Професионален Домоуправител

Продуктов пакет Професионален Домоуправител“

 

Вие сте ЮЛ вписано в ТРРЮЛНЦ, което осъществява дейност като „професионален домоуправител“ по смисъла на чл.17, ал.2, т.7 и/или по чл.19, ал.8 и/или по чл.33, ал.2, т.7 и/или по чл.34, ал.10 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)?

 

Нашето предложение е точно за Вас!

 

С продуктов пакет „Професионален домоуправител“ получавате1,2:

 

  • Разплащателна сметка в лева
  • Бизнес дебитна карта Visa Business или Mastercard Business
  • Интернет банкиране „e-Postbank“

Предимства:

 

  • Без такса откриване на разплащателната сметка към пакета
  • Издаване на бизнес дебитна карта Visa Business или Mastercard Business, с която имате 24/7 достъп до средствата по разплащателната сметка по пакета
  • Защита на личните средства и вещи чрез застрахователната програма „Карт Протект“ по бизнес дебитната карта3

Допълнително получавате:

 

  • До 200 броя безплатни междубанкови изходящи кредитни преводи в лева, наредени през интернет банкирането „e-Postbank“ през Бисера и BLINK, месечно (считано от датата на откриване на сметката)
  • До 10 броя безплатни комунални плащания, месечно (за календарен месец) чрез услугата „Универсален платец“ („u-Postbank“) ако бъде допълнително заявена в офис на Банката с подписване на необходимите документи
  • Възможност за ползване на СМАРТ ПОС терминал от Пощенска банка без месечна такса за обслужване4

 

1 За продуктов пакет „Професионален домоуправители включените в него банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в действащата  Тарифа за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - юридически лица, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства, с която може да се запознаете тук

2 Условията по продуктов пакет „Професионален домоуправител“ са приложими само, в случай че клиентът ползва всички услуги, включени в пакета. За всяка от услугите по пакета между банката и клиента се сключва отделен договор според прилаганите от „Юробанк България“ АД условия.

3 Застрахователните покрития по застраховката „Карт Протект“ се осигуряват от „Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, съгласно Общи условия, с които може да се запознаете във всеки финансов център на банката. „Юробанк България“ АД осъществява застрахователно посредничество като необвързан застрахователен агент на „Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, на основание сключен агентски договор. Това е маркетингово съобщение, което има за цел само да представи застрахователния продукт. За да вземете информирано решение, е необходимо преди да сключите договор, да се запознаете внимателно с всички документи, свързани със застраховката. Дължимата месечна застрахователна премия не е включена в месечната такса обслужване на сметка към пакета.

4 За ползване на услугата СМАРТ ПОС от Пощенска банка се сключва самостоятелен договор между банката и клиента.

 

 

Приложения

Документи