Ипотечен овърдрафт

Валута
Сума
Години
Лихвен процент
Месечна вноска

Когато правите инвестиция в нов дом, това може да повлияе на останалите Ви планове. В Пощенска банка създадохме Ипотечен овърдрафт, който Ви позволява да ползвате повторно сумата, която веднъж сте погасили по жилищния си кредит за период до 5 години.
 

Как работи?

С Ипотечен овърдрафт имате възможност да ползвате отново вече погасена сума по главницата на кредита. Срокът на кредита обхваща два периода:

 • Период на овърдрафт – след първоначалното усвояване имате възможност многократно да погасявате и повторно да усвоявате средства от предоставения кредит. През този период кредитът няма погасителен план, като дължите плащане само на месечната лихва, която се начислява само върху реално ползваната главница.
 •  Период на погасяване – погасявате усвоените средства от кредита по погасителен план с намаляващи месечни вноски, включващи главница и лихва.

Какви са предимствата на кредита?

 • Максимална гъвкавост – теглите и връщате колкото пожелаете в рамките на първоначалния период на овърдрафт;
 • Възможност за облекчаване на месечните разходи – през периода на овърдрафт може да плащате само начислената месечна лихва;
 • Изгодно решение за реализация на вашите планове;
 • Дълъг срок на кредита в сравнение с потребителски овърдрафт – до 25 години;
 • Ползване на средства до първоначално одобрения лимит – не е нужно да кандидатствате отново за кредит при нужда от средства за реализиране на Вашите планове;
 • Значителен размер на финансиране;
 • Възможност за първоначално усвояване еднократно или на траншове.

За какви цели можете  да използвате Ипотечен овърдрафт? 

 • Покупка на жилище
 • Строеж и довършване на жилище
 • Ремонт и подобрения на жилище
 • Рефинансиране

Имате въпроси за този кредит? 

 • Заявете безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране.
 • Попитайте наш експерт в най-близкия Център за жилищно кредитиране или офис на банката.
   

 
 

 •          Валута: лева/ евро
 •          Размер на кредита: до 160 000 лева/ 80 000 евро
 •          Период на овърдрафт – от 1 до 5 години (определя се индивидуално);
 •          Период на погасяване – до 20 години, след изтичане на периода на овърдрафт;
 •          Финансиране до 50% от пазарната оценка на имота
 •          Допълнителна защита по кредита със застраховка „Живот“*
 •  

  *Застрахователните пакети по застраховка „Живот“ се предлагат съгласно Общи условия и преддоговорна информация за групова застраховка на получателите на ипотечни кредити на „Юробанк България” АД, достъпни в офисите на Пощенска банка.

   
  Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл.24, ал.2, т.1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.
   

  Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита. Първоначалният период, представен в калкулатора, е периодът с фиксиран лихвен процент по кредита, а оставащият период е периодът с променлив лихвен процент, приложим след изтичане на първоначалния период.

  Пример: За нов Ипотечен овърдрафт с размер 100 000 лв., за срок от 20 г., с период на овърдрафт 5г., при 4.15% променлив годишен лихвен процент, с превод на работна заплата по пакетна програма „Моето семейство“, с 3,0 лв. такса за откриване и 6,95 лв.месечна такса за обслужване на пакетната програма; с 75 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението, 150 лева такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. Общата дължима сума е 157 446.91 лв. с 60 бр. мес. вноски през периода на овърдрафт в размер на 345,83 лева и 180 бр. мес. вноски през периода на погасяване в размер на 747,23 лв. ГПР е 4,40%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застраховка „Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.
   
  Годишния лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук.
  Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента и определяне на срока кредита и стойността на обезпечението. В отделни случаи, определените от банката конкретните условия за финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД.

   

  Промоция при кандидатстване до 31.10.2019:
  Таксата за оценка на кредитоспособността се дължи на етап усвояване на кредита.
   
  Такси и комисиони на Банката:
  • 75 лв. такса за оценка на кредитоспособността;*
  • 3 лв. еднократна такса за откриване на сметка по пакетна програма „Моето семейство“;
  • 6,95 лв. месечнa таксa за обслужване на разплащателна сметка по програма "Моето семейство", при превод на работна заплата;
  • 150 лв. такса за оценка на обезпечение – за апартамент;
  • 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението;**
  Други такси:
  • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 последователни месечни вноски по кредита след изтичане на периода, през който кредитът се ползва под формата на овърдрафт.
  *Таксата за оценка на кредитоспособността е 75 лв. при доходи от трудови и служебни правоотношения. За клиенти с доказани доходи от други източници таксата е 100 лв., а при доказани доходи от чужбина- 200 лв.
   
  **Таксата за документален анализ на обезпечението, дължима за всеки от имотите, които ще служат за обезпечение по кредита, е в размер 200 лв., когато имотът (вкл. дворно място), предмет на анализа, е с до две промени в собствеността за период от 10г. назад. Когато имотът е с повече от две промени в собствеността за период от 10 г. назад, таксата за документален анализ на обезпечението е в размер на 400 лв.