Потребителски кредит с ипотека

Потребителски кредит с ипотека

Валута
Години
Сума
Лихвен процент
Месечна вноска

Увеличете разполагаемия си доход като обедините задълженията си с потребителски кредит с ипотека при атрактивни условия:
 

 • От 5.15% до 5.35% променлив годишен лихвен процент в лева и евро;
 • Без първоначални такси по кредита и възстановяване от банката на разходите за учредяване на ипотеката*;
 • Финансиране до 150 000 лв. за всички твои планове**.

Активирай плановете си и плащай по-малко, защото с ипотечен кредит за обединение на задължения можеш:

 • Да увеличиш разполагаемия си доход с до 61% като обединиш всичките си задължения***;
 • Да плащаш само една по-ниска вноска, в една банка, на една дата; 
 • Да ползваш дълъг срок на кредита до 25 г.**;
 • Да избереш най-подходящата за теб Пакетна програма за комплексно банково обслужване, която ти осигурява преференциални условия за банкови продукти и услуги.

Очакваме те в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране, в които ще Ви предоставим експертна консултация и оферта спрямо Вашите нужди и изисквания.

Препоръчайте на познатите си кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно големи награди. Научи повече тук.

Имаш въпроси за този кредит? 

 Или заяви безплатна онлайн видео консултация и нашите експерти ще отговорят на въпросите ти относно най-подходящото за теб жилищно финансиране.

*Предложението е валидно при подаване на заявление за нов ипотечен кредит в лева, от Пощенска банка, с цел обединение на задължения, при превод на работна заплата по разплащателна сметка разкрита в Банката по пакетна програма, сключване на договор за застраховка "Живот" и при условие, че не повече от 50% от размера на кредита се използва за посрещане на текущи нужди и/или за рефинансиране на съществуващи задължения в Пощенска банка. В този случай кредитоискателят не дължи такса за анализ и документално оформяне на обезпечението- в зависимост от исканата сума, съгласно Тарифата на Банката. Отстъпката от таксата не е валидна при избрана опция за експресно разглеждане на искане за кредит. Като допълнителна преференция при усвояване на кредита, банката ще възстанови на кредитополучателя заплатените от него нотариални и държавни такси за учредяване на ипотека. Възстановяването на разходите представлява преференция за лоялни клиенти, приложима в случай че кредитът се погасява редовно и съгласно погасителния план на кредита, за първите три, респ. пет години, считано от датата на първоначалното усвояване. При частично или пълно предсрочно погасяване през първите 3 г., считано от датата на първоначалното усвояване, клиентът трябва да върне на Банката възстановените му от нея такси. При пълно или частично предсрочно погасяване след петата година, считано от датата на първоначалното усвояване, таксите не подлежат на връщане. За повече информация и представителен пример за разходите по кредита, виж секция Параметри .

**Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл. 24, ал. 2, т.1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

***Увеличението на разполагаемите доходи с до 61% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит с ипотека, съгласно примерната калкулация в секция Параметри.

 • Лихвени проценти в лева и евро*: от 5.15% до 5.35% променлив годишен лихвен процент, при превод на работна заплата в банката **
   
 • Валута: лева/евро;
   
 • Размер на кредита: до 150 000 лева;***
   
 • Финансиране: до 75% от пазарната стойност на имота;***
   
 • Срок: от 5 до 25 години;***
   
 • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот.

Пример как всеки месец можеш да разполагаш с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения в потребителски кредит с ипотека****.

Клиент с месечен брутен доход от 1 676 лв. (нетен доход 1 301 лв.) и следните кредитни задължения, би намалил месечните си плащания с до 61%*****.

 

* Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се определя в зависимост от процента на финансиране и срока на кредита и се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити в лева и евро. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента.

Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката условия за финансиране на конкретен кредит, в това число и определеният лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас клон на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД. 

 ** Посочените лихвени проценти са приложими при подаване на заявление за потребителски кредит с ипотека за обединение на задължения при превод на работна заплата в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване ("Моето банкиране", "Моето Семейство" или "Супер Сметк@") и сключване на договор за застраховка "Живот".

*** Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл. 24, ал. 2, т.1 от Закона за кредитите на недвижими имоти на потребителите.

 ****Посочените стойности и видове кредити, които се рефинансират, са примерни и не се отнасят до конкретни кредитни продукти, предлагани от банката или друг кредитор. Използвани са статистически данни относно размер и лихвен процент по потребителски кредитни продукти, публикувани от БНБ към месец юни 2023 г. („ Кредити на нефинансови предприятия, финансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории и икономически дейности към месец юни 2023 г.“ и „Лихвени проценти и обеми по салда, по кредити различни от овърдрафт, за сектор Домакинства“). Месечният доход се базира на статистически данни, публикувани от НСИ към месец юни 2023 г. („Средна брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2023 година“). Разполагаемият доход за целите на примера се изчислява като разлика между нетен месечен доход от работна заплата и разходи за месечни погасителни вноски по кредитни задължения. Увеличението на разполагаемия месечен доход представлява съотношение, изразено в проценти, между разполагаемия доход преди и след извършеното обединение на задълженията. 

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.


При потребителски кредит с ипотека с размер 40 000 лв., срок 120 месеца и 5,15% променлива годишна лихва, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв., 200 лв. такса за анализ и документално оформяне на обезпечението- в зависимост от исканата сума, 195 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 5.94%, месечната вноска е 432.74 лв., обща дължима сума 52 786.86 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

***** Увеличението на разполагаемите доходи с до 61% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит с ипотека, съгласно примерната калкулация по-горе.

При кандидатстване за ипотечен кредит за обединение на задължения*:

 • Без такса за анализ и документално оформяне на обезпечението- в зависимост от исканата сума**;
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма "Моето семейство";
 • 7,85 лв. месечнa таксa за програма "Моето семейство".

При кандидатстване за ипотечни кредити, които не са с цел обединение на задължения:

 • Такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума:

Искана сума в лева

Размер на такса в лева

до 50 000 200
от 50 001 до 100 000 250
от 100 001 до 200 000 450
над  200 001 700
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма "Моето семейство";
 • 7,85 лв. месечнa таксa за програма "Моето семейство";
 • 195 лв. такса за оценка на обезпечението - за апартамент.

Други такси:

 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

*Предложението е валидно при подаване на заявление за нов ипотечен кредит в лева, от Пощенска банка, с цел обединение на задължения, при превод на работна заплата по разплащателна сметка разкрита в Банката по пакетна програма, сключване на договор за застраховка "Живот" и при условие, че не повече от 50% от размера на кредита се използва за посрещане на текущи нужди и/или за рефинансиране на съществуващи задължения в Пощенска банка, кредитоискателят не дължи такса за оценка на кредитоспособността, оценка на обезпечението и документален анализ на обезпечението, съгласно Тарифата на Банката. Отстъпката от таксата не е валидна при избрана опция за експресно разглеждане на искане за кредит.

**Съгласно тарифата на Банката таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лева - 200 лева; от 50 001 до 100 000 лева - 250 лева; от 100 001 до 200 000 лева - 450 лева; над 200 001 лева - 700 лева.