ESG стратегическа визия на Пощенска банка

ESG СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ НА ПОЩЕНСКА БАНКА

Замърсяването на околната среда и климатичните промени са сред най-големите предизвикателства на нашето съвремие. Те определят качеството на живот и бъдещето на нашата планета, засягат всеки бизнес и оказват все по-осезаемо влияние върху домакинствата. Те също предизвикват редица социални проблеми. За да превърнем тези предизвикателства във възможности, ние прилагаме най-добрите управленски практики.

За нас в Пощенска банка, опазването на околната среда и противодействието на климатичните промени са в основата на нашите ценности. Като отговорна финансова институция, ние сме уверени, че можем да изпълним своята роля и отговорност, поставяйки аспектите, свързани с климата и околната среда в центъра на нашата управленска философия и процесите на вземане на ключови решения.

Убедени сме, че успехът ни като финансова институция е немислим, ако не отчитаме и управляваме влиянието на нашата дейност върху обществото, в което оперираме.  Ето защо се ангажираме да следваме най-добрите управленски практики и да гарантираме спазването на нашите ценности.

Вярваме, че климатичните промени и рисковете, свързани с тях (физически рискове и рискове от прехода към нисковъглеродна икономика) са предизвикателство, което също открива широк спектър от възможности. Ние сме подготвени да посрещнем това предизвикателство с иновативни финансови решения. Смятаме, че възможностите за развитие на нашия бизнес вървят ръка за ръка с възможностите за принос в полза на обществото. Ето защо нашият стремеж е да затвърждаваме и разширяваме лидерската си позиция в областта на устойчивото развитие в България, като прилагаме проактивен подход към въпросите, свързани с околната среда и социалните и управленски аспекти на нашата дейност.

Нашият ангажимент

Пощенска банка е лидер в областта на устойчивото финансиране в България през последното десетилетие. Ние се ангажираме да запазим водещата си позиция, като доразвием нашите политики и ги превърнем в действия в подкрепа на нашите клиенти и заинтересовани страни. За тази цел се ангажираме:

 • Да предлагаме най-добрите устойчиви финансови продукти на нашите клиенти;
 • Да помогнем за превръщането на предизвикателствата пред нашите клиенти във възможности, като им осигуряваме ефективни финансови решения;
 • Да засилим нашето положително въздействие, като прилагаме иновативни подходи, спрямо изискванията на пазара;
 • Да работим отговорно и да следим отблизо ESG рисковете, свързани с нашата дейност;
 • Да повишаваме информираността на нашите служители и заинтересовани страни за екологичните, социални и управленски аспекти на нашия бизнес чрез разнообразни ESG активности;
 • Да осигуряваме положителна и вдъхновяваща работна атмосфера за нашия екип;
 • Да управляваме активно нашия екологичен отпечатък, като съблюдаваме стабилна политика за ефективно потребление на ресурсите;
 • Да осигуряваме ценен принос в полза на обществото, като подкрепяме различни социални инициативи.

Реализираме нашата ESG визия като:

 • Устойчиво управляваме основната си бизнес дейност;
 • Контролираме екологичните, социални и управленски рискове, произтичащи от нашата кредитна дейност;
 • Демонстрираме грижа за околната среда, като пестим вътрешни ресурси и прилагаме практики за избор на зелени подизпълнители и доставчици;
 • Повишаваме информираността на нашите служители, заинтересованите страни и обществеността по ESG въпроси като носител на промяната;
 • Инвестираме в човешкия капитал, като реализираме и подкрепяме различни обучителни и образователни програми на теми, свързани с устойчивото развитие и ESG фактори.

Осъзнавайки нашата важна роля в справянето със значимите екологични, климатични, икономически и социални предизвикателства, въведохме модел за управление на ESG въпросите, който подпомага нашите усилия в трите ESG направления.

Създадохме ESG Комитет, който се оглавява от  Главния изпълнителен директор и включва членове от висшето ръководство на Банката. Основните цели на Комитета са:

 • да задава стратегическата насока на нашите ESG инициативи;
 • да преглежда и оценява ESG стратегията на Банката;
 • да интегрира елементите от ESG стратегията в бизнес модела и оперативната дейност на Банката;
 • да измерва и анализира напредъка по поставените ESG цели и индикатори за изпълнение;
 • да гарантира правилното прилагане на политиките и процедурите, свързани с ESG въпроси, в съответствие с регулаторните изисквания и доброволните ни ангажименти.

Освен това, създадохме специален ESG отдел на подчинение на Главния изпълнителен директор, с цел да насърчава и популяризира ESG принципите и културата в нашата организация. Отдел ESG също следи оперативния отпечатък на Банката и координира прилагането на ESG стратегията.

Създадохме и отдел "Климатични и ESG рискове" в рамките на управление "Риск", чиято отговорност е да идентифицира, измерва, наблюдава, контролира и интегрира рисковете, свързани с климата и ESG рисковете, в политиките и процедурите за управление на риска на Банката, така че да можем да управляваме съответните рискове и да спазваме надзорните изисквания. Отделът е подчинен на Главния директор "Управление на риска" и е независим от бизнес звената.

За да подобрим вътрешната осведоменост, през 2008 г. създадохме нашия Зелен борд – неформална вътрешна организация на доброволци, която има за цел да повишава информираността по въпросите на околната среда и да предлага инициативи в областта на отговорното банкиране. През годините на своето съществуване Зеленият борд се доказа като ефективен канал за иновативните идеи на банковите служители.

В Пощенска банка също развиваме вътрешна програма Зелени заедно. Нашата банка финансира зелени инициативи, които се реализират с доброволния труд на служителите.

Участия в международни инициативи

Пощенска банка е член на Финансовата инициатива на ООН за околната среда (United Nations Environment Program Finance Initiative - UNEP FI) от 2013 г. През 2020 г. Банката се присъедини и към програмата на UNEP FI – "Принципи за отговорно банкиране" (Principles for Responsible Banking). Ние сме първата и до момента единствена банка в България, която е част от тази водеща международна финансова инициатива за насърчаване на устойчивото развитие и най-актуалните ESG практики. Пощенска банка е също член на Българската мрежа на Глобалния договор към ООН.

Участието ни в тези международни организации ни дава възможност да се учим от натрупания международен опит и най-добри практики. Това подобрява нашите вътрешни способности и ни дава достъп до знания, инструменти и ресурси за развитие на иновативни идеи и възможни решения за справяне с ESG предизвикателствата, пред които сме изправени.