Срочен депозит "Депозит за всеки"

Срочен депозит "Депозит за всеки"

Предимства:

 • НОВО: Внасяй 3 месеца без такса по твоя депозит в лева. Без ограничение за размера на внесените суми *
 • Без такса за откриване     
 • Възможно довнасяне по всяко време
 • Без месечни разходи за обслужване     
 • Без максимална сума
 • Без такса за теглене на сумата по депозита на падеж

*Промоционалните условия са валидни от 01.04.2024г. до 01.07.2024г. за извършени вноски на банкноти в лева по лични сметки на физически лица в лева. При внасяне на суми над 100 000 лв., банката изисква подаване на писмена заявка 3 работни дни предварително. При липса на заявка се прилага стандартната такса съгласно Тарифата за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица. В обхвата на промоционалните условия не влизат вноски от трети физически лица и внасяне на монети.

 • Срок: 4, 8 и 12 месеца
 • Валута: BGN, EUR, USD, GBP, CHF     
 • Минимална сума за откриване: 1 000 валутни единици
 • Без такса за откриване
 • Без такса за теглене на падеж
 • С възможност за довнасяне на суми по депозита по всяко време без ограничения в размера на внесената сума
 • На падеж депозитът се подновява автоматично за същия срок и се олихвява при съответните лихвени проценти за Срочен депозит „Депозит за всеки“, съгласно актуалния Лихвен бюлетин на банката за физически лица