Бизнес лимит

Kредитният лимит Ви осигурява едновременно гъвкавост и стабилност. С него Вие разполагате със средства, които можете да ползвате в рамките на до 240 месеца под формата на различни кредити за оборотни средства: кредит на вноски, кредитна линия, овърдрафт, банкови гаранции, акредитиви и др.
Целта е с една процедура по определяне на лимита да си осигурите дълготрайна финансова подкрепа, която може да приема различни форми, в зависимост от спецификата на нуждите Ви.
 

Предимства:

 • По-висока гъвкавост при по-ниска цена
 •  Една такса за разглеждане
 • Няма комисиона за ангажимент на бизнес лимита, заплаща се само за съответния под-продукт
 • Такса одобрение се заплаща само при отпускането на съответния под-продукт
   

 

 • Валута: левa
 • Размер: до 800 000 лева
 • Срок: до 240 месеца
 • Лихвен процент: в зависимост от финансовия профил на кредитоискателя
 • Възможни обезпечения: ипотека на недвижимо имущество; поръчителство от юридическо/и и/или физическо/и лице/а; залог върху недвижимо или движимо имущество; други обезпечения, допустими по закон.
 • Начин на погасяване: в зависимост от използваните под-продукти
 • Такси и комисиони:съгласно тарифата на банката за клиенти - юридически лица

 Повече информация можете да получите в най-близкия офис на банката. 

Документи