Жилищен кредит по програма "Към дома"

Валута
Сума
Години
Лихвен процент
Месечна вноска

ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ

Ние от Пощенска банка сме с теб още от първата стъпка по пътя към твоя собствен дом!

Спестявай на ДЕПОЗИТ за твоя нов дом и вземи ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ, при преференциални условия с програма “Към дома“.

 

Промоционални условия, валидни от 1 февруари до 30 април 2024 г.

Програма Към дома е новото ни комплексно предложение за теб, с което може да ползваш два банкови продукта с преференциални условия, създадени да те отведат до твоя нов дом.

 

 • Депозитна сметка Към дома *:

Спестявай още от първата стъпка към мечтания дом с депозит “Към дома”!

Параметри на депозита:
 • Срок: 12 месеца;
 • Валута: лева и евро;
 • Минимална сума за откриване: 10 000 лева/5 000 евро;
 • Атрактивен лихвен процент**;
 • На падеж депозитът се подновява автоматично за същия срок и се олихвява при съответните лихвени проценти за Срочен депозит „Депозит за всеки“, съгласно актуалния Лихвен бюлетин на банката за физически лица.
 •  

  Предимства:

 • Възможност за довнасяне на суми по депозита по всяко време без ограничения в размера на внесената сума;
 • Без такса за вноска на каса;
 • Изплащане на натрупаната до момента лихва дори при предсрочно закриване на депозита***:
 •     - в случай, че сумата ще се използва за покупка на имот, финансиран с одобрен жилищен кредит от Пощенска банка, за който има сключен договор, в срока на депозита и

      - депозитът е бил открит и воден минимум 90 дни, преди закриването му.

   

  • Жилищен кредит по програма “Към дома”

  Вземи жилищен кредит по програма “Към дома” при преференциални условия**** и спести до 350 лева**** от първоначалните разходи, свързани с кредита, като ползваш:

 • 50% отстъпка от такса за анализ и документално оформяне на обезпечението**** .
 •  

  Параметри на кредита:

 • Атрактивен лихвен процент*****;
 • Валута: евро и лева;
 • Размер: до 350 000 евро/700 000 лева;
 • Срок: до 35 години;
 • Погасяване: на равни или намаляващи месечни вноски;
 •  

  Цел на кредита:

 • Покупка на жилище;
 • Строеж и довършване на жилище.
 •  

  Защо да избереш програма “Към дома” от Пощенска банка?

 • Получаваш комплексно предложение с добавена стойност, с което да финансираш покупката на своя дом още по-изгодно;
 • Ползваш няколко продукта с преференциални условия – депозитна сметка и жилищен кредит;
 • Възползваш се от индивидуална, специализирана консултация от наш експерт.
 •  

  Имаш въпроси за жилищен кредит по Програма “Към дома”? 

   

  Очакваме те в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране, в които ще ти предоставим експертна консултация и оферта спрямо Твоите нужди и изисквания!

  Заяви безплатна онлайн видео консултация и нашите експерти ще отговорят на въпросите ти относно най-подходящото за теб жилищно финансиране.

  ЗАЯВИ ОНЛАЙН още сега!

   

  *Предложението е валидно за физически лица, при откриване на депозит „Към дома“ от Пощенска банка, в периода от 01.02.2024 г. до 30.04.2024 г. В случай, че сумата по депозита не бъде изтеглена на падеж или договорът не бъде прекратен на друго основание, след изтичане на първоначалния 12-месечен срок, депозитът автоматично се удължава за нов 12-месечен период, при условията приложими за срочен депозит „Депозит за всеки“ от Пощенска банка. Пълна информация за продуктовите условия по депозит „Към дома“ и „Депозит за всеки“, както и приложимите Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица на „Юробанк България“ АД, Тарифа и Лихвен бюлетин, можеш да получиш на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

   

  **Съгласно актуалния Лихвен бюлетин на „Юробанк България“ АД за физически лица за депозит „Към дома“, наличен на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката. Банката начислява и изплаща на титуляря фиксирана годишна лихва, в зависимост от депозираната по сметката сума и при прилагане на лихвена скала, съгласно условията, посочени в Лихвения бюлетин за физически лица, за депозит „Към дома“. Попитай за повече информация в най-близкия финансов център на Пощенска банка или посети www.postbank.bg.

   

  ***При предсрочно прекратяване на депозит “Към дома“, в периода между 3-я и 12-я месец от откриването му, приложимият по депозита лихвен процент се запазва непроменен, а начислената до датата на прекратяването му лихва се изплаща на клиента, в случай, че към датата на прекратяването му: депозитната сметка е била открита и водена минимум 90 дни и сумата по депозита ще се използва за покупка на имот, финансиран с одобрен жилищен кредит от Пощенска банка, за който има сключен договор в периода до 12-я месец от откриване на депозита. Банката не начислява и не изплаща лихва по депозити, прекратени преди изтичането на 90 дни от датата на откриване на сметката, както и в случай на предсрочно прекратяване и използване на сумата за цели, различни от закупуване на недвижим имот, финансиран с договор за жилищен кредит от Пощенска банка, независимо от броя на изтеклите дни от датата на откриване.

   

  ****Преференциалните условия за жилищен кредит по Програма „Към дома“ са приложими при кандидатстване за нов жилищен кредит от Пощенска банка, в периода от 01.02.2024 г. до 30.04.2024 г., при наличие на открита в същия период депозитна сметка „Към дома“, последвало одобрение на кредита и сключен в периода до 12 месеца от датата на откриване на депозита договор за жилищен кредит от Пощенска банка. Кредитополучателят ползва следната отстъпка: 50% отстъпка от такса за анализ и документално оформяне на обезпечението (при стандартни условия, съгласно Тарифата на Банката за физически лица, таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лева - 200 лева; от 50 001 до 100 000 лева - 250 лева; от 100 001 до 200 000 лева - 450 лева; над 200 001 лева - 700 лева). Отпускането на кредит подлежи на одобрение от банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка). Пълна информация за приложимите условия, както и за включените в Програма „Към дома“ продукти и услуги, виж на www.postbank.bg, както и във всеки офис за обслужване на индивидуални клиенти на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси) или на кратък номер *7224. Преференциалните условия за жилищен кредит по Програма „Към дома“ не могат да се комбинират с други промоционални оферти за жилищен кредит от Пощенска банка, актуални в периода 01.02.2024 г. - 30.04.2024 г.

  *****Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента, в зависимост от сумата, индивидуалния профил на клиента, срока на кредита и стойността на обезпечението. 

  Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчения са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

  Пример: При нов жилищен кредит по Програма „Към дома“ с размер 150 000 лв., срок 240 месеца (240 бр. месечни вноски) и 2.90% променлив годишен лихвен процент, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., 225 лв. такса за анализ и документално оформяне на обезпечението- в зависимост от исканата сума, 195 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0.1% от сумата на кредита. ГПР е 3.09%, месечната вноска е 829.52 лв., обща дължима сума 200 608.36 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР. 

   

  Посочените условия са приложими за кредити, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, отпускани от "Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

  •  Размер на кредита: до 700 000 лева;  
  • Срок: до 35 години;
  • Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота;
  • Флекси опция - възможност за гъвкаво погасяване на кредита.
  • Параметри на опция "Флекси":

  • Възможност за намаляване месечните вноски по кредита с до 50% от текущия им размер, увеличаване до 100%  или пропускане плащането на вноска. 
  • Валидна само за кредити с равни месечни (анюитетни) вноски, погасявани редовно, съгласно погасителния план поне 3 месеца, считано от датата на неговото пълно усвояване.
  • Промяна (увеличение или намаляване) на вноските до 2 пъти и за общо не повече от 6 месеца през всяка календарна година, а от опцията за пропускане на вноска - веднъж през всяка календарна година, в случай че месечните вноски се погасяват редовно.
  • Намаляване или пропускане на вноска се допуска, ако текущата погасителна вноска (към датата на подаване на молбата за промяна) е под 120% от размера на контролна вноска. Контролната вноска се изчислява от Банката на базата на първоначалния размер и срок на кредита и на текущата стойност на приложимия по кредита лихвен процент.
  • Прилагането на опцията за намаляване или пропускане на месечна вноска води до пропорционално увеличаване на месечните вноски по кредита в оставащия период на погасяване. 

  Такси и комисиони на Банката:

  • Такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума:

  Искана сума в лева

  Размер на такса в лева

  до 50 000 200
  от 50 001 до 100 000 250
  от 100 001 до 200 000 450
  над  200 001 700
  • 195 лв. такса за оценка на имот - за апартамент; 
  • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
  • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
  • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

  При кандидатстване за жилищен кредит за кредит за покриване на други задължения*:

  • Без такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума*;
  • Без такса за оценка на имот (195 лв. за апартамент, съгласно Тарифата на Банката);
  • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
  • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
  • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

  *Съгласно Тарифата на Банката таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението- в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лв. - 200 лв.; от 50 001 до 100 000 лв. - 250 лв.; от 100 001 до 200 000 лв. - 450 лв.; над 200 001 лв. - 700 лв.