Застраховка по овърдрафтни кредити Защита на плащанията

Застраховка по овърдрафтни кредити "Защита на плащанията"

Застрахователна програма „Защита на плащанията“ е застрахователен продукт, разработен от "Кардиф България" специално за клиенти на Пощенска банка – ползватели на овърдрафт по разплащателна сметка. Целта му е да предложи максимална защита и сигурност като покрие усвоения, но непогасения лимит по овърдрафта в моменти на финансово затруднение и непредвидени житейски събития.

 

Предимства:

 • Широка гама от застрахователни покрития, които осигуряват финансова сигурност за клиентите и техните семейства;
 • Автоматично заплащане на премиите от разплащателната Ви сметка, свързана с овърдрафта;
 • Осигурява защита при Нежелана безработица;
 • Възможност за дистанционно сключване на застраховката;
 • Предоставя се от застраховател с над 45-годишна история и с над 90 милиона застраховани клиенти в цял свят;

 

Кой може да се възползва?

 

Застрахователна програма „Защита на плащанията“ е предназначена за физически лица получатели на овърдрафтни кредити по разплащателни сметки, предоставени от Пощенска банка, на възраст от 18 до 69 навършени години.

 

 

Къде може да сключите застраховката?

 

Заявете и вземете изцяло онлайн без посещение в офис! Подписвате документите дистанционно - бързо, лесно и удобно! Повече информация може да намерите тук.


Ако желаете може да сключите застраховката и в удобен за Вас офис на Пощенска банка.

 

Какво е покритието?

 • Инвалидизация над 70% в резултат на заболяване или злополука; 
 • Продължителни болнични над 60 дни в резултат на заболяване или злополука;
 • Нежелана безработица в резултат на уволнение над 60 дни;
 • Хоспитализация над 7 дни в резултат на злополука (като заместващ нежеланата безработица риск, когато застрахования не може да се възползва от него);

 

За лица на възраст от 65 до 70 навършени години се покриват рискове:

 • Инвалидизация над 70% в резултат на злополука;
 • Продължителни болнични над 60 дни в резултат на злополука, ако застрахованият не е пенсионер;
 • Нежелана безработица в резултат на уволнение над 60 дни, ако застрахованият не е пенсионер.

Размер на застрахователни плащания - за всички покрити рискове по застраховката застрахователната сума е в размер на усвоения, по непогасен лимит на овърдрафта към датата настъпване на Застрахователното събитие. В случай че към датата на настъпване на Застрахователно събитие по покрит риск няма усвоен, но непогасен лимит по овърдрафта, Застрахователите не дължат извършване на застрахователно плащане.

Застраховката служи за обезпечение на предоставения овърдрафт, затова ползващо се лице е Пощенска банка или съответния кредитор на застрахования към датата на настъпване на застрахователното събитие. 

Застрахователната премия е месечна и е в размер на определен процент от усвоения, по непогасен лимит на овърдрафта към 21-во число на съответния месец. Премията се изчислява от Банката, събира се служебно на посочената дата от наличните средства по разплащателната сметка, към която е отпуснат овърдрафт кредита и се превежда на Застрахователите.

Какво е необходимо да направите, за да предявите застрахователна претенция?

 

Когато имате сключена застраховка с „Кардиф България“ и с Вас настъпи неочаквано застрахователно събитие:

 

Стъпка 1: Свържете се с контактния център на „Кардиф България“ на тел 02/4915 974 или посетете офиса на “Кардиф България“ на адрес гр. София ул. Христо Белчев № 29А, вх. А, ет.1 и съобщете за събитието, като предоставите пълна и подробна информация на служителите.

 

Стъпка 2: Попълнете писмено Уведомление за настъпило застрахователно събитие и подгответе всички изискани от служителите на „Кардиф България“ документи. Информация за тази стъпка ще намерите на уеб адреса на Кардиф Българияhttp://www.bnpparibascardif.bg или на телефоните за контакт.

 

Стъпка 3: Изпратете документите до адрес по удобен за Вас начин:

 • по куриер;
 • по "Български пощи" като писмо с обратна връзка;
 • като ги занесете лично в офиса на "Кардиф България“;

 

„Кардиф България“ ще :

 • регистрира Вашата застрахователна претенция и ще извърши оценка на представената информация;
 • се свърже с Вас на оставения за обратна връзка телефон и/или адрес, в случай на нужда от допълнителен документ или уточнение;
 • вземе решение по Вашия случай и ще Ви уведоми писмено или чрез СМС в срок до 15 дни след получаване на изисканата информация.

 

При възникнали въпроси по вашата претенция, можете да се обърнете към “Контактен център” на Кардиф България или към служителите в “Центъра за работа с клиенти“ всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 часа на телефон: 02/4915 974 или да изпратите запитване на електронната поща: cardifbulgaria@cardif.com

Документи:

 

Застраховката се предлага чрез “Юробанк България” АД (Пощенска банка), с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Витоша”, ул. “Околовръстен път” № 260, в качеството на застрахователен агент на “Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК: 175190059 и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, 175190073, при съответните Общи условия на застрахователите.

Застраховката се сключва при условията на чл.382 от Кодекса за застраховането като застраховка за обезпечение на кредит (в полза на кредитора).

Молим да вземете предвид, че настоящата страница не представлява препоръка, съвет или друг вид съвет по смисъла на приложимото законодателство, а има за цел само да представи в застрахователния продукт.

Пълна информация за условията и покритията на застрахователната програма, може да намерите и в офисите на Пощенска банка в работно време, където можете да получите на хартиен носител на български език Преддоговорна информация за застрахователите, застрахователния посредник и застрахователния продукт, Информационен документ и Общи условия на застрахователния пакет.

Молим да се запознаете с нужното внимание и грижа с всички документи, свързани със застрахователния продукт. Информацията е съществена и ще Ви помогне при вземането на информирано и разумно решение. В случай на неяснота или неразбиране можете да се обърнете за разяснение към служителите на Пощенска банка. Те ще обсъдят с Вас повдигнатите въпроси.