Препоръчай на познати и приятели, и спечелете заедно!

Програмата е създадена специално за нашите лоялни клиенти и с нея лесно можеш да получиш атрактивни награди. За да се включиш е достатъчно да ползваш поне един кредитен продукт от Пощенска банка – кредитна карта, потребителски или жилищен кредит. Препоръчай същия или друг продукт на свои познати и всеки от вас може да получи бонуси.

1.   Какви са наградите?

 

  Препоръчан продукт         
  Ти печелиш
  Твоят познат печели   
Кредитна карта
25 лв.
25 лв. и БЕЗ ТАКСА за разглеждане на заявление
Потребителски кредит
до 50 лв.
до 50 лв.
Жилищен/ ипотечен кредит
до 150 лв.
до 150 лв.

 

2.    Сподели на приятел и спечелете заедно. Как работи програмата?

 • Сподели

Сподели с познатите си за програмата и им препоръчай да кандидатстват за потребителски или жилищен/ипотечен кредит от Пощенска банка, ако и ти самият ползваш някой от тези продукти. В случай че ползваш само кредитна карта, е възможно да препоръчваш единствено нея. За да участваш в програмата, е достатъчно да дадеш своя личен код "Сподели и спечели“ на познатите си, а те да го представят в момента на кандидатстване.       

Научи личния си код "Сподели и спечели“ като въведеш ЕГН-то си в онлайн генератора, публикуван по-долу или като се обадиш на 0700 18 555 / кратък номер *7224.

личен код
Невалиден ЕГН. Моля провери и въведи отново.

С въвеждане на твоето ЕГН създаваш личен код, който можеш да предоставиш на свой познат. Бъди спокоен, данните ти няма да се използват за други цели.

 • Спечели

При кандидатстване за кредитен продукт онлайн - Потребителски кредитЖилищен кредит или Кредитна карта на кратък номер *7224 или в офис на Банката, твоят познат трябва да предостави личния ти код "Сподели и спечели". В случай че бъде одобрен от Банката, усвои кредитния продукт, съответно активира кредитната карта и в случай, че са изпълнени всички условията по програмата, печелите и двамата.

3.    Получи награди до 500 лева годишно

Защо да не спечелиш повече от веднъж?

Можеш да използваш личния си код до натрупване на награди за 500 лева годишно.  

Максималният лимит за награди на препоръчващия е до 500 лв. в рамките на една календарна година, за да натрупаш награди до 500 лева (в рамките на 2020 г.) е необходимо да препоръчаш на познати потребителски, жилищни кредити или кредитни карти на банката, които ползваш в момента.  

Лимитът за препоръчани кредитни карти (независимо от конкретния вид карта) е 5 награди в рамките на всяка календарна година. Това не изключва възможността да натрупаш награди до 500 лева, препоръчвайки потребителски, жилищни и ипотечни кредити и/или кредитни карти.

Пример за калкулация на награди по програмата:

 • Имаш потребителски кредит и кредитна карта от Пощенска банка. За една календарна година, препоръчваш на 9 познати да кандидатстват в банката -  петима за потребителски кредит,  двама за жилищен или ипотечен кредит и  двама за кредитна карта.
 • Общо седем от познатите, на които си препоръчал кредитен продукт, кандидатстват, като от тях са одобрени петима - трима за потребителски кредит, един за жилищен или ипотечен кредит и един за кредитна карта.
 • И петимата, одобрени от банката за финансиране, препоръчани познати усвояват кредитите си съгласно правилата на програмата.
 • Ти ще получиш  3 награди до 50 лв. всяка = до 150 лв. за потребителските кредити + 1 награда до 150 лв. за жилищния кредит + 1 награда 25 лв. за кредитната карта,  общо до 325 лв., преведени по твоята дигитална карта, в случай че са изпълнени условията по Програмата;
 • След заплащане на поне една месечна вноска, всеки от петимата ти познати, които са взели кредит по твоя препоръка, ще получи до 50 лв. за потребителски кредит, до 150 лв. за жилищен кредит и 25 лв. за кредитна карта, преведени по неговата дигитална карта, в случай че са изпълнени условията по Програмата.

Дигиталната карта се издава автоматично при регистрация в мобилния портфейл ONE wallet by Postbank.

Пълните правила на програма "Сподели и спечели" и Промоционалните правила са достъпни в раздел "Документи".

Кратки правила на програмата*

 • Препоръчващият клиент** може да се възползва от Програмата и да прави препоръки чрез своя личен код "Сподели и спечели" само в периода, в който ползва кредитен продукт от Пощенска банка. В случай, че кредитният продукт е изцяло погасен/кредитната карта е закрита/неактивна, или кредитният продукт е в просрочие, кредитополучателят не може да се възползва от програма "Сподели и спечели".
 • Препоръчващият клиент може да участва в програмата като препоръчва на свои познати само същия кредитен продукт, ако ползва единствено кредитна карта в момента.
 • Препоръчващият клиент може да участва в програмата като препоръчва на свои познати кредитни продукти, които ползва в момента или други кредитни продукти (с изключение на кредитни карти), предлагани в момента от Пощенска банка, ако е клиент на банката по предоставени ипотечни и/или потребителски кредити. 
 • Препоръчаният клиент*** може да участва в програмата, в случай че към датата на кандидатстване не ползва в банката продукта, за който е получил препоръка. Всички искания за отпускане на ипотечен/ потребителски кредит и заявления за издаване на кредитна карта подлежат на одобрение от Банката.
 • Личният код “Сподели и спечели“  на препоръчващия клиент, задължително трябва да се  предостави от препоръчания клиент при кандидатстване в офис на Пощенска банка.
 • Всеки препоръчващ клиент и всеки препоръчан клиент трябва да има предварително издадена при регистрацията в мобилния портфейл ONE wallet дигитална карта, по която да получи наградата/ите си.
 • Ако препоръчаният клиент кандидатства за същия кредитен продукт чрез посредник (брокери, мобилни банкови консултанти и други партньори на Банката), то той не може да участва в програмата. В случай, че по едно и също Искане за кредитен продукт има едновременно използвани и личен код "Сподели и спечели", и препоръка от посредник, партньор на Банката или мобилен банков консултант, то програмата "Сподели и спечели" няма да бъде валидна за конкретното искане за кредитен продукт.
 • За да има право да получи награда препоръчващият клиент следва да са изпълнени следните условия:
  • При направена препоръка за кредитна карта, кредитната карта на препоръчващия клиент следва да е активна. Кредитната карта на препоръчания клиент следва да е активирана.
  • При направена препоръка за потребителски кредит, потребителският кредит на препоръчващия клиент следва да е първоначално/окончателно усвоен и след усвояването му да е погасена поне една месечна вноска. Потребителският кредит на препоръчания клиент следва да е първоначално/окончателно усвоен.
  • При направена препоръка за жилищен/ипотечен кредит, жилищният/ипотечният кредит на препоръчващия клиент следва да е първоначално/ окончателно усвоен и след усвояването му да е погасена поне една месечна вноска. Жилищният/ипотечният кредит на препоръчания клиент следва да е първоначално/ окончателно усвоен.
      

Всички кредитни продукти на препоръчващия клиент в Банката, в т.ч. по револвиращ потребителски кредит под формата на кредитен лимит по кредитна карта, следва да са със статус редовен (без просрочия) към момента на получаване на наградата по програмата.

 • За да има право да получи награда, препоръчаният клиент следва да изпълни следните условия:
  • При използвана препоръка за нова кредитна карта , кредитната карта на препоръчания клиент следва да е активирана до 1 месец след одобрението  ѝ, и клиентът да е изразходвал чрез нея минимум 500 лева в период до 1  календарен месец след активирането ѝ.  Картата следва да е редовно обслужвана (без просрочия) и да не е закрита към датата на получаване на наградата по програмата.
  • При използвана препоръка за нов потребителски кредит , потребителския кредит на препоръчания клиент следва да е първоначално усвоен и след усвояването му да е погасена поне една месечна вноска и към датата на получаване на наградата, да не е изцяло предсрочно погасен.
  • При използвана препоръка за нов жилищен/ипотечен кредит , жилищният/ипотечният кредит на препоръчания клиент следва да е първоначално усвоен и след усвояването му да е погасена поне една месечна вноска и към датата на получаване на наградата, да не е изцяло предсрочно погасен.
 • Препоръчващият клиент може да получи, съгласно условията на програмата, до пет броя награди за препоръка на кредитни карти.****
 • Препоръчващият клиент може да получи, съгласно условията на програмата, при препоръка на потребителски, жилищни и ипотечни кредити, и/или кредитни карти, награди в общ размер до 500 лева.*****

Всяка награда за препоръчана кредитна карта участва и в двата варианта на програмата. Пример: Препоръки на пет кредитни карти изчерпва изцяло лимита от позволени награди по първия вариант, и в същото време изчерпва 125 лева от общия лимит от 500 лв. по втория вариант на програмата.

Всички награди се изплащат до 3 месеца след изпълнение на условията по програмата, по дигитална карта (картата се издава автоматично, напълно безплатно, след регистрация в мобилния портфейл ONE wallet by Postbank). 

Всички кредитни продукти на препоръчания клиент в Банката следва да са със статус редовен (без просрочия) към момента на получаване на наградата по програмата.

* Пълните правила на програма "Сподели и спечели" са достъпни в раздел "Информация", подраздел "Документи" по-долу.

** Препоръчващ клиент – настоящ индивидуален клиент на Пощенска банка, който ползва кредитен продукт от Банката и прави препоръка за ипотечен, потребителски кредит или кредитна карта от Пощенска банка, на свой познат.

*** Препоръчан клиент – клиент (нов или настоящ),  който кандидатства за кредитен продукт от Пощенска банка по препоръка на свой познат.

**** Препоръчващият може да участва в програмата с натрупване до лимит от 5 награди за препоръчани кредитни карти (в рамките на една календарна година), като препоръчва на свои познати само банков продукт тип кредитна карта (независимо от конкретния вид кредитна карта), като задължително условие е препоръчващият да бъде клиент на банката, който ползва активна кредитна карта.

*****Препоръчващият може да участва в програмата при варианта с натрупване на награди до общ размер от 500 лв. за препоръчани потребителски, жилищни и ипотечни кредити и/или кредитни карти (в рамките на една календарна година), като препоръчва на свои познати потребителски, жилищни и ипотечни кредити и/или кредитни карти на банката, които ползва в момента, или други потребителски, жилищни и ипотечни кредити, и кредитни карти, предлагани в момента от банката, като задължително условие е препоръчващият: 1. Да бъде клиент на банката по предоставени жилищни и ипотечни кредити и/или потребителски кредити в случай, че препоръчва потребителски и/или жилищни и ипотечни кредити; 2. Да има активна кредитна карта, в случай че препоръчва кредитни карти.