Депозит Златна Рента

Депозит Златна Рента

12-месечен депозит "Златна рента" с регулярно плащане на лихвата

Ако получавате заплатата или пенсията си по сметка в Пощенска банка, можете да се възползвате от 12-месечен срочен депозит при преференциални условия, с който получавате лихва от Вашите спестявания всеки месец.

Предимства:

  • Не чакате – получавате лихва от спестяванията си всеки месец
  • Фиксиран лихвен процент – получавате постоянен месечен доход
  • Разполагате с лихвата свободно – за покриване на ежемесечни разходи, както и за допълнителни спестявания
  •  
  • Срок – 12 месеца
  • Валута – български лев (BGN), евро (ЕUR), щатски долар (USD)
  • Минимална сума за откриване – 200 валутни единици 
  • Довнасяне и теглене – не се допуска за срока на депозита
  • Годишни лихвени проценти*:

 

Срок BGN EUR USD
12 месеца 0.01% 0.01% 0.01%

 * Лихвата се изплаща в края на всеки едномесечен период, считано от датата на откриване на депозита, като се прeвежда по разплащателна или спестовна сметка в банката, открита в същата валута.

При предсрочно прекратяване банката не изплаща лихва, а размерът на вече изплатената лихва се удържа от депозираната сума.

На падеж депозитът се подновява автоматично при съответните лихвени проценти и условия за депозит "Златна рента" съгласно актуалния Лихвен бюлетин на банката за физически лица.