Докладване на неетично поведение

Подаване на сигнали за нарушения и докладване на неетично поведение

Пощенска банка предоставя възможност на всяко заинтересовано лице да подаде сигнал за нарушение или да докладва неетично поведение.

Сигналът или докладът следва да се отнася до нарушения на политики, процедури и/или приложими нормативни актове (напр. кражба, обсебване, подкуп, корупция, изпиране на пари, конфликт на интереси, нарушение на Кодекса за етично поведение и / или политики, или всичко, което би могло да навреди на репутацията на Eurobank, както и всеки опит да се прикрие някое от посочените).

Ако сигналът попада в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), за да бъде разгледан по реда на ЗЗЛПСПОИН, ще бъде необходимо да попълните утвърдения от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) формуляр или да ни предоставите данните, посочени в него.

Одит комитетът на Банката определя и наблюдава реда за разглеждане и осигуряване на конфиденциалност относно подадените сигнали/доклади.

Канали за подаване на сигнал или докладване: