изпълнение на следните условия: 1. Клиентът сключва застраховки "Каско" и/или "Гражданска отговорност" на закупения чрез предоставения кредит автомобил, от ЗАД "Булстард Виена Иншурънс Груп", чрез "Юробанк България" АД, в офис на банката; 2. Застраховката/ите следва да са сключени след датата на усвояване на кредита; 3. Клиентът предяви писмено искане за възстановяване на сумата по преференцията до 30 дни от датата на усвояване на кредита. Възстнановената от банката сума не може да надвишава 50 лева при сключване на една от посочените застраховки - "Каско" или "Гражданска отговорност" и не може да надвишава 100 лева при сключване на двете застраховки - "Каско" и "Гражданска отговорност" .

3 Опцията за експресно разглеждане на искането е приложима само при подаване на искане за потребителски кредит с размер до 40 000 лв., или на кредит за обединение на задължения с размер до 20 000лв. в офис на банката от клиенти на трудов договор; не се прилага при кандидатстване онлайн или по телефон. В случай че е избрана опция  за експресно разглеждане на искането за потребителски кредит, банката се задължава в рамките на 2 работни часа от въвеждането на искането да го разгледа и да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по подаденото искане, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение /СМС/  на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяването му във финансовия център, в който е подал искането. При одобрение, банката дава възможност за сключване на договор за кредит и усвояването му в рамките на 1 работен час. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит, кредитоискателят има възможност да получи услуга-експресно издаване на една дебитна или една кредитна карта. Пълна информация относно сроковете и условията на предлаганата експресна услуга, включително и експресното издаване на дебитна/кредитна карта можете да намерите в "Условия за предоставяне на потребителски кредит с избрана опция за експресно разглеждане на искането", налична на сайта на Банката.

Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи е възможно времето за разглеждане на документи да бъде удължено.

4 Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма Защита на плащанията за потребителски кредити от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки клон на Банката.

За първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент по потребителски кредити в лева. След дванадесетия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив. Пълна информация за приложимите условия относно лихвените проценти, виж в секция Параметри.

6 Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

 • Максимален размер - до 70 000 лева
 • Максимален срок  – до 10 години
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
 • Кандидатстване само с лична карта4
 •  


  Лихвени проценти в лева1:
  от 4.99% до 8.20% при превод на работна заплата в банката²
  от 7.00% до 9.70%      без превод на работна заплата в банката
   
    

  1 Предложението е валидно при подаване на искане за нов потребителски кредит в лева от Пощенска банка, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в Банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаря на допълнителните изисквания на банката.

  2 За първите дванадесет месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент за потребителски кредит в лева. След дванадесетия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД  за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити вижте тук . Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.
  Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.
   
  При потребителски кредит в лева с 8,20% фиксирана годишна лихва за първите 12 месеца и 8.20% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма "Моето банкиране" с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца и с включени месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията",  такси и комисионни, описани в  секция Такси и комисионни - общата дължима сума е 33 102.96 лв., месечна вноска 360,78 лв., ГПР е 11,79%.
  При 6.50% променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца и включени месечен пакет по застраховка  "Защита на плащанията" , такси и комисионни , описани в секция Такси и комисионни - общата дължима сума е 31 392.46 лв., месечна вноска 341.54 лв., ГПР е 9.89%. 

  3 Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване: "Моето банкиране“, "Моето семейство“, Моето предимство“ , "Моят престиж“ или "Супер сметка".

  4 Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

  • Такса за разглеждане на искане за кредит - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа1:

   

  Искана сума в лева

  Tакса в лева

  от 500 до 2500 50
  от2 501 до 5 000 100
  от 5 001 до 10 000 200
  от 10 001 до20 000 300
  от 20 001 до40 000 400
  над 40 000 по договаряне

   

  • До 100 лева отстъпка от таксата за разглеждане на искане за кредит 
  • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето семейство“, "Моето предимство“ или "Моят престиж“, вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

  ____________________________________________________________________

  1 Таксата е дължима на 2 етапа - 10 лева при подаване на заявлението за кандидатстване за кредит, останалата част от сумата - при усвояване на кредита. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит,  се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начисляват 40 лева платими на датата на подаване на заявлението и 10 лева, платими на датата на усвояване на кредита.

  2 Клиентът заплаща пълната стойност на таксата за разглеждане на искане за кредит при усвояване на кредита. Преференцията се предоставя от банката чрез възстановяване на половината от сумата на платената такса при изпълнение на следните условия: 1. Клиентът сключва застраховки "Каско" и/или "Гражданска отговорност" на закупения чрез предоставения кредит автомобил, от ЗАД "Булстард Виена Иншурънс Груп", чрез "Юробанк България" АД, в офис на банката; 2. Застраховката/ите следва да са сключени след датата на усвояване на кредита; 3. Клиентът предяви писмено искане за възстановяване на сумата по преференцията до 30 дни от датата на усвояване на кредита. Възстановената от банката сума не може да надвишава 50 лева при сключване на една от посочените застраховки - "Каско" или "Гражданска отговорност"  и не може да надвишава 100 лева при сключване на двете застраховки - "Каско" и "Гражданска отговорност".

  При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.