Потребителски кредит с ипотека

Валута
Години
Сума
Лихвен процент
Месечна вноска

Увеличете разполагаемия си доход като обедините задълженията си с потребителски кредит с ипотека при промоционални условия при кандидатстване до 31.10.2021г.*
 

 • От 3.95% до 4,15% променлив годишен лихвен процент в лева и евро*;
 • Без първоначални такси по кредита**;
 • Възстановяване от банката на разходите за учредяване на ипотеката***;
 • Финансиране до 150 000 лв. за всички твои планове****;

Активирай плановете си и плащай по-малко, защото с ипотечен кредит за обединение на задължения можеш:

 • Да увеличиш разполагаемия си доход с до 62% като обединиш всичките си задължения*****;
 • Да плащаш само една по-ниска вноска, в една банка, на една дата; 
 • Да ползваш дълъг срок на кредита до 25 г.****;
 • Да избереш най-подходящата за теб Пакетна програма за комплексно банково обслужване, която ти осигурява преференциални условия за банкови продукти и услуги.

Очакваме те в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране, в които ще Ви предоставим експертна консултация и оферта спрямо Вашите нужди и изисквания.

Препоръчайте на познатите си кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно големи награди. Научи повече тук.

Имаш въпроси за този кредит? 

Възползвай се от новата ни дигитална услуга - онлайн консултация за жилищен кредит през мобилната апликация EVA Postbank. Попитай EVA за всички стъпки от подготовката, покупката и финансирането на имота с жилищен кредит, без да посещавате офис на банката.

Или заяви безплатна онлайн видео консултация и нашите експерти ще отговорят на въпросите ти относно най-подходящото за теб жилищно финансиране.

*Предложението е валидно при подаване на заявление за потребителски кредит с ипотека за обединение на задължения в лева, в периода до 31.10.2021 год., при превод на работна заплата в банката и сключване на договор за застраховка "Живот". За повече информация и представителен пример за разходите по кредита, виж секция Параметри .

**При подаване на заявление за нов ипотечен кредит с цел обединение на задължения в посочения период, кредитополучателят ползва промоционални условия: без такса за оценка на кредитоспособността, без такса за документален анализ на обезпечението, без такса за оценка на обезщетението.

***Като допълнителна преференция при усвояване на кредита, банката ще възстанови на кредитополучателя заплатените от него нотариални и държавни такси за учредяване на ипотека. Възстановяването на разходите представлява преференция за лоялни клиенти, приложима в случай че кредитът се погасява редовно и съгласно погасителния план на кредита, за първите три, респ. пет години, считано от датата на първоначалното усвояване. При частично или пълно предсрочно погасяване през първите 3 г., считано от датата на първоначалното усвояване, клиентът трябва да върне на Банката възстановените му от нея такси. При пълно или частично предсрочно погасяване след петата година, считано от датата на първоначалното усвояване, таксите не подлежат на връщане.

****Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл. 24, ал. 2, т.1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

*****Увеличението на разполагаемите доходи с до 62% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит с ипотека, съгласно примерната калкулация в секция Параметри.

 • Лихвени проценти в лева и евро:* От 3.95% до 4.15 % променлив годишен лихвен процент, при превод на работна заплата в банката **
   
 • Валута: лева/евро;
   
 • Размер на кредита: до 150 000 лева;***
   
 • Финансиране: до 70% от пазарната стойност на имота;***
   
 • Срок: от 5 до 25 години;***
   
 • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот.

Пример как всеки месец можеш да разполагаш с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения в потребителски кредит с ипотека****.

Клиент с месечен брутен доход от 1 500 лв. (нетен доход 1 164 лв.) и следните кредитни задължения, би намалил месечните си плащания с до 62%*****.

 

* Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се определя в зависимост от процента на финансиране и срока на кредита и се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити в лева и евро. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента.

Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката условия за финансиране на конкретен кредит, в това число и определеният лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас клон на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД. 

 ** Посочените лихвени проценти са приложими при подаване на заявление за потребителски кредит с ипотека за обединение на задължения в периода до 30.09.2021 год., при превод на работна заплата в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване ("Моето банкиране", "Моето Семейство" или "Супер Сметк@") и сключване на договор за застраховка "Живот".

*** Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл. 24, ал. 2, т.1 от Закона за кредитите на недвижими имоти на потребителите.

 ****Посочените стойности и видове кредити, които се рефинансират, са примерни и не се отнасят до конкретни кредитни продукти, предлагани от банката или друг кредитор. Използвани са статистически данни относно размер и лихвен процент по потребителски кредитни продукти, публикувани от БНБ към месец март 2021 г. („ Кредити на нефинансови предприятия, финансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории и икономически дейности към м. март 2021 г.“ и „Лихвени проценти и обеми по салда, по кредити различни от овърдрафт, за сектор Домакинства“). Месечният доход се базира на статистически данни, публикувани от НСИ към м. март 2021 г. („Средна брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2021 година“). Разполагаемият доход за целите на примера се изчислява като разлика между нетен месечен доход от работна заплата и разходи за месечни погасителни вноски по кредитни задължения. Увеличението на разполагаемия месечен доход представлява съотношение, изразено в проценти, между разполагаемия доход преди и след извършеното обединение на задълженията.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.


При потребителски кредит с ипотека с размер 20 000 лв., срок 120 месеца и 3,95% променлива годишна лихва, при финансиране до 70% от пазарната стойност на обезпечението, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв., 100 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението, 150 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 5.40%, месечната вноска е 204.81 лв, обща дължима сума 25 714.14 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПРР.

***** Увеличението на разполагаемите доходи с до 62% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит с ипотека, съгласно примерната калкулация по-горе.

При кандидатстване за ипотечен кредит за обединение на задължения:*

 • Без такса за оценка на кредитоспособността;
 • Без такса за оценка на обезпечението;
 • Без такса за документален анализ на обезпечението.
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма "Моето семейство";
 • 7,85 лв. месечнa таксa за програма "Моето семейство";

При кандидатстване за ипотечни кредити, които не са с цел обединение на задължения:

 • 100 лв. такса за оценка на кредитоспособността;*
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма "Моето семейство";
 • 7,85 лв. месечнa таксa за програма "Моето семейство";
 • 150 лв. такса за оценка на обезпечението - за апартамент;
 • 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението.**

Други такси:

 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

*Таксата за оценка на кредитоспособността е 100 лв. при доходи от трудови и служебни правоотношения. За клиенти с доказани доходи от други източници таксата е 160 лв., а при доказани доходи от чужбина е 200 лв.

**Таксата е в размер 200 лв., когато имотът (вкл. дворно място), предмет на анализа, е с до две промени в собствеността за период от 10г. назад. Когато имотът е с над две промени в собствеността за период от 10 г. назад, таксата за документален анализ на обезпечението е в размер на 400 лв.