Събиране

Пощенска банка систематично следи датите на падеж и регулярно напомня на купувачите за дължимите плащания, като съобразява действията си с Вашите изисквания. Събирането на търговските вземания се извършва от професионален екип, който поддържа постоянни взаимоотношения с длъжниците, за да осигури навременни плащания. В случай на сериозно забавяне по Ваше искане могат да бъдат предприети и правни действия по събиране на вземанията.


Предимства:

  • Ползвате се от услугите на професионален екип по събиране на вземания, който е част от финансова институция.
  • Фокусирате се върху основните задачи на фирмата - производство и продажби, вместо да губите време да събирате дължимите Ви средства по извършени доставки.
  • Намалявате финансовите си разходи чрез по-доброто управление на процеса на събиране, което води до по-бързо плащане от страна на Вашите купувачи.