ESG стратегическа визия на Пощенска банка

ESG СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ НА ПОЩЕНСКА БАНКА

Замърсяването на околната среда и климатичните промени днес са сред най-големите предизвикателства пред обществото. Те определят качеството на живот и бъдещето на нашата планета, въздействат върху всеки бизнес и все по-силно влияят върху домакинствата. Те също така предизвикват редица социални проблеми. За да превърнем всички тези предизвикателства във възможности, ние прилагаме най-добрите управленски практики.

Опазването на околната среда и борбата с климатичните промени са основополагащи за корпоративните ценности на Пощенска банка. Като отговорна финансова институция и водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в България, ние отчитаме значението на екологичните и климатичните аспекти от дейността ни в процеса на  вземането на ключови управленски решения.

В Пощенска банка сме  убедени, че нашият успех като финансова институция е неразривно свързан със сериозните социални аспекти на дейността ни, ето защо следваме най-добри управленски практики, за да гарантираме спазването на нашите ценности.

Ние знаем, че климатичните промени и свързаните с тях физически рискове и рискове  на прехода към нисковъглеродна икономика са предизвикателство, което открива широк спектър от възможности. За да посрещнем това предизвикателство, ние сме подготвени с иновативни решения и финансови продукти. Също така приемаме, че бизнес възможностите и потенциала за принос в полза на обществото са неразривно свързани. Ето защо в Пощенска банка се стремим да утвърждаваме и разширяваме лидерската си позиция в контекста на устойчивостта в България, като предприемаме проактивен подход към екологичните, социални и управленски теми.

Нашият ангажимент

Пощенска банка е лидер в областта на устойчивото финансиране в България през последното десетилетие. Ние се ангажираме да запазим водещата си позиция, като доразвием нашите ESG политики и ги превърнем в действия в подкрепа на нашите клиенти и заинтересовани страни. За тази цел се ангажираме:

 • Да предлагаме най-добрите устойчиви финансови продукти на нашите клиенти;
 • Да помогнем за превръщането на предизвикателствата пред нашите клиенти във възможности, като им осигуряваме устойчиви финансови решения;
 • Да акцентираме върху устойчивото ни въздействие, като посрещаме с иновативен подход изискванията на пазара;
 • Да работим отговорно и да следим отблизо ESG рисковете от нашата дейност;
 • Да повишаваме информираността на нашите служители и заинтересованите страни за екологичните, социални и управленски аспекти на нашия бизнес, като се присъединяваме към разнообразни ESG активности;
 • Да осигуряваме положителна и вдъхновяваща работна атмосфера за нашия екип;
 • Да управляваме активно нашия екологичен отпечатък, като съблюдаваме стабилна политика за ефективност на ресурсите;
 • Да добавяме стойност в обществена полза, като допринасяме за разнообразни социални дейности. 

Как реализираме нашата ESG визия

В Пощенска банка:

 • Устойчиво управляваме основната бизнес дейност;
 • Контролираме екологичните, социални и управленски рискове в нашето портфолио;
 • Демонстрираме грижа за околната среда, като пестим вътрешни ресурси и прилагаме практики за избор на зелени подизпълнители и доставчици;
 • Повишаваме ESG информираността на нашите служители, заинтересованите страни и обществеността като носител на промяната;
 • Инвестираме в човешкия капитал, като реализираме и подкрепяме множество обучителни и образователни програми на различни теми, сред които такива, свързани със значението на екологичните, социални и управленски фактори за бизнеса.

Сформирахме специален управленски комитет - Комитет по околна среда и устойчиво развитие (ESC) и го натоварихме с управлението на прилагането на нашата ESG визия и нашата Декларация за политиката по околната среда, както и с надзор върху изпълнението на изискванията, произтичащи от международните инициативи, към които сме се присъединили, като Принципите на ООН за отговорно банкиране (PRB). Специалният управленски комитет наблюдава съществените за банката ESG въздействия и идентифицира ключовите области, за да определи годишните ни цели. Към Комитета действат няколко тематични работни групи, които гарантират постигането на поставените цели и предприемането на коригиращи действия, когато е необходимо.

В Пощенска банка създадохме и специална функция - Координатор по околна среда и социални въпроси, чиято работа е фокусирана върху координацията на изпълнението на решенията на управленския комитет.

За да подобрим вътрешната осведоменост, през 2008 г. създадохме Зелен борд – неформална вътрешна организация на доброволци, която има за цел да насърчи информираността по въпросите на околната среда и да предлага инициативи в областта на отговорното банкиране. През годините на своето съществуване Зеленият борд се доказа като ефективен канал за иновативните идеи на банковите служители.

В Пощенска банка също така развиваме наша вътрешна програма Зелени заедно. Нашата банка финансира зелени инициативи, които се реализират с доброволния труд на нашите служители.

Ангажименти към трети страни

Пощенска банка е член на Финансовата инициатива на ООН за околната среда (UNEP FI) от 2013 г., а през 2020 г. се присъедини към Принципите за отговорно банкиране, лансирани от тази организация. Това ни прави първата и до момента единствена банка в България, част от тези международни финансови инициативи.

Включването във Финансовата инициатива на ООН за околната среда ни осигурява достъп до най-добрите практики и международния експертен опит в областта на ESG, като по този начин повишаваме вътрешните компетентности и генерираме иновативни идеи и решения, за да посрещаме предизвикателствата на екологичните, социални и управленски фактори.