Инвестиционно-застрахователен продукт Еверест V

Застраховка "Живот“, свързана със структуриран инвестиционен продукт "Еверест V"

ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ в партньорство с „Юробанк България“ АД предлагат атрактивна възможност за инвестиция, съчетана със застрахователна защита чрез застраховка „Живот”, свързана със структуриран инвестиционен продукт „Еверест V“.

Серията инвестиционно-застрахователни продукти „Еверест“ са специално разработени застрахователни програми, които дават възможност за участие в доходността от закупен от Застрахователя структуриран продукт, базиран върху борсов индекс.

Настоящата застраховка „Еверест V“, е свързана със структурирана облигация, с емитент „ЮРОБАНК“ С.А., Гърция, (Eurobank SA, Greece), която предлага изплащане на номинална стойност на определена бъдеща дата (падеж) и потенциална доходност, обвързана с представянето на индекс EURO STOXX 50 ESG.

Посоченият индекс отразява движението на акциите на 50-те водещи европейски компании, които отговарят на критериите за ESG (опазване на околната среда, социални политики и корпоративно управление).

Предимства:

 • комбинира възможностите на лична инвестиция и на застрахователна защита, за целия срок на застраховката;
 • дава възможност за участие в доходността на структурирана облигация, недостъпна за индивидуален инвеститор;
 • дава възможност за доходност на падеж над текущите към момента пазарни нива при традиционните спестовни продукти;
 • осигурява гарантирана* застрахователна сума при настъпване на риска "Загуба на живот от злополука";
 • предвижда 100% защита на инвестираната сума на падеж под условие**
 • дава право на откуп (предсрочно прекратяване на застраховката по инициатива на клиента) и съответно право да се получи част от стойността на инвестираната сума;
 • дава право на данъчни облекчения, съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица;
 • може да се използва като алтернатива на спестовна застраховка и/или депозитен продукт;

*Вземанията по застраховката в случай на несъстоятелност на застрахователя са гарантирани от Обезпечителен фонд, при условията и по реда на Кодекса за застраховането (КЗ), общо в размер до 196 000 лв. на едно лице по всички застраховки по раздел I от приложение № 1 на КЗ при един застраховател, независимо от броя на вземанията и размера им.

**В случай на несъстоятелност на емитента на структурирания продукт, инвестираната сума може да не бъде изплатена на падежа. В резултат на това може да се загуби целия размер на направената инвестиция.

 

Кой може да се възползва?

Застраховка "Еверест V" е предназначена за физически лица, клиенти на Пощенска банка, титуляри на разплащателни или спестовни сметки в евро или лева, с възможност за изпълнение на платежни операции без ограничения, навършили пълнолетие, готови да поемат инвестиционен риск. По тази застраховка могат да бъдат застраховани лица на възраст при сключване от 18 до 65 навършени години. За застраховащите лица не се предвижда ограничение за максималната възраст. Върху живота на едно застраховано лице може да бъде сключена повече от една застраховка.

 

Къде може да сключите застраховката?

Заповядайте в удобен за Вас офис на Пощенска банка!

Банката извършва застрахователно посредничество за сключване на застраховката в качеството ѝ на застрахователен агент на Застрахователя ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД.

 

Застраховка „Еверест V“ може да бъде сключена в периода от 30.05.2022г. до 07.07.2022г.

Застраховка „Еверест V“ е инвестиционен застрахователен продукт, който предлага стойност на падеж и откупна стойност, които са изцяло или частично изложени на колебанията на пазара.

Застраховката се сключва при Общите условия по застраховка „Живот“, свързана със структуриран инвестиционен продукт „Еверест“ на застрахователя („Общи условия“) и Специалните условия, уговорени в застрахователния договор (полицата).

Параметри на застраховката:

Застраховката се предлага при фиксирана застрахователна сума и срок, с еднократно платима застрахователна премия.

 • Срок на застраховката – от датата на сключване на застрахователния договор до изтичане на 5 години, считано от датата на инвестиционното начало, посочено в Специалните условия на договора;
 • Валута – застраховката може да се сключи само в евро;
 • Минимален размер на застрахователната премия – 2 500 евро;
 • Максимален размер на застрахователната премия – без ограничение;
 • Срок и начин на заплащане на премията – при сключване на застраховката, по банков път, еднократно;
 • Вноска за Обезпечителен фонд - в размер на 1 лв. за всяка започната година от срока на застрахователния договор, платима за целия срок на договора при сключването му;
 • Не се предвижда възможност за извънредни премии или частичен откуп по време на срока на застрахователния договор;
 • Право на пълен откуп има застраховащият във всеки момент от срока на договора след датата на инвестиционното начало.

   

Покрити рискове:

 • Преживяване от застрахованото лице на срока на застраховката („Преживяване на срока“);
 • Загуба на живот вследствие на злополука, настъпила в периода на застрахователно покритие („Загуба на живот от злополука“);
 • При „Преживяване на срока“ застрахователят изплаща на ползващото/те лице/а застрахователна сума, равна на по-голямата от следните две стойности:

  1/ платената застрахователна премия в пълен размер;

  2/ платената премия, увеличена със 145% от положителното процентно изменение на индекс EURO STOXX 50 ESG, отчетено между датата на инвестиционното начало и крайната дата за определяне стойността на индекса;

 • При „Загуба на живот от злополука“ застрахователят изплаща на ползващото/те лице/а застрахователна сума в размер на 110% от платената застрахователна премия;
 • При загуба на живот на застраховано лице, която е изключена от обхвата на покритието „Загуба на живот от злополука“, застрахователят изплаща на ползващите лица сума, равна на откупната стойност* по договора;

*Откупна стойност - при предсрочно прекратяване на договора, водещо до изплащане на откупна стойност, последната се изчислява към последния работен ден на месеца, в който е подадено заявлението за откуп и представлява официално обявената от емитента цена на обратно изкупуване на структурирания инвестиционен продукт, публикувана на интернет страницата на застрахователя, намалена с 5% такса за откуп. Откупната стойност не може да надвишава 95% от внесената застрахователна премия;

Инвестиционна част:

 • Платената еднократна застрахователна премия, съгласно уговореното в Общите условия, се инвестира от застрахователя в структурирания инвестиционен продукт на датата на инвестиционното начало, посочена в Специалните условия на застрахователния договор, като рискът от инвестицията се носи от клиента;
 • Потенциалната доходност за клиента на падежа на застраховката се формира от договореното 145% участие в положителното процентно изменение на индекс EURO STOXX 50 ESG* (върху който е базирана доходността на структурираният продукт), отчетено между началната и крайната дата за определяне на стойността му;
 • Началната дата за фиксиране на индекса е датата на инвестиционното начало на застраховката - 08.07.2022 г., а крайната дата за фиксиране на индекса е 05.07.2027 г. – 3 (три) работни дни преди падежа на застраховката - 08.07.2027г.;
 • Структурираният продукт включва клауза за защита на инвестицията (capital protected). Това означава за клиента, че при неблагоприятно развитие на индекс EURO STOXX 50 ESG, на падежа на застраховката ползващото лице няма да получи доходност, но внесената застрахователна премия ще му бъде изплатена изцяло (100% защита на инвестираната сума на падеж под условие)**;
 • Потенциалната доходност от застраховката зависи от бъдещата динамика на пазара и не е сигурна. Такава може да бъде реализирана само на падежа на застраховката;
 • Ако застрахователният договор бъде прекратен поради откуп, максималната сума, която може да бъде получена е 95% от платената застрахователна премия.

 

*Индекс EURO STOXX 50 ESG e индекс на възвръщаемост на цена, т.е. следва единствено и само представянето на цената на акциите включени в него, което означава, че дивидентната доходност е изключена от общата доходност на индекса. Клиентът не инвестира директно в компаниите съставляващи индекса, следователно няма да получава дивиденти от тях.

**При неизпълнение на задълженията на емитента по структурирания инвестиционен продукт (влошаване на финансовото му състояние, изпадане в несъстоятелност), е възможно да се загуби целият размер на направената инвестиция, независимо от клаузата за капиталова защита.

Какво е необходимо да направите, за да предявите застрахователна претенция?

 

Когато имате сключена застраховка „Моето бъдеще“ със ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД и със застрахованото лице настъпи неочаквано застрахователно събитие:

Стъпка 1: Попълнете „Заявление за изплащане на застрахователна сума или част от нея" и подгответе всички необходими документи, описани в Общите условия към Вашата полица.

Информация за тази стъпка ще намерите на:

 • уеб адреса на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ЕАД  https://www.bulstradlife.bg
 • или на телефон 0700 18 800.

Стъпка 2: Изпратете документите до адрес: София 1301, ул „Св. София“№6 по удобен за Вас начин:

 • по куриер;
 • с "Български пощи" като писмо с обратна връзка;
 • като ги занесете лично в офиса на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.

 

ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД ще :

 

 • регистрира Вашата застрахователна претенция и ще извърши оценка на представената информация;
 • се свърже с Вас на предоставения адрес, в случай на нужда от допълнителен документ или уточнение;
 • вземе решение по Вашата застрахователна претенция в срок до 15 работни дни от получаване на изисканата информация. При отказ за изплащане на застрахователно обезщетение изготвя становище и Ви уведомява писмено.

 

При възникнали въпроси по Вашата претенция, можете да се обърнете към „Контактен център” на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД или да изпратите запитване на електронната поща: bullife@bulstradlife.bg

                                                                                                                     

Застрахователните покрития по застраховката Живот „Еверест V“ се осигуряват от Застрахователно еднолично акционерно дружество „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД, с ЕИК 831211284, съгласно Общи условия и специалните условия, описани в застрахователната полица. „Юробанк България“ АД (Пощенска банка), с ЕИК 000694749 извършва застрахователно посредничество за сключване на застраховките в качеството си на застрахователен агент, на основание сключен със застрахователя агентски договор. Банката не предоставя съвет по смисъла на  §1, т.55 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането относно разпространявания застрахователен продукт и действа от името и за сметка на Застрахователя.

 

ВАЖНО!

Молим да вземете предвид, че информацията, съдържаща се по-горе на страницата не е изчерпателна.

Потенциалните клиенти настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с всички документи по застраховка „Живот“, свързана със структуриран инвестиционен продукт „Еверест V“, с цел вземане на информирано решение, преди да сключат договор за застраховка. За да се запознаете в детайли с всички условия на инвестиционния застрахователен продукт, е необходимо да се запознаете с Основния информационен документ, Преддоговорната информация на Застрахователя, Преддоговорната информация на Агента, ведно с продуктово описание на застраховката и с Общите условия по застраховката,. Продуктът е комплексен и решението за закупуването му трябва да бъде предхождано от внимателно обмисляне.

Молим да се запознаете с нужното внимание и грижа с всички документи, свързани със застрахователния продукт. Информацията е съществена и ще Ви помогне при вземането на информирано и разумно решение. В случай на неяснота или неразбиране можете да се обърнете за разяснение към служителите на Пощенска банка. Те ще обсъдят с Вас повдигнатите въпроси и могат да ви предоставят необходимата информация за продукта на хартиен носител.

Информираме потенциалните клиенти, че стойността на индекс EURO STOXX 50 ESG и съответно прогнозираната доходност могат да се повишат, но и да се понижат. Печалбата не е гарантирана и клиентите поемат риска да не реализират доходност или да не възстановят в пълен размер инвестицията си при прекратяване на застрахователния договор преди изтичане на срока му. ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД и „Юробанк България“ АД нямат влияние върху развитието на стойността на посочения индекс, затова гаранция за предвидим успех при инвестицията не може да бъде дадена. При несъстоятелност на Застрахователя вземанията по застраховката са гарантирани от държавата чрез Обезпечителен фонд, в размер общо до 196 000 лева на едно лице (при един застраховател, независимо от броя на вземанията на лицето и размера им), съгласно чл. 565 на Кодекса за застраховането.

Тази страница е само информационна и има за цел да представи най-общо продукта. Изложеното в нея не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство, нито може да се разглежда като подтикване за изпълнение на споменатите финансови инструменти. Инструментите могат да не са подходящи за определени инвеститори, в зависимост от техните инвестиционни цели, нуждите им, опита и финансовата позиция. Източникът на цитираната информация е ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД.

 

Информация за продукта:

Основен информационен документ

Преддоговорна информация за продукта и застрахователя

Преддоговорна за застрахователния агент, ведно с продуктово описание на застраховката и условията, при които агентът е овластен да я разпространява

Общи условия