Депозит Растеж

Депозит Растеж

Мечтите растат със спестяванията ти!

Депозит „Растеж“ - перфектна комбинация от атрактивна възвръщаемост и максимална гъвкавост, чрез нарастваща лихва.

Предимства:

 • НОВО: Внасяй 3 месеца без такса по твоя депозит в лева *
 • Изплащане на натрупаната до момента лихва дори при предсрочно закриване на депозита
 • Постоянен достъп до средствата: възможност за частично теглене и довнасяне
 • Без такса за откриване на депозитната сметка
 • Без месечни разходи за обслужване на депозитната сметка
 • Без такса за теглене на падеж на депозитa

*Промоционалните условия са валидни от 01.04.2024г. до 01.07.2024г. за извършени вноски на банкноти в лева по лични сметки на физически лица в лева. В обхвата на промоционалните условия не влизат вноски от трети физически лица и внасяне на монети.

Депозит „Растеж“

 • Срок: 36 месеца
 • Валута: BGN, EUR, USD
 • Минимална сума за откриване: 5 000 валутни единици*
 • Нарастваща доходност по тримесечия** от 0,01% до 1,50% и изплащане на лихвата на падеж чрез добавянето ѝ (капитализиране) към сумата по депозитната сметка 
 • При предсрочно прекратяване - изплащане на натрупаната до момента лихва, чрез добавянето ѝ към сумата по депозитната сметка
 • Възможност за довнасяне до 5 000 валутни единици месечно
 • Възможност за теглене – по всяко време, но до размера на минимално изискуемата сума за откриване на депозита - 5 000 валутни единици***
 • На падеж, депозитът се подновява автоматично в 12-месечен Срочен депозит - „Депозит за всеки“ съгласно актуалния Лихвен бюлетин на „Юробанк България“ АД за физически лица действащ към момента на подновяването.

* Настоящи клиенти, които желаят да се възползват от условията на Депозит „Растеж“ с пренасочване на средства от открити в Банката разплащателни, спестовни и/или депозитни сметки е необходимо при откриване на Депозит „Растеж“ да увеличат размера на средствата, които депозират по него с минимум 25%.

**   Банката начислява и изплаща фиксирана годишна лихва върху предоставената на депозит сума за срока на депозита (36 месеца) съгласно лихвената скала по действащия към датата на подписване на договора за депозит Лихвен бюлетин на „Юробанк България“ АД за физически лица, като лихвата се променя на всеки тримесечен период, който започва да се брои считано от датата на постъпване на депозираната сума по депозитната сметка.

*** Банката има право да променя едностранно изискването за минимално салдо по депозита (минимално изискуем размер на сумата по депозита) чрез промяна в Лихвения бюлетин на „Юробанк България“ АД за физически лица, като новите условия се обявяват на видно място в банковите салони и на интернет страницата на Банката  (www.postbank.bg).