Добро управление

Опазването на околната среда и намаляването на употребата на природни ресурси е приоритет за Пощенска банка. За тази цел в банката функционират съответните структури за добро управление.

 Пощенска банка поверява политиката си за устойчиво управление на специално създаден управленски орган - Комитетът по въпросите на устойчивото развитие и околната среда. Комитетът взема всички стратегически решения, свързани с устойчивото развитие на финансовата институция. В структурата на Комитета са включени членовете на Изпълнителния комитет на банката, което гарантира информираността на мениджмънта и неговото участие в процеса на вземане на решения в областта на устойчивостта. Комитетът наблюдава работата на банката по отношение на значимите положителни и отрицателни въздействия и гарантира, че е налице постепенно и ефективно прилагане на Принципите за отговорно банкиране (Principles for Responsible Banking, PRB). Главният оперативен директор и член на УС на Пощенска банка пряко наблюдава изпълнението на всички действия, свързани с устойчивото развитие на финансовата институция в качеството си на председател на Комитета.

На оперативно ниво Координаторът по екологичните и социални въпроси действа като секретар на Комитета и е отговорен да наблюдава изпълнението на екологичната политика. Тази позиция е пряко подчинена на директора на управление „Централни операции“.

В рамките на Комитета са сформирани различни тематични работни групи, за да гарантират, че целите се изпълняват и/или се предприемат коригиращи действия, когато е необходимо:

  • Разработване на зелени продукти
  • Управление на риска за околната среда
  • Управление на екологичния отпечатък
  • Комуникации

По отношение на политиките и процедурите, Пощенска банка следва Политиката за опазване на околната среда на Eurobank Group. Банката също така е приела Екологична политика, Процедура за управление на климатичните, екологичните и социалните рискове в кредитирането, както и Наръчник за устойчиво управление.

През 2022 г. финансовата институция предприе още една стъпка към разгръщане на своята ESG политика, като прие своята ESG стратегическа визия, в която очертава в детайли стратегическите насоки за своята дейност. ESG стратегическата визия на Пощенска банка е публикувана на интернет страницата на банката и е достъпна за всички заинтересовани страни.

За да насърчи осведомеността по проблемите на околната среда и да развива инициативи в областта на отговорното банкиране, Пощенска банка основа през 2008 г. Зелен борд и звено Екологичен офис. Тази вътрешна, неофициална организация е отворена за доброволното участие на всички служители на институцията. В годините на своето съществуване Зеленият борд генерира множество предложения от служителите. Най-добрите от тези предложения преминават през строга процедура за подбор, след което се прилагат на практика. В резултат на това бяха внедрени множество креативни решения, насочени както към вътрешните операции, така и към клиентите, което доведе до повишена производителност и клиентско удовлетворение.

Не на последно място членовете на Зеления борд организират разнообразни дейности на открито, в които с желание участват  голяма част от служителите на банката. Пощенска банка инвестира и в собствената си вътрешна програма „Зелени заедно“, като финансира за тяхното реализиране идеите на служители – доброволци. Чрез своята комуникационна кампания Пощенска банка популяризира добрите си практики във вътрешната и в публичната си комуникация, като се фокусира както върху своите клиенти, така и върху широката общественост, за да споделя положителния пример с други компании и организации.