Застраховка "Спокоен ден"

Ще ти помогнем да се погрижиш за себе си, ако претърпиш тежка злополука или за близките ти, ако загубиш най-ценното - живота си. Осигури си финансова подкрепа при неблагоприятни събития - със застраховка "Спокоен ден", която създадохме за теб в партньорство с "Булстрад Живот ВИГ".

 

Предимства:

 • Изплащане на обезщетение при настъпване на застрахователно събитие;
 • Възможност да изберете най-удобния за Вас начин на плащане на премията- еднократно за целия срок или разсрочено на месечни вноски*;
 • Избор между три пакета с високи застрахователни лимити на атрактивни цени;
 • Бързо и лесно сключване, без необходимост от медицински прегледи и документи;
 • Предлага се от Булстрад Живот, доказан и надежден застраховател с над 25 годишен опит на пазара;
 • Покрития валидни 24/7 в цял свят.
  

Кой може да се възползва?

Застрахователна програма „Спокоен ден“ е създадена в партньорство с "Булстрад Живот ВИГ" специално за физически лица, клиенти на Пощенска банка. Премиите се удържат автоматично от избраната разплащателна или спестовна сметка в лева, а еднократната премия може да бъде заплатена и на каса. Покрити са риковете "Смърт от заболяване или злополука" за лица на възраст от 18 до 64 години, а за допълнителното покритие "Трайна загуба на работоспособност над 50% вследствие на злополука" за лица на възраст от 18 до 44 години при сключване на застраховката.

 

Заявете и вземете изцяло онлайн без посещение в офис! Подписвате документите дистанционно - бързо, лесно и удобно! Повече информация може да намерите тук.

Ако желаете може да сключите застраховката и в удобен за Вас офис на Пощенска банка.

 

* Застраховка със срок от 1 година и застрахователна сума от 12 000 лв. се предлага само с еднократно авансово заплащане на застрахователната премия.

  

                                                                                                        

Застраховка  "Спокоен ден" се предлага в три застрахователни пакета в зависимост от застрахователния лимит и срока на застрахователния договор.

 

Застрахователни рискове

Пакет „Стандарт“

Застрахователен лимит

12 000 лв.

Пакет „Класик“

Застрахователен лимит

24 000 лв.

Пакет “Класик Плюс“

Застрахователен лимит

36 000 лв.

Покрити рискове и Застрахователна сума по застрахователни пакети

 

„Смърт“ вследствие на злополука

Еднократно плащане в размер на

12 000 лв.

Еднократно плащане в размер на

24 000 лв.

Еднократно плащане в размер на

36 000 лв.

Трайна загуба на работоспосoбност над 50% вследствие на злополука

Еднократно плащане в размер на процент от застрахователната сума (12 000 лв.), равен на процента трайно загубена работоспособност, определен с решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Еднократно плащане в размер на процент от застрахователната сума (24 000 лв.), равен на процента трайно загубена работоспособност, определен с решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Еднократно плащане в размер на процент от застрахователната сума (36 000 лв.), равен на процента трайно загубена работоспособност, определен с решение на ТЕЛК/НЕЛК.

"Смърт" вследствие на заболяване

Еднократно плащане в размер на 200 лв.

Еднократно плащане в размер на 200 лв.

Еднократно плащане в размер на 200 лв.

 

Годишна застрахователна премия, платима еднократно или разсрочена на равни месечни вноски

 

Еднократна

Месечна

Месечна

 

                                                                                                        


Какво е необходимо да направите, за да предявите застрахователна претенция?

 

Когато имате сключена застраховка „Спокоен ден“ със ЗЕАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУПЕАД и със застрахованото лице настъпи неочаквано застрахователно събитие:

Стъпка 1: Попълнете Заявление за изплащане на застрахователна сума или част от нея" и подгответе всички необходими документи, описани в Общите условия към Вашата полица.

Информация за тази стъпка ще намерите на:

 • уеб адреса на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ЕАД  https://www.bulstradlife.bg
 • или на телефон 0700 18 800.

Стъпка 2: Изпратете документите до адрес: София 1301, ул Св. София№6 по удобен за Вас начин:

 • по куриер;
 • с "Български пощи" като писмо с обратна връзка;
 • като ги занесете лично в офиса на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД.

 

ЗЕАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД ще :

 • регистрира Вашата застрахователна претенция и ще извърши оценка на представената информация;
 • се свърже с Вас на предоставения адрес, в случай на нужда от допълнителен документ или уточнение;
 • вземе решение по Вашата застрахователна претенция в срок до 15 работни дни от получаване на изисканата информация. При отказ за изплащане на застрахователно обезщетение изготвя становище и Ви уведомява писмено.

 

При възникнали въпроси по Вашата претенция, можете да се обърнете към „Контактен център” на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД или да изпратите запитване на електронната поща: bullife@bulstradlife.bg

 

                                                                                                                     

Документи:

 

Застрахователните покрития по застраховката Живот „Спокоен ден“ се осигуряват от Застрахователно еднолично акционерно дружество „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД, с ЕИК 831211284, съгласно Общи условия и специалните условия, описани в застрахователната полица. „Юробанк България“ АД (Пощенска банка), с ЕИК 000694749 извършва застрахователно посредничество за сключване на застраховките в качеството си на застрахователен агент, на основание сключен със застрахователя агентски договор.

Молим да вземете предвид, че настоящата страница не съдържа всички условия по застраховката и не представлява препоръка или съвет по смисъла на приложимото законодателство, а има за цел само да представи в най-общ вид застрахователния продукт.

Пълна информация за условията и покритията на застраховка Живот „Спокоен ден”, може да намерите в офисите на Пощенска банка в работно време, където можете да получите на хартиен носител на български език Преддоговорна информация за застрахователя, застрахователния посредник и застрахователния продукт, Информационен документ и Общи условия и да изберете този тип защита, който съответства най-пълно на Вашите потребности.

Молим да се запознаете с нужното внимание и грижа с всички документи, свързани със застрахователния продукт. Информацията е съществена и ще Ви помогне при вземането на информирано и разумно решение. В случай на неяснота или неразбиране можете да се обърнете за разяснение към служителите на Пощенска банка. Те ще обсъдят с Вас повдигнатите въпроси.