Методология за образуване на БЛП

1. Цел и обхват

 

1.1 Настоящата методология установява и регламентира начина на определяне на базисни лихвени проценти (БЛП) на Юробанк България АД (Банката), както и начина на функциониране на БЛП.

1.2 Методологията е приложима за кредити, отпуснати от Банката на физически лица, при които като референтен лихвен процент се използва БЛП.

2. БЛП - дефиниция

2.1 БЛП е референтен лихвен процент по договорите за кредит на физически лица, за които Банката и клиентите са се съгласили да се прилага БЛП.

2.2 БЛП се прилага при кредити с плаваща лихва.

2.3 БЛП са диференцирани по приложими валути, както и по бизнес направления (потребителско кредитиране и жилищно кредитиране).


3. Методология за определяне на БЛП

3.1 БЛП се определя като сбор от следните компоненти:

  • трансферна цена на ресурса
  • буферна надбавка


3.2 Трансферната цена на ресурса се формира от разходите, които Банката прави при привличане на паричен ресурс, в това число:

  • пазарните (бенчмаркови) лихвени мерители -  Софибор, Юрибор, Либор
  • рисковата премия, приложима за Банката при привличане на финансов ресурс
  • директните нелихвени разходи на Банката по привличания паричен ресурс – минимални задължителни резерви /МЗР/, фонд за гарантиране на влоговете в банките /ФГВБ/ и др.

3.3 Буферната надбавка:

  • включва оценката под формата на лихвена премия на нивото на риска при най-кредитоспособните клиенти
  • абсорбира временните пазарни сътресения в лихвените нива в размер до 0.50% /на годишна база/

4. Промяна на БЛП

4.1 При промяна на един или повече от изброените по-горе компоненти, е налице основание за актуализация на БЛП.

4.2 При промяна на БЛП, Банката уведомява клиентите по установените от закона начини.

5. Органи на Банката, отговарящи за определяне на БЛП

5.1 Комитетът по управление на активите и пасивите е органът на Банката, отговорен за първоначалното определяне и следващи промени в размера на БЛП.

5.2  Нивата на БЛП се разглеждат и при необходимост се актуализират при всяко заседание на Комитета по управление на активите и пасивите (не по-рядко от веднъж месечно).

6. Заключителни разпоредби

6.1.  Методологията за определяне на БЛП е приета от АЛКО на Юробанк България АД. 

 

Базисни лихвени проценти на Юробанк България АД

  • Базисни лихвени проценти за жилищни кредити /в т.ч. потребителски кредити с ипотека/

Валута БЛПЖК стойности Дата на влизане в сила 

EUR

8,20%

В сила от 10.09.2012 г., включително

USD

8,00%

В сила от 01.03.2007 г., включително

BGN

10,25%

В сила от 10.09.2012 г., включително

CHF

6,95%

В сила от 10.09.2012 г., включително

 

  • Базисни лихвени проценти за потребителски кредити

 

Валута   Базисен процент  Стойност  В сила от
 BGN   БЛП за потребителски кредити 
(при стандартни анюитетни и револвиращи кредити*)
 13.20% 01.07.2011 
    БЛП за групови продажби
при анюитетни и револвиращи кредити*
 10.70% 01.07.2011 
   БЛП за търговски кредити
(кредит "Моменто“)
 11.95% 01.07.2011  
 EUR  БЛП за потребителски кредити в евро  9.40% 01.07.2011 
 USD  БЛП за потребителски кредити в щатски долари  7.50% 03.11.2008 

 

Информация относно предишни стойности на Базисен лихвен процент за жилищни кредити (БЛПЖК), в т.ч. и за потребителски кредити с ипотека:

 

Валута на кредита Валидност БЛПЖК
BGN В сила от 10.10.2008г. до 09.09.2012г. 10.50%
BGN В сила от 07.07.2008г. до 09.10.2008г. 9.00%
BGN  В сила от 09.06.2008г. до 06.07.2008г. 8.25%
BGN  В сила от 24.03.2008г. до 08.06.2008г. 7.75%
EUR В сила от 01.06.2011г. до 09.09.2012г. 8.45%
EUR  В сила от 10.10.2008г. до 31.05.2011г. 8.20%
EUR  В сила от 07.07.2008г. до 09.10.2008г. 7.20%
EUR  В сила от 01.05.2008г. до 06.07.2008г. 6.70%
USD В сила от 01.01.2006г. до 28.03.2007г. 7.00%
CHF В сила от 10.10.2008г. до 09.09.2012г. 7.20%
CHF  В сила от 07.07.2008г. до 09.10.2008г. 5.00%
CHF  В сила от 01.01.2008г. до 06.07.2008г. 4.50%

 

Информация относно предишни стойности на Базисен лихвен процент за потребителски кредити:  

 

Валута Валидност Стойност
BGN

 БЛП за потребителски кредити 
(при стандартни анюитетни и револвиращи кредити*)

 

 
   В сила от 03.11.2008 до 30.06.2011 г.  12.75%
   В сила от 11.08.2008 до 02.11.2008 г.  11.50%
    БЛП за групови продажби
при анюитетни и револвиращи кредити*
 
 
   В сила от 03.11.2008 до 30.06.2011 г.  10.25%
   В сила от 11.08.2008 до 02.11.2008 г.  9.00%
    БЛП за търговски кредити (кредит "Моменто")  
   В сила от 25.07.2008 до 30.06.2011 г.  11.50%
EUR  БЛП за потребителски кредити в евро  
   В сила от 03.11.2008 до 30.06.2011 г.  8.95%
   В сила от 13.10.2008 до 02.11.2008 г.  8.45%

*Револвиращи кредити - потребителски овърдрафт, кредит "Желание".