Борсово търгувани фондове (ETFs)

Борсово търгуваните фондове (Exchange Traded Funds, ETFs) представляват фондове от отворен тип, чиито дялове се търгуват на фондови борси. Обикновено ETFs се конструират така, че цената на дяловете им да следва цената на определен базов актив: борсов индекс, борсово търгувана стока (петрол, злато, метали, зърно и т.н.) или кошница от стоки, валута или кошница от валути, акции на компании от определен икономически сектор и др. Това дава възможност на всеки да постигне глобална диверсификация на своята инвестиция, както и да я разпредели между различни класове активи (злато, недвижими имоти, енергийни, земеделски и индустриални суровини, акции, облигации, валути и др.), при това с неголеми разходи, позволяващи инвестирането на достъпна сума.

Освен това съществуват и т.нар. къси ETFs, които следват цената на базовия актив в обратна посока и по този начин осигуряват печалба, когато базовият актив поевтинява, и съответно носят загуба, когато базовият актив поскъпва. "Късите" ETFs често се използват за хеджиране на експозиция към базовия актив – чрез "къси" ETFs можете да се застраховате срещу валутни или пазарни рискове.

Документи