Срочен депозит "Депозит за всеки"

Срочен депозит "Депозит за всеки"

Предимства:

 • Без такса за откриване     
 • Възможно довнасяне по всяко време
 • Без месечни разходи за обслужване     
 • Без максимална сума
 • Без такса за теглене на сумата по депозита на падеж
 • Срок: 4, 8 и 12 месеца
 • Валута: BGN, EUR, USD, GBP, CHF     
 • Минимална сума за откриване: 1 000 валутни единици
 • Без такса за откриване
 • Без такса за теглене на падеж
 • С възможност за довнасяне на суми по депозита по всяко време без ограничения в размера на внесената сума
 • На падеж депозитът се подновява автоматично за същия срок и се олихвява при съответните лихвени проценти за Срочен депозит „Депозит за всеки“, съгласно актуалния Лихвен бюлетин на банката за физически лица