Програма "Сподели и спечели"

Програма "Сподели и спечели"

Програмата е създадена специално за нашите лоялни клиенти и с нея лесно можеш да получиш атрактивни награди. За да се включиш е достатъчно да ползваш поне един кредитен продукт от Пощенска банка – кредитна карта, потребителски или жилищен кредит. Препоръчай същия или друг продукт на свои познати и всеки от вас може да получи бонуси.

1.   Какви са наградите?

  Препоръчан продукт         
  Ти печелиш
  Твоят познат печели   
Кредитна карта
25 лв.
25 лв. и БЕЗ ТАКСА за разглеждане на заявление
Потребителски кредит
до 50 лв.
до 50 лв.
Жилищен/ ипотечен кредит
до 150 лв.
до 150 лв.

 

2.    Сподели на приятел и спечелете заедно. Как работи програмата?

 • Сподели

Ако ползваш кредитен продукт от Пощенска банка, сподели с познатите си за програмата и им препоръчай да кандидатстват за кредитна карта, потребителски или ипотечен кредит в банката. За да участваш в програмата, е достатъчно да дадеш своя личен код "Сподели и спечели“ на познатите си, а те да го представят в момента на кандидатстване.

Научи личния си код "Сподели и спечели“ като въведеш ЕГН-то си в онлайн генератора, публикуван по-долу или като се обадиш на 0700 18 555 / кратък номер *7224.

личен код
Невалиден ЕГН. Моля провери и въведи отново.

С въвеждане на твоето ЕГН създаваш личен код, който можеш да предоставиш на свой познат. Бъди спокоен, данните ти няма да се използват за други цели.

 • Спечели

При кандидатстване за кредитен продукт онлайн - Потребителски кредитЖилищен кредит или Кредитна карта на кратък номер *7224 или в офис на Банката, твоят познат трябва да предостави личния ти код "Сподели и спечели". В случай, че бъде одобрен от Банката, усвои кредитния продукт и изпълни условията по програмата, печелите и двамата.

3.    Получи награди до 500 лева годишно

Защо да не спечелиш повече от веднъж?

Можеш да използваш личния си код до натрупване на награди за 500 лева годишно. В рамките на всяка календарна година ще получаваш награди до 500 лева за познати, приятели и роднини, препоръчани от теб, които предоставят личния ти код при кандидатстване и усвоят кредитния продукт, за който са кандидатствали. При препоръка на кредитни карти, максималният брой препоръки е 5 в рамките на една календарна година. Твоите познати, приятели и роднини също ще получат своята награда, посочена по-горе.

Пример:

 • В момента използваш потребителски кредит от Пощенска банка. За една календарна година препоръчваш на десет свои познати също да изтеглят потребителски или ипотечен кредит в банката;
 • Шестима от познатите, на които си препоръчал кредит, кандидатстват като представят твоя личен код в офис на Банката. Петима за потребителски кредит и един за жилищен кредит;
 • трима от кандидатствалите ти познати са одобрени и са усвоили потребителски кредит и един е усвоил жилищен кредит от Пощенска банка;
 • Ти автоматично ще получиш  3 награди до 50 лв. всяка = до 150 лв. за потребителските кредити и 1 награда до 150 лв. за жилищния кредит,  общо до 300 лева, преведени по твоята карта MasterCard Prepaid;
 • След заплащане на поне една месечна вноска, всеки от четиримата ти познати, които са взели кредит по твоя препоръка, ще получи до 50 лв. за потребителски кредити и до 150 лева за жилищен кредит, преведени по неговата карта MasterCard Prepaid.

Пълните правила на програма "Сподели и спечели" са достъпни в раздел "Документи".

Кратки правила на програмата*

 • Препоръчващият клиент** може да се възползва от Програмата и да прави препоръки чрез своя личен код "Сподели и спечели" само в периода, в който ползва кредитен продукт от Пощенска банка. В случай, че кредитният продукт е изцяло погасен/кредитната карта е закрита/неактивна, или кредитният продукт е в просрочие, кредитополучателят не може да се възползва от програма "Сподели и спечели".
 • Препоръчващият клиент може да участва в програмата като препоръчва на свои познати само същия кредитен продукт, ако ползва единствено кредитна карта в момента.
 • Препоръчващият клиент може да участва в програмата като препоръчва на свои познати кредитни продукти, които ползва в момента или други кредитни продукти (с изключение на кредитни карти), предлагани в момента от Пощенска банка, ако е клиент на банката по предоставени ипотечни и/или потребителски кредити. 
 • Препоръчаният клиент*** може да участва в програмата, в случай че към датата на кандидатстване не ползва в банката продукта, за който е получил препоръка. Всички искания за отпускане на ипотечен/ потребителски кредит и заявления за издаване на кредитна карта подлежат на одобрение от Банката.
 • Личният код “Сподели и спечели“  на препоръчващия клиент, задължително трябва да се  предостави от препоръчания клиент при кандидатстване в офис на Пощенска банка.
 • Всеки препоръчващ клиент и всеки препоръчан клиент трябва да има предварително издадена от банката предплатена карта MasterCard Prepaid, по която да получи наградата/ите си.
 • Ако препоръчаният клиент кандидатства за същия кредитен продукт чрез посредник (брокери, мобилни банкови консултанти и други партньори на Банката), то той не може да участва в програмата. В случай, че по едно и също Искане за кредитен продукт има едновременно използвани и личен код "Сподели и спечели", и препоръка от посредник, партньор на Банката или мобилен банков консултант, то програмата "Сподели и спечели" няма да бъде валидна за конкретното искане за кредитен продукт.
 • За да има право да получи награда препоръчващият клиент следва да са изпълнени следните условия:
  • При направена препоръка за кредитна карта, кредитната карта на препоръчващия клиент следва да е активна. Кредитната карта на препоръчания клиент следва да е активирана.
  • При направена препоръка за потребителски кредит, потребителският кредит на препоръчващия клиент следва да е първоначално/окончателно усвоен и след усвояването му да е погасена поне една месечна вноска. Потребителският кредит на препоръчания клиент следва да е първоначално/окончателно усвоен.
  • При направена препоръка за жилищен/ипотечен кредит , жилищният/ипотечният кредит на препоръчващия клиент следва да е първоначално/ окончателно усвоен и след усвояването му да е погасена поне една месечна вноска. Жилищният/ипотечният кредит на препоръчания клиент следва да е първоначално/ окончателно усвоен.
      

Всички кредитни продукти на препоръчващия клиент в Банката, в т.ч. по револвиращ потребителски кредит под формата на кредитен лимит по кредитна карта, следва да са със статус редовен (без просрочия) към момента на получаване на наградата по програмата.

 • За да има право да получи награда, препоръчаният клиент следва да изпълни следните условия:
  • При използвана препоръка за нова кредитна карта , кредитната карта на препоръчания клиент следва да е активирана до 1 месец след одобрението  ѝ, и клиентът да е изразходвал чрез нея минимум 500 лева в период до 1  календарен месец след активирането ѝ.  Картата следва да е редовно обслужвана (без просрочия) и да не е закрита към датата на получаване на наградата по програмата.
  • При използвана препоръка за нов потребителски кредит , потребителския кредит на препоръчания клиент следва да е първоначално усвоен и след усвояването му да е погасена поне една месечна вноска и към датата на получаване на наградата, да не е изцяло предсрочно погасен.
  • При използвана препоръка за нов жилищен/ипотечен кредит , жилищният/ипотечният кредит на препоръчания клиент следва да е първоначално усвоен и след усвояването му да е погасена поне една месечна вноска и към датата на получаване на наградата, да не е изцяло предсрочно погасен.
 • Препоръчващият клиент може да получи, съгласно условията на програмата, до пет броя награди за препоръка на кредитни карти.****
 • Препоръчващият клиент може да получи, съгласно условията на програмата, при препоръка на потребителски, жилищни и ипотечни кредити, и/или кредитни карти, награди в общ размер до 500 лева.*****

Всяка награда за препоръчана кредитна карта участва и в двата варианта на програмата. Пример: Препоръки на пет кредитни карти изчерпва изцяло лимита от позволени награди по първия вариант, и в същото време изчерпва 125 лева от общия лимит от 500 лв. по втория вариант на програмата.

Всички награди се изплащат до 3 месеца след изпълнение на условията по програмата, по предплатена карта Mastercard Prepaid (картата се издава безплатно, след сключване на Договор за издаване и обслужване на предплатена карта Mastercard Prepaid и е без такса за месечно обслужване).

Всички кредитни продукти на препоръчания клиент в Банката следва да са със статус редовен (без просрочия) към момента на получаване на наградата по програмата.

* Пълните правила на програма "Сподели и спечели" са достъпни в раздел "Информация", подраздел "Документи" по-долу.

** Препоръчващ клиент – настоящ индивидуален клиент на Пощенска банка, който ползва кредитен продукт от Банката и прави препоръка за същия кредитен продукт на свой познат.

*** Препоръчан клиент – клиент (нов или настоящ),  който кандидатства за кредитен продукт от Пощенска банка по препоръка на свой познат.

**** Препоръчващият може да участва в програмата с натрупване до лимит от 5 награди за препоръчани кредитни карти (в рамките на една календарна година), като препоръчва на свои познати само банков продукт тип кредитна карта (независимо от конкретния вид кредитна карта), като задължително условие е препоръчващият да бъде клиент на банката, който ползва активна кредитна карта.

*****Препоръчващият може да участва в програмата при варианта с натрупване на награди до общ размер от 500 лв. за препоръчани потребителски, жилищни и ипотечни кредити и/или кредитни карти (в рамките на една календарна година), като препоръчва на свои познати потребителски, жилищни и ипотечни кредити и/или кредитни карти на банката, които ползва в момента, или други потребителски, жилищни и ипотечни кредити, и кредитни карти, предлагани в момента от банката, като задължително условие е препоръчващият: 1. Да бъде клиент на банката по предоставени жилищни и ипотечни кредити и/или потребителски кредити в случай, че препоръчва потребителски и/или жилищни и ипотечни кредити; 2. Да има активна кредитна карта, в случай, че препоръчва кредитни карти.