Застраховка Булстрад Бонус дом

Застраховка "Булстрад Бонус дом"

Защити дома си със застрахователен продукт „Булстрад Бонус дом “ - новото предложение на ЗАД Булстрад Виена Иншуърънс Груп и Пощенска банка.

„Булстрад Бонус Дом“ e изгоден начин да осигуриш защита при най-често случващите се в ежедневието събития, които могат да навредят сериозно на твоя дом и домашно имущество.
Продуктът предоставя комбинирана застрахователна закрила при пълно или частично увреждане на застрахованото имущество, както и при възникване на гражданска отговорност към трети лица за причинени вреди от имущество, предмет на застраховката.
Застрахователният продукт е специално разработен за клиенти на Пощенска банка.

Предимства:

 

 • Улеснена процедура на сключване;
 • Достъпна цена;
 • Удобно плащане на премията - на месечни вноски, автоматично от разплащателната Ви сметка;
 • Имуществото се приема за застраховане без необходимост от оглед и без попълване на опис;
 • Защитава застрахованото имущество, независимо дали клиентите са негови собственици, ползватели или само наематели;
 • Избор между два пакета с опция за комбинирано застраховане на движимо и недвижимо имущество;
 • Възможност за застраховане на апартаменти, къщи, вили, както и прилежащо към тях движимо имущество;
 • Включва и риск „Наводнение“.
 

Кой може да сключи застраховката?

Застраховката е специално предназначена за клиенти на Пощенска банка.
Тя може да бъде сключена не само от собствениците на имуществото, но и от лица, които са негови ползватели или дори само наематели.
Задължително условие за сключване на застраховката е застраховащият, който сключва полицата, да има открита разплащателна сметка в лева при Банката, от която да се обслужва плащането на месечните вноски от застрахователната премия.

Къде може да сключите застраховката?

Във всеки офис на Пощенска банка, срещу представяне единствено на лична карта.
Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на Банката или на кратък номер *7227.

 

Какво е покритието?

Застраховката „Булстрад Бонус дом“ се предлага в два пакета с фиксирани застрахователни покрития, лимити и цена:
Пакет 1 – Движимо имущество и
Пакет 2 - Недвижимо и движимо имущество

 • С „Булстрад Бонус дом“ могат да се застраховат жилищни имоти – апартаменти, къщи, вили, както и прилежащо към тях движимо имущество.
 • Не подлежат на застраховане ниви, парцели (УПИ), както и имоти с бизнес предназначение (магазини, кафета, офиси, …).

 

Защитете движимото си имущество от: Защитете недвижимото и движимото си имущество от:
Пожар и други опасности: 10 000 лв. Пожар и други опасности(недвижимо / движимo имущество): 40 000лв./5 000лв.
Наводнение: 1 000 лв. Наводнение: 1 000 лв.
Земетресение: 10 000 лв. Земетресение: 40 000 лв.
Кражба чрез взлом: 2 000 лв. Кражба чрез взлом: 2 000 лв.
Гражданска отговорност: 1 000 лв. Гражданска отговорност: 1 000 лв.
Късо съединение и токов удар: 3 000 лв. Късо съединение и токов удар: 1 000 лв.
Кражба с техническо средство: 2 000 лв. Щети вследствие на опит за кражба чрез взлом или грабеж на недвижимо имущество: 1 000 лв.

 


Какво е необходимо да направите, за да предявите застрахователна претенция?

 

Когато имате сключена застраховка „Булстрад Бонус Дом“ със ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ и с имуществото предмет на застраховката настъпи неочаквано застрахователно събитие:

Стъпка 1: При настъпила щета е необходимо да информирате застрахователя на телефон 0800 11 111 или с посещение на офис в рамките на 3 дни, а в случай на рисковете “Пожар“ или „Кражба“ до 24 часа.

Стъпка 2: Попълнете „Заявление за възникнало събитие“ и подгответе всички необходими документи, описани в Общите условия към Вашата полица или в Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие.

Изпратете документите по удобен за Вас начин:

 • по имейл - claims_gi@bulstrad.bg;
 • като ги занесете лично в офис на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“

 

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще :

 • регистрира Вашата застрахователна претенция и ще извърши оценка на представената информация;
 • насрочи оглед за констатиране на щетите;
 • се свърже с Вас на предоставения адрес, в случай на нужда от допълнителен документ или уточнение;
 • вземе решение по Вашата застрахователна претенция в срок до 15 работни дни от получаване на изисканата информация.
 При възникнали въпроси по Вашата претенция, можете да се обърнете към „Контактен център” на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ или да изпратите запитване на електронната поща: claims_gi@bulstrad.bg

Бихме искали да ви информираме, че:

Застрахователните покрития по застраховката „БУЛСТРАД БОНУС ДОМ“ се осигуряват от ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп“, съгласно Общи условия.
„Юробанк България“ АД осъществява застрахователно посредничество като необвързан застрахователен агент на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп“, на основание сключен агентски договор.
Банката е овластена да сключва застраховки „БУЛСТРАД БОНУС ДОМ“ съгласно Специалните условия, отразени в Преддоговорната информация за продукта.
Застрахователният продукт „БУЛСТРАД БОНУС ДОМ“ се предлага на титуляри на разплащателни сметки в лева, открити в Банката като пакетна продажба и не се предлага отделно. Сключването на застраховката не изисква откриване на разплащателна сметка при Банката. Условията по договора за откриване на разплащателна сметка не са обвързани със сключване на застраховката.
Това е маркетингово съобщение, което има за цел само да представи застрахователния продукт и не изчерпва всички условия по застрахователния продукт. За да вземете информирано решение, е необходимо преди да сключите договор, да се запознаете  внимателно с всички документи, свързани със застраховката. Документите са на разположение на хартиен носител във всички офиси на Пощенска банка.
Публикуваната информация не представлява съвет, нито подтикване за покупка на споменатата застраховка, а е рекламен текст с информационна цел и не представлява препоръка по смисъла на приложимото законодателство.