Кредит &quot

Медик&quot

за покупка или ремонт на бизнес помещение

Кредитът е предназначен за покупка или ремонт на недвижими имоти за целите на Вашия бизнес.

Благодарение на този продукт имате възможност да създадете дом за Вашия бизнес - по-добър, по-голям или изцяло нов. Можете да разширите и модернизирате бизнеса си, като реализирате Вашите инвестиционни проекти.

  • Размер - до 400 000 лв.
  • Конкурентни лихвени нива, съобразени с пазарната конюнктура
  • Гратисен период - до 6 месеца
  • Обезпечения по кредита - ипотека/залог върху  недвижимо или движимо имущество (медицинска техника и оборудване), поръчителство от юридическо/и и/или физическо/и лице/а, други обезпечения, допустими по закон
  • Начин на погасяване - анюитетни (равни) вноски или договаряне на раздвижен погасителен план* съобразен с динамиката на Вашия бизнес
  • Срок -  до 20 години

*Раздвижен (гъвкав) погасителен план - дава възможност за договаряне на размера на вноските по кредита Ви съобразно динамиката и сезонността на приходите от Вашия бизнес.