Финансиране на соларни проекти

Пощенска банка активно финансира зелени проекти за изграждането на фотоволтаична централа за собствени нужди* на Корпоративни клиенти.

Реализацията на проектите, с подкрепата на финансирането от страна на Пощенска банка, подпомага за оптимизирането в дългосрочен план на разходите за електроенергия на малки, средни и големи предприятия.

Фотоволтаичната централа за собствени нужди намалява риска за предприятието от промяна на цените на електрическата енергия, като замества голяма част от променливите разходи за електричество с индивидуални вноски по изплащането на финансирането на проекта.

Основни характеристики на финансирането:

 • Инсталирана мощност – до 2мВ;
 • Финансиране – до 90% от разходите по реализация на проекта;
 • Собствено участие във финансирането на проекта – минимум 10%;
 • Максимален лимит на финансирането – до 2 млн.евро;
 • Срок на погасяване на финансирането – до 144 месеца (12 години);
 • Гратисен период – до 18 месеца;
 • Възможност за договаряне на индивидуален/сезонен погасителен план и финална вноска по главницата (булет) в размер до 30%;
 • Обезпечение на финансирането при облекчени изисквания включващи активите на финансирания проект: залог на оборудването, ипотека на земя (ако е приложимо), залог на търговско предприятие (ако е приложимо), залог на вземания по банкови сметки и други дълготрайни активи и краткотрайни активи (вземания), съставляващи части от финансирания проект (ако е приложимо);
 • Поръчителство от страна на крайните собственици (физически лица);

Пощенска банка предоставя допълнителна подкрепа на проекта/кредитополучателя чрез:

 • Оборотно финансиране на разходите за ДДС по проекта;
 • Гаранционни програми, подобряващи структурата на финансирането чрез предоставяне на възможности за допълнително обезпечение, по-дълги срокове на финансирането и ценови предимства (всяко едно поотделно или комбинация от тях);

Пощенска банка финансира корпоративни клиенти при атрактивни условия и при реализацията на соларни проекти, свързани с продажбата на електроенергия на свободния пазар.

За допълнителна информация и индивидуална среща с експертен екип от страна на Пощенска банка, може да използвате следния линк.

*Произведената електроенергия, надвишаваща собственото потребление може да бъде продавана