ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА ТВОЯ ИЗБОР. ЕКО АВТОКРЕДИТ

Автокредит и Еко Автокредит

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

С авто кредитите от Пощенска банка финансирате покупката на нов или употребяван автомобил при атрактивни условия, бързо и лесно. 

Вземи с програма Welcome и ползвай пакет от над 10 услуги безплатно за цяла година1, атрактивни условия, валидни до 31 август 2023г. Научи повече тук.

Изберете "ЕКО Авто кредит"2 за финансиране на изцяло електрически или плъгин хибридни превозни средства при специални условия или "Авто кредит"2 за всички останали видове превозни средства! 

 

ЗАЯВИ ОНЛАЙН още сега!

Препоръчай на познати кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно до два пъти по-големи награди. Научи повече тук.

 

Получавате следните предимства:

 • До 100% финансиране на покупната стойност на автомобила;
 • Без обезпечение;
 • Ползваш атрактивни условия;
 • Без самоучастие в покупната стойност на автомобила;
 • Можеш да получиш допълнителна сума, която да ползваш за допълнителни разходи;
 • Възможност да заявиш и вземеш потребителски кредит изцяло онлайн тук3- предложение за настоящи клиенти на банката
 • С размер на месечните вноски спрямо Вашите планове и възможност
 • Възможност да вземеш кредит до 3 часа, с опцията за експресно разглеждане по програма "СЕГА";
 
Предимства на Авто кредита пред лизинга:
 • Без допълнителни обезпечения и залози;
 • Без остатъчна стойност в погасителния план;
 • Дълъг срок до 10 г., който не зависи от възрастта на автомобила;
 • По-малко такси;
 • Придобивате собствеността на автомобила веднага;
 • Самостоятелно застраховате автомобила;
 • Вие решавате къде и как ще обслужвате и ремонтирате автомобила;
 • Няма ограничение за пътуване в чужбина с автомобила;
 • Финансирате всички допълнителни разходи, като: ремонт, поддръжка, разходи за регистрация, застраховки и други.

 

Допълнителни преференции:

 • До 100 лева отстъпка от таксата за оценка на кредитоспособност4
 • 10% отстъпка от застраховка "КАСКО", сключена в офис на Пощенска банка5
 • 5% отстъпка от застраховка "Гражданска отговорност", сключена в офис на Пощенска банка5
 • Възможност за покритие на месечните вноски по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен, услугата "Второ медицинско мнение"  и др. с програма "Защита на плащанията6
 • Заедно с кредита можеш да заявиш и кредитна карта Mastercard следните условия по програма Welcome7:
  • Без лихва за първите 6 месеца при покупки и теглене на пари в брой;
  • Без годишна такса за първата година, ако с картата са направени трансакции за минимум 3 000 лева през първите 6 месеца;
  • Без такса за кандидатстване и разглеждане на документи
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита

ЗАЯВИ ОНЛАЙН Потребителски кредит още сега!

1Банката предлага пакетна програма „Моето семейство“ без такса за откриване и такса за обслужване на основната сметка по програмата за първата една година, при кандидатстване за нов потребителски кредит в лева по програма Welcome на Пощенска банка, в периода от 01.06.2023 г. до 31.08.2023 г., при последвало одобрение и усвояване на отпуснатия кредит и при превод на работна заплата по сметка към пакетна програма „Моето семейство“. Към момента на подаване на заявлението за нов кредит лицето не следва да има друг потребителски кредит от банката. Отпускането на кредит подлежи на одобрение от банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка). Пълна информация за приложимите условия, както и за включените в пакетната програма продукти и услуги, виж на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката. .

2ЕКО Авто кредит може да се ползва само за покупка на изцяло електрически автомобили (BEV) или плъгин хибриди (PHEV - такива, които могат да се зареждат в контакт или на зарядна станция). Със Стандартен Авто кредит може да се финансират обикновени или т.н. "меки" хибридни автомобили (такива, без възможност за външно зареждане) или такива с двигател с вътрешно горене. Пълната информация за приложимите условия, виж в таб Параметри, както и във всеки офис на Пощенска банка.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и са за продукт "Еко Авто кредит", и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите  по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор дължими главница и лихви за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

3Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката. 

4Клиентът заплаща пълната стойност на таксата за разглеждане на искане за кредит при усвояване на кредита. Преференцията се предоставя от банката чрез възстановяване на половината от сумата на платената такса при изпълнение на следните условия: 1. Клиентът сключва застраховки "Каско" и/или "Гражданска отговорност" на закупения чрез предоставения кредит автомобил, от ЗАД "Булстард Виена Иншурънс Груп", чрез "Юробанк България" АД, в офис на банката; 2. Застраховката/ите следва да са сключени след датата на усвояване на кредита; 3. Клиентът предяви писмено искане за възстановяване на сумата по преференцията до 30 дни от датата на усвояване на кредита. Възстнановената от банката сума не може да надвишава 50 лева при сключване на една от посочените застраховки - "Каско" или "Гражданска отговорност" и не може да надвишава 100 лева при сключване на двете застраховки - "Каско" и "Гражданска отговорност" . 

5Застраховката се предлага от ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп", чрез "Юробанк България" АД, в качеството на застрахователен агент. Пълните условия на застраховката можете да намерите във всеки офис на банката. 

6Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма Защита на плащанията за потребителски кредити от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки клон на Банката.

7Предложението е валидно за физически лица, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium от Пощенска банка в периода от 1 юни до 31 август 2023 г. и при следните условия: одобрено искане и последващо активиране на кредитната карта в същия период; кандидатстване за нов потребителски кредит в лева или нов жилищно-ипотечен кредит по програма Welcome на Пощенска банка в същия период; последвало одобрение и усвояване на отпуснатия потребителски кредит, респ. подадено искане за усвояване на жилищно-ипотечния кредит в срок до 31.10.2023 г.; ползване на пакетна програма „Моето семейство“ при условията на програма Welcome. Издаването на кредитна карта подлежи на одобрение от банката. Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard Universe и Mastercard Business.Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата, за период от шест месеца, считано от датата на нейното издаване. Всички задължения за такси и комисиони, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Остатъкът от усвоената сума от лимита на картата, който не бъде погасен до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта.
В случай че общият сбор от направени трансакции по новоиздадената кредитна карта Mastercard (покупки и изтеглени пари в брой) за периода от първите шест месеца след активиране картата надвиши 3000 (три хиляди) лева, банката не начислява годишна такса за обслужване на картата за първата година от срока на договора.Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от  стойностите, посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

8За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент по потребителски кредити в лева. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив. Пълна информация за приложимите условия относно лихвените проценти, виж в секция Параметри.

Атрактивни лихвени проценти в лева за "Авто кредит"1:
от 4.99% до 7.55% при превод на работна заплата в банката²
от 10.00%      без превод на работна заплата в банката
 
Лихвени проценти в лева за "ЕКО Авто кредит"1
3.99% при превод на работна заплата и до 120м срок на изплащане
  

Предимства: 

 • Максимален размер - до 80 000 лева 
 • Максимален срок  – до 10 години
 • Минимална сума - 10 000 лева за "Авто кредит" и 20 000 лева за "Еко Авто кредит"
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
 • Кандидатстване само с лична карта
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита

 

1 Атрактивните условия са валидни при кандидатстване за нов "Еко Авто кредит"  или "Авто кредит" от Пощенска банка в случай, че лицето отговаря на допълнителните изисквания на банката. Посочените атрактивни лихвени проценти са валидни при подаване на искане за нов потребителски кредит в лева, от Пощенска банка, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД  за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити вижте тук . Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.
 
Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и са за продукт "Еко Авто кредит",  и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.
 
Авто кредит
При кредит с размер 23 000 лв., срок 96 месеца, с 5.55% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 5.55% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство"  с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за оценка на кредитоспособността в размер на 400 лв., ГПР е 8.57%, месечната вноска е 297.24 лв., обща дължима сума 31 346.51 лв.

Еко Авто кредит
При кредит с размер 23 000 лв., срок 96 месеца, с 3.99% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 3.99% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство"  с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма " Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за оценка на кредитоспособността в размер на 200 лв., ГПР е 6.62%, месечната вноска е 280.25 лв., обща дължима сума 29 420.27 лв.

2 Превод на работна залата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване: "Моето банкиране“, "Привилегия", "Моето семейство“, Моето предимство“ , "Моят престиж“ или "Супер сметка".

3 Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

 • Такса за оценка на кредитоспособността - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа1:

 

Искана сума в лева

Tакса в лева

 Такса в лева "Еко Автокредит"
от 500 до 5000          100                                           -
от 5 001 до 10 000          200                                           - 
от 10 001 до 20 000          300                                         150
от 20 001 до 40 000          400                                         200
от 40 001 до 60 000          600                                         300
от 60 001 до 80 000          800                                         400
над 80 000 по договаряне                                по договаряне

 

 • До 100 лева отстъпка от таксата за оценка на кредитоспособността при разглеждане на искане за кредит "Автокредит"2 или "Еко Автокредит"2 
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето семейство“, "Привилегия", "Моето предимство“ или "Моят престиж“, вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

____________________________________________________________________

1 Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до първа падежна дата на погасителна вноска по кредита. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит по Програма "СЕГА", при сума на кредита в размер от над 5 000 до 40 000 лв. се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начислява такса за експресно разглеждане. 

2 Клиентът заплаща пълната стойност на таксата за разглеждане на искане за кредит при усвояване на кредита. Преференцията се предоставя от банката чрез възстановяване на половината от сумата на платената такса при изпълнение на следните условия: 1. Клиентът сключва застраховки "Каско" и/или "Гражданска отговорност" на закупения чрез предоставения кредит автомобил, от ЗАД "Булстард Виена Иншурънс Груп", чрез "Юробанк България" АД, в офис на банката; 2. Застраховката/ите следва да са сключени след датата на усвояване на кредита; 3. Клиентът предяви писмено искане за възстановяване на сумата по преференцията до 30 дни от датата на усвояване на кредита. Възстановената от банката сума не може да надвишава 50 лева при сключване на една от посочените застраховки - "Каско" или "Гражданска отговорност"  и не може да надвишава 100 лева при сключване на двете застраховки - "Каско" и "Гражданска отговорност".

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.