Стандартна разплащателна сметка

Открий си разплащателна сметка в Пощенска банка, за да извършваш ежедневни банкови операции.

НОВО - внасяй 3 месеца без такса по твоята сметка в лева. Без ограничение за размера на внесените суми*

Можеш да се възползваш от следните услуги:


 • Получаване и нареждане на преводи
 • Получаваш и нареждаш преводи в лева или във валута.
 • Можеш да получаваш доходите си - заплата, пенсия, стипендия, друго възнаграждение  директно по разплащателната си сметка.

 • Касови трансакции
 • Внасяш и теглиш свободно.
 • Плащане на задължения
 • Плащаш битови сметки, местни данъци и такси и други задължения през Интернет банкирането на Пощенска банка – e-Postbank и Мобилното банкиране - m-Postbank, от сметка открита в лева.
 • Можеш да се регистрираш и за услугата Универсален платец в най-близкия офис на банката.

 • Безконтактна дебитна карта
 • По разплащателна сметка открита в лева, евро или щатски долар, можеш да получиш и безконтактна международна дебитна карта.

 • Ценни книжа
 • Можеш да извършваш транзакции с ценни книжа.

 • Овърдрафт
 • Може да заявиш овърдрафт по разплащателна сметка открита в лева.

 • Отчетност по сметката 
  За извършените по сметката операции и наличните средства по нея можеш да се информираш чрез справки в Интернет банкирането на Пощенска банка – e-Postbank и Мобилното банкиране - m-Postbank, като при поискване може да получаваш веднъж месечно и писмено извлечение във всеки банков офис
  (от 1-во до 15-то число на месеца следващ този, за който се отнася извлечението).

* Промоционалните условия са валидни от 01.04.2024г. до 01.07.2024г. за извършени вноски на банкноти в лева по лични сметки в лева, през всички канали на банково обслужване – офис, ATM и терминални устройства за самообслужване. При внасяне на суми над 100 000 лв., банката изисква подаване на писмена заявка 3 работни дни предварително. При липса на заявка се прилага стандартната такса съгласно Тарифата за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица. В обхвата на промоционалните условия не влизат вноски от трети физически лица и внасяне на монети.

Може да откриеш стандартна разплащателна сметка в лева, евро и/или щатски долар и чрез интернет банкирането на банката – e-Postbank. Научи повече тук.

Стани нов клиент на Пощенска банка и открий онлайн сметка с дебитна карта по Дигитална програма. Научи повече тук