Стоков риск

Стоков риск – риск от неблагоприятна промяна в цените на произвежданите или употребяваните борсово котирани стоки (метали, селскостопански продукти, енергийни суровини и др.).
Инструменти за управление на стоковия риск:

Стоков суап - споразумение между банката и клиента, при което последният разменя фиксирана за плаваща цена на определена борсово котирана стока.

Стокова опция – гарантира фиксирана цена на клиента и му дава правото, но не и задължението да закупи (кол опция) или продаде (пут опция) определено количество от стоката на датата на изтичане на опцията. 

За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към отдел "Трежъри".
- 02/81 66 498
- 02/81 66 485
e-mail:  Treasury_Sales@postbank.bg