Валутен риск

Валутен риск - заплахата от промяна на валутно обменните нива върху паричните потоци на дадено дружество, носеща риск за неговите финансови резултати. Отнася се за фирми с парични потоци в USD (металообработващи компании, търговци на борсово котирани в USD стоки – зърно, петрол, метали).
Поради риска, свързан с валутните пазари, и заплахата за компаниите, изложени на него, Пощенска банка предлага богато разнообразие от средства за хеджиране на валутния риск:


Обикновен валутен форуърд - клиентът поема твърд ангажимент да купи/продаде определена валута на бъдеща дата по предварително договорен обменен курс.

Характерни черти:

  • Пълна прогнозируемост на паричните потоци от сделките с чуждестранни валути
  • Форуърдният договор има ограничението да се осъществи единствено и само на предварително договорената дата в бъдещето

Гъвкав валутен форуърд - клиентът поема твърд ангажимент да купи/продаде определена валута до определена бъдеща дата по предварително договорен обменен курс с опция за частично изпълнение.

Характерни черти:

  • Възможност за частични изпълнения на сделката в рамките на определен период от време
  • Задължение за пълно изпълнение по договорената номинална сума
  • Минимална сума за частично изпълнение по договора – 25 000 евро и кратни на това суми

Форуърд плюс (EKI Forward) - клиентът се съгласява да купи/продаде определена валута на бъдеща дата по предварително договорен обменен курс с възможността за участие в благоприятното движение на валутния курс до определена бариера.

Характерни черти:

  • Възможност за възползване от благоприятни движения на валутния курс до предварително уговорено ниво
  • След достигане на бариерата продуктът се превръща в обикновен форуърд

Валутна опция - гарантира фиксиран обменен курс на клиента и му дава правото, но не и задължението да закупи (кол опция) или продаде (пут опция) определено количество от една валута на датата на изтичане на опцията.

Характерни черти:

  • Заплащане на премия за придобиване на правото

* Има два типа опции: Европейски тип опция – може да бъде изпълнена само на датата на падежа; Американски тип опция – правото на изпълнение може да се упражни по всяко време до падежа на опцията.

За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към отдел "Трежъри".
- 02/81 66 498
- 02/81 66 485
e-mail:  Treasury_Sales@postbank.bg