Финансиране чрез емитиране на акции

Пощенска банка подпомага местните компании – публични дружества или такива, които желаят да придобият публичен статут, в техните начинания за увеличение на акционерния капитал чрез организиране на първични публични предлагания на акции или други финансови инструменти (IPOs), процедури по увеличение на капитала на публични дружества или пласиране на финансови инструменти. Пощенска банка също така помага на инвеститори -  физически или юридически лица, да намалят акционерното си участие в компании чрез вторично публично предлагане на акции (SPO) или пласиране на финансови инструменти

Услуги по допускане на акции на компания до търговия на регулиран пазар (listing)

Пощенска банка предлага услуги по допускане на акции на компания до търговия на регулиран пазар (listing) за компании, които търсят борсово представяне на "Българска фондова борса – София" АД. След техния борсов дебют Пощенска банка продължава да съдейства на тези компании чрез предоставяне на анализи и консултантски услуги.

Търгови предлагания/обратни изкупувания

За сметка на акционери, търсещи значителна/мажоритарна позиция в определени български компании, Пощенска банка организира търгови предлагания за придобиване на акциите на останалите акционери в определената компания.
 

В допълнение Пощенска банка организира и процедури по обратно изкупуване на акции от компаниите емитенти.