Платежна сметка за основни операции

От 1-ви септември 2023 г. по платежна сметка за основни операции1 не се заплащат такси за операции, наредени от титуляря на сметката, със средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти. Сметката се обслужва без такса, когато се използва за получаване на посочените регулярни месечни доходи2.

НОВО - внасяй 3 месеца без такса по твоята сметка в лева. Без ограничение за размера на внесените суми3

Чрез платежна сметка за основни операции в Пощенска банка, Вие ще може да се възползвате от следните услуги:

  • Касови операции - теглене и внасяне в брой
  • Парични преводи в страната в офис на банката и чрез услугата Интернет банкиране "е-Postbank"
  • Дебитна карта, чрез която разполагате със средствата си 24 часа в денонощието
  • Директен дебит, периодични и комунални плащания
  • Получаване на писмено извлечение по сметката за извършените транзакции, при поискване

Банката има право да откаже откриването на платежна сметка за основни операции, ако потребителят вече притежава платежна сметка, водена от „Юробанк България“ АД или друга банка на територията на страната, чрез която може да ползва услугите, посочени в чл.118 от Закона за платежните услуги и платежните системни (ЗПУПС), както и ако откриването на сметката би довело до нарушаване на установените в законодателството разпоредби относно предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Необходими документи4:

  • Документ за самоличност
  • Документ, удостоверяващ постоянния адрес на клиента (освен ако не се съдържа в документа за самоличност)
  • Искане за откриване на платежна сметка за основни операции (по образец)
  • При вноска на каса, Банката може да изиска и предоставяне на документи относно произхода на средствата.

1Платежна сметка за основни операции се открива само в лева и може да се ползва за операции само на територията на страната. Всеки клиент може да има само една сметка за основни операции на територията на страната.

2Съгласно приложимото законодателство, считано от 01.09.2023 г., когато по сметка за основни операции се извършват операции по нареждане на титуляря, включително и теглене на суми в брой, за тях не се заплащат такси, когато са за сметка на получени средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти. Сметката за основни операции се обслужва безплатно, когато по нея постъпват и се съхраняват посочените средства и лихвите върху тези средства. При теглене на суми чрез терминални устройства АТМ и ПОС на банки, различни от обслужващата банка, както и при ползване на други услуги по сметката, различни от посочените в закона, се дължат съответните такси, посочени в Тарифата на банката.

Промоционалните условия са валидни от 01.04.2024г. до 01.07.2024г. за извършени вноски на банкноти в лева по личнa сметкa на физическo лицe в лева - в офис, на ATM или терминални устройства за самообслужване на Пощенска банка. При внасяне на суми над 100 000 лв. на каса, банката изисква подаване на писмена заявка 3 работни дни предварително. При липса на заявка се прилага стандартната такса съгласно Тарифата за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица. В обхвата на промоционалните условия не влизат вноски от трети физически лица и внасяне на монети. При внасяне на АТМ или терминално устройство на самообслужване, условията се прилагат до размера на максималните дневни лимити за съответния канал. 

Искането за откриване на платежна сметка за основни операции (по образец) и приложените към него документи, в случай че такива са изискани, трябва да се подаде лично от лицето, желаещо да открие такава сметка. Банката взема решение за откриване или отказ до 10 дни след получаването на всички необходими документи.

5Сметката не може да се ползва за обслужване на потребителски и/или ипотечен кредит, както и не се допуска отпускане на овърдрафт по нея.