Регулярен инвестиционен план - ПланИнвест

Регулярен Инвестиционен План – ПланИнвест представлява последователни, месечни инвестиции в избран взаимен фонд.

Защо да изберете регулярен инвестиционен план ПланИнвест?

 • БЕЗ необходимост от голяма първоначална сума за участие;
 • БЕЗ такса за покупка на дялове* при превод на работна заплата в Банката или при ползване на пакетните програми „Premium“ и „Premium Extra, както и притежателите на пакетни програми за комплексно банково обслужване с превод на работна заплата в банката;
 • БЕЗ такси и комисиони при невъзможност да се осигури сумата на определената дата на инвестицията;
 • Възможност за избор от голям набор от Люксембургски фондове, предлагани в България;
 • Възможност за автоматичен превод от личната сметка, за определена сума и на избрана от клиента дата;
 • БЕЗ такса за конвертиране в друг фонд;
 • Предлаганите от Пощенска банка фондове имат ясно разграничим рисков профил.

 

*При подписване на Заявление за участие в регулярен инвестиционен план, притежателите на пакетни програми  Premium и Premium Extra, както и притежателите на пакетни програми за комплексно банково обслужване с превод на работна заплата в банката ползват 0% такса за покупка на дялове от взаимни фондове в BGN/EUR/USD. Преференцията е валидна до размера на посочената сума за регулярна инвестиция, за съответния фонд.За инвестиции във фондове и суми, извън посочените в регулярния инвестиционен план се прилагат такси, съгласно Тарифата на Банката.
 

 • Валута – BGN/EUR/USD
 • Минимална сума за участие - 50 BGN/25 EUR/25 USD
 • Срок на инвестиционния план  – няма предварително дефиниран срок
 • БЕЗ такса за покупка на дялове при превод на работна заплата
 • БЕЗ такса за конвертиране
 • Автоматичен превод от сметка, избрана от клиента
Списък с фондове** Валута
Фонд Глобални акции EUR
Фонд Развиваща се Европа EUR USD BGN
Фонд Глобални облигации EUR
Фонд Абсолютна възвръщаемост EUR
Фонд Доход Плюс EUR
Фонд Доход Плюс USD
Фонд от фондове - Глобален нискорисков EUR BGN
Фонд от фондове - Глобален среднорисков EUR BGN
Фонд от фондове - Глобален високорисков EUR
Фонд от фондове - Балансирана комбинация Глобален EUR
Фонд от фондове - Балансирана комбинация САЩ USD
Фонд от фондове - Комбинация акции EUR
Фонд от фондове – Фокус социално отговорни инвестиции. EUR USD
Фонд от фондове - Глобални развиващи се пазари EUR

 ** допълнително информация за представянето на фондовете можете да намерите тук .


Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на „Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_funds@postbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu., или да се свържат с Банката на телефон 0700 18 555. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A.