Платежна сметка за основни операции

 

Чрез Платежна сметка за основни операции* в Пощенска банка, Вие ще може да се възползвате от следните услуги:

 

  • Касови операции
  • Вътрешнобанкови и междубанкови преводи в BGN и EUR
  • Дебитна карта
  • Транзакции на терминални устройства АТМ и ПОС
  • Директен дебит, периодични и комунални плащания
  • Получаване на писмено извлечение по сметката за извършените транзакции при поискване

*Платежна сметка за основни операции може да бъде открита само в лева. По сметката не се предлага овърдрафт.
Банката има право да откаже откриването на такава сметка ако потребителят вече притежава платежна сметка, водена от "Юробанк България" АД или друга банка на територията на страната, чрез която може да извършва услугите посочени в чл.118 от Закона за платежните услуги и платежните системни (ЗПУПС), както и ако откриването на сметката е в разрез със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансирането на тероризъм (ЗМФТ).

Необходими документи:

  • Документ за самоличност
  • Документ, удостоверяващ постоянният адрес на клиента (освен ако не се съдържа в документа за самоличност)

При вноска на каса, Банката може да изиска и представяне на документи относно произхода на средствата.