1. (само за територията на гр. София в работни дни)
  2. Декларация

    Давам съгласието си Банката да обработва предоставената доброволно от мен информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), за целите на консултация за ипотечен кредит, изпращане на маркетингови съобщения от Банката, а в случай на искане за кредит – и за други цели съгласно т. V от Общите условия на банката за отпускане и обслужване на кредити на физически лица. Запознат съм, че последиците от отказ за предоставяне на лични данни биха довели до невъзможност да бъде предоставена консултация за ипотечен кредит. Уведомен съм, че имам право на достъп и право на коригиране на личните ми данни, които мога да осъществя чрез писмено заявление до Банката, съгласно чл.29 и чл.30 от ЗЗЛД. Информиран съм, че личните ми данни се обработват от „Юробанк България“ АД с адрес: гр. София, Столична община, Район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ №260 в качеството ú на администратор на лични данни. Уведомен съм за правото да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг и правото да бъда уведомен, преди личните ми данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг.