Бизнес овърдрафт срещу вземания от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)

Кредитът е предназначен за покриване на Вашите нужди от оборотни средства, поради разсрочените плащания на НЗОК.

Какви са предимствата?

  • Оптимизирате Вашите плащания
  • Имате възможност да покривате Вашите ежедневни плащания към доставчици и договаряте по-конкурентни цени на предлаганите от тях  продукти и услуги
  • Размер - до 60 000 лв., до два пъти средномесечните вземания от НЗОК
  • Конкурентни лихвени нива, съобразени с пазарната конюнктура
  • Обезпечение по кредита - залог на вземания по договор с НЗОК, съдлъжници по кредита - собствениците на фирмата, други обезпечения, допустими по закон
  • Начин на погасяване - минимално плащане в размер  на натрупаната месечна лихва
  • Погасяване на задължението - в края на периода, преди изтичане на договора с НЗОК
  • Срок - до 10 години с ежегодно преразглеждане