Оборотно финансиране

В случай че имате нужда от оборотно финансиране, чрез продукта факторинг Пощенска банка би могла да предостави такова преди датата на падежа на вземанията. Авансовите плащания обикновено са 80% от фактурната стойност на вземанията и се нареждат до 24 часа след предоставяне на документацията, удостоверяваща износа или доставката. Остатъкът от фактурната стойност се изплаща, след като отдел "Факторс" получи дължимата сума от купувача.


Предимства:

  • Получавате необходимото Ви оборотно финансиране, без да залагате материалните си активи.
  • Разполагате с източник на финансиране, който представлява авансово плащане на закупен актив (вземанията) и не увеличава Вашата кредитна експозиция. Това Ви позволява да ползвате допълнително кредитиране за развитие на компанията. 
  • Използвате неограничен и по-гъвкав начин на финансиране в сравнение с традиционните  кредити - източник на финансирането са вземанията, и то нараства заедно с увеличаване на продажбите Ви.