Кредит &quot

Медик&quot

за закупуване на оборудване

Кредитът е предназначен специално за закупуване на необходимото медицинско оборудване. Благодарение на този продукт подобрявате качеството на предлаганото от Вас медицинско обслужване, реализирате Вашите инвестиционни проекти и получавате финансово решение, съобразено с конкретната дейност, която развивате.

  • Размер - до 400 000 лв.
  • Конкурентни лихвени нива, съобразени с пазарната конюнктура
  • Гратисен период - до 6 месеца
  • Обезпечения по кредита - ипотека/залог върху  недвижимо или движимо имущество (медицинска техника и оборудване), поръчителство от юридическо/и и/или физическо/и лице/а, други обезпечения, допустими по закон
  • Начин на погасяване - анюитетни (равни) вноски или договаряне на раздвижен погасителен план* съобразен с динамиката на Вашия бизнес
  • Срок - до 10 години

*Раздвижен (гъвкав) погасителен план - дава възможност за договаряне на размера на вноските по кредита Ви съобразно динамиката и сезонността на приходите от Вашия бизнес.