Потребителски кредит с ипотека

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

Увеличете разполагаемия си доход като обедините задълженията си с потребителски кредит с ипотека. Разберете как тук.

С новите ни атрактивни условия можеш да финансираш всичките си планове -  обединение на задължения, ремонт и обзавеждане на дома, образование или други твои цели.  

ЗАЯВИ ОНЛАЙН още сега!

Препоръчайте на познатите си кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно големи награди. Научи повече тук.

 

Условия на кредита:

 • От 5.15% до 5.35% променлив годишен лихвен процент в лева и евро*;
 • Финансиране до 150 000 лв. за всички твои планове***; 
 • Без първоначални такси**.

Активирай плановете си и плащай по-малко, защото с потребителски кредит с ипотека можеш:

 • Да обединиш всичките си задължения и да увеличиш разполагаемия си доход**;
 • Да плащаш само една по-ниска вноска, в една банка, на една дата;
 • Да ползваш дълъг срок на кредита до 25 г.****;
 • Да избереш най-подходящата за теб Пакетна програма за комплексно банково обслужване, която ти осигурява преференциални условия за банкови продукти и услуги.

Имаш въпроси за този кредит? Заяви безплатна онлайн видео консултация и нашите експерти ще отговорят на въпросите ти относно най-подходящото за теб жилищно финансиране.

*Посочените лихвени проценти са приложими при подаване на заявление за нов потребителски кредит в лева с ипотека при превод на работна заплата по сметка с дебитна карта в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване ("Моето Банкиране“, "Моето семейство“ или "Супер сметка") и сключване на договор за застраховка "Живот". За повече информация и представителен пример за разходите по кредита, виж секция Параметри.

**При подаване на заявление за нов ипотечен кредит с цел обединение на задължения, кредитоискателят ползва промоционални условия без такса за документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума. Съгласно Тарифата на Банката таксата за документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лева - 200 лева; от 50 001 до 100 000 лева - 250 лева; от 100 001 до 200 000 лева - 450 лева; над 200 001 лева - 700 лева.

Условията за потребителски кредит с ипотека са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получиш персонална оферта и да се информираш дали тези условия са най-подходящи за теб, моля посети най-близкия офис на Пощенска банка.  

 ***Посочените условия за потребителски кредит с ипотека са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

 

 • Лихвени проценти в лева*: от 5.15% до 5.35% променлив годишен лихвен процент в лева и евро, при превод на работна заплата в банката**;
 • Валута: лева/евро;
 • Размер на кредита: до 150 000 лева;***
 • Финансиране: до 75% от пазарната стойност на имота;***
 • Срок: от 5 до 25 години;***
 • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот.

Пример как всеки месец можеш да разполагаш с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения в потребителски кредит с ипотека****.

Клиент с месечен брутен доход от 1 676 лв. (нетен доход 1 301 лв.) и следните кредитни задължения, би намалил месечните си плащания с до 61%*****

 

 

Намали месечните си плащания чрез потребителски кредит с ипотека за обединение на задължения. Разбери как тук.


* Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се определя в зависимост от процента на финансиране и срока на кредита и се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити в лева и евро. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента.

Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката условия за финансиране на конкретен кредит, в това число и определеният лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас клон на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД. 

 ** Посочените лихвени проценти са приложими при подаване на заявление за потребителски кредит с ипотека за обединение на задължения, при превод на работна заплата в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване ("Моето банкиране", "Моето Семейство" или "Супер Сметк@") и сключване на договор за застраховка "Живот".

*** Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл. 24, ал. 2, т.1 от Закона за кредитите на недвижими имоти на потребителите.

 ****Посочените стойности и видове кредити, които се рефинансират, са примерни и не се отнасят до конкретни кредитни продукти, предлагани от банката или друг кредитор. Използвани са статистически данни относно размер и лихвен процент по потребителски кредитни продукти, публикувани от БНБ към месец юни 2023 г. („ Кредити на нефинансови предприятия, финансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории и икономически дейности към месец юни 2023 г.“ и „Лихвени проценти и обеми по салда, по кредити различни от овърдрафт, за сектор Домакинства“). Месечният доход се базира на статистически данни, публикувани от НСИ към месец юни 2023 г. („Средна брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2023 година“). Разполагаемият доход за целите на примера се изчислява като разлика между нетен месечен доход от работна заплата и разходи за месечни погасителни вноски по кредитни задължения. Увеличението на разполагаемия месечен доход представлява съотношение, изразено в проценти, между разполагаемия доход преди и след извършеното обединение на задълженията.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.


При потребителски кредит с ипотека с размер 40 000 лв., срок 120 месеца и 5.15% променлива годишна лихва, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство" с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв., 200 лв. таса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума, 195 лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека  в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 5.94%, месечната вноска е 432.74 лв., обща дължима сума 52 786.86 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

***** Увеличението на разполагаемите доходи с до 61% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит с ипотека, съгласно примерната калкулация по-горе.

Такси и комисиони на Банката при потребителски кредити с ипотека:

 • Такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума:

Искана сума в лева

Размер на такса в лева

до 50 000 200
от 50 001 до 100 000 250
от 100 001 до 200 000 450
над  200 001 700

 При кандидатстване за потребителски кредит с ипотека с цел обединение на задължения:

 • Без такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума.

Други такси:

 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

*Съгласно Тарифата на Банката таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лева - 200 лева; от 50 001 до 100 000 лева - 250 лева; от 100 001 до 200 000 лева - 450 лева; над 200 001 лева - 700 лева.