Кредит &quot

Медик&quot

 

С този продукт можете да покриете непланираните и текущи разходи или да финансирате нова възможност, с която ще направите крачка напред в бизнеса.

Благодарение на кредит "Медик" можете да си осигурите необходимите консумативи и условия за качествена грижа за здравето на Вашите пациенти.

Предлагаме Ви финансово решение, съобразено изцяло с Вашата дейност.

  • Размер - до 400 000 лв.
  • Конкурентни лихвени нива, съобразени с пазарната конюнктура
  • Гратисен период - до 6 месеца
  • Обезпечения по кредита - ипотека/залог върху  недвижимо или движимо имущество (медицинска техника и оборудване), поръчителство от юридическо/и и/или физическо/и лице/а, други обезпечения, допустими по закон
  • Начин на погасяване - анюитетни (равни) вноски или договаряне на раздвижен погасителен план* съобразен с динамиката на Вашия бизнес
  • Срок - до 10 години

*Раздвижен (гъвкав) погасителен план - дава възможност за договаряне на размера на вноските по кредита Ви съобразно динамиката и сезонността на приходите от Вашия бизнес.