Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) до 22.07.2014 вкл.

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (ПРАЙМ) ПО ПОТРЕБИТЕЛСКИ И ЖИЛИЩНО-ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ 

1. ПРЕДМЕТ

1.1 Настоящата Методология установява и регламентира начина на определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ на Юробанк България (Банката), както и начина на функциониране и последваща промяна на ПРАЙМ.

2. ПРАЙМ – ОБХВАТ И ДЕФИНИЦИЯ

2.1 ПРАЙМ е референтен лихвен процент по договорите за потребителски и жилищно-ипотечни кредити на физически лица, по които Банката и клиентите са се съгласили да се прилага ПРАЙМ.

2.2 ПРАЙМ е променлив лихвен процент - прилага се при кредити с променлива лихва.

2.3 ПРАЙМ е диференциран по приложими валути (лева и евро), както и по степен на обезпеченост (за обезпечени и за необезпечени кредити).


3. ФОРМУЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАЙМ

3.1 ПРАЙМ се определя по следната формула:

 

където:

W  1 - тегло на депозити от домакинства;

W2  - тегло на капитал;

R - лихвен процент по депозити на домакинства;

MRR - минималните задължителни резерви в %;

DGF - разход за фонд за гарантиране на влоговете в банките в %;

RFR - безрисков лихвен процент, приложим за България;

RW - рисково тегло;

MCA - корекция за промяна на пределната цена на ресурса.

4.  КОМПОНЕНТИ НА ПРАЙМ:

4.1 Теглo:

 • на депозити на домакинства (w1) е съотношението в процентно изражение на депозитите на домакинства от общо привлечения ресурс; 
 • на капитала (w2) е съотношението в процентно изражение на капитала от общо привлечения ресурс, което се определя съгласно Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции и към публикуване на настоящата Методология е 12 %;
 • w1 и w2 са определени така, че w1+w2=1.

4.2 Лихвен процент по депозити на домакинства (R):

 • е средно претегленият (спрямо публикуваните обеми) лихвен процент в съответната валута по овърнайт депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектор "Домакинства“ на банковата система;
 • лихвените проценти се публикуват на месечна база в Лихвената статистика на БНБ ( www.bnb.bg ).

4.3 Минимални задължителни резерви (MRR):

 • е нормативно изискуемият процент на резервни активи към депозитна база съгласно Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ ( www.bnb.bg ).

4.4 Разход за Фонд за гарантиране на влоговете (DGF):

 • е размерът на годишната премийна вноска в процентно изражение, която банките дължат към Фонда за гарантиране на влоговете в банките, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките ( www.bnb.bg ).

4.5 Безрисков лихвен процент, приложим за България (RFR):

 • е доходността по 10-годишни бенчмаркови държавни ценни книжа, емитирани от Република България;
 • се публикува на месечна база от БНБ в Лихвена статистика - в отчета “Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция" ( www.bnb.bg ).

4.6 Рискови тегла (RW):

 • са теглата, с които банките претеглят експозициите  си за целите на Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции;
 • приложимите рискови тегла са следните:
  - за необезпечени кредити – рисково тегло за експозиции на дребно съгласно чл. 38 от Наредба № 8 на БНБ и
  - за обезпечени кредити – рисково тегло за експозиции, обезпечени с недвижим имот съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба № 8 на БНБ.

4.7 Корекция за промяна в цената на новопривлечен ресурс (MCA):

 • е добавка/отчисление, което отчита пределната цена на ресурса;
 • При първоначалното определяне на ПРАЙМ се приема, че MCA компонентът е нула;
 • МСА компонентът зависи от средно претегления (спрямо публикуваните обеми) лихвен процент в съответната валута по нов бизнес по срочни депозити на сектор Домакинства, публикуван в месечната Лихвена статистика на БНБ ( www.bnb.bg )
  MCA се счита за 0 до натрупването на 100 базисни точки отклонение на средно претегления лихвен процент по депозити по нов бизнес, считано от момента на приемане на настоящата Методология. Пример: При промяна на средно претегления лихвен процент по депозити по нов бизнес с 60 базисни точки, МСА компонентът не се променя.
  При промяна на средно претегления лихвен процент по депозити по нов бизнес със 120 базисни точки, има основание за промяна на МСА компонента и той се променя на 120 базисни точки.
 • Последващи промени в стойността на МСА компонента настъпват при натрупването на 100 базисни точки отклонение на средно претегления лихвен процент по депозити по нов бизнес, считано от датата на последна промяна на ПРАЙМ;
  Пример: При промяна на средно претегления лихвен процент по депозити по нов бизнес с 60 базисни точки, считано от последната промяна на стойността на ПРАЙМ, МСА компонентът не се променя.
  При промяна на средно претегления лихвен процент по депозити по нов бизнес със 120 базисни точки, считано от последната промяна на стойността на ПРАЙМ, има основание за промяна на МСА компонента и той се променя със 120 базисни точки.
 • Участието на MCA компонента е с фактор 0.5 - т.е. 100 базисни точки промяна на компонента влияе с 50 базисни точки на ПРАЙМ.
  Пример: Ако стойността на МСА компонента се променя със 120 базисни точки, ПРАЙМ се изменя с 60 базисни точки, при равни други условия.


5. ОРГАН НА БАНКАТА, ОТГОВАРЯЩ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРОМЯНАТА НА СТОЙНОСТТА НА ПРАЙМ.

5.1. Комитетът по управление на активите и пасивите (АЛКО) е органът на Банката, отговорен за първоначалното определяне и последващи промени в стойността на ПРАЙМ.

5.2. С цел следене на актуалната стойност на ПРАЙМ, АЛКО разглежда на тримесечна база калкулираната стойност на ПРАЙМ на база формулата в т.3 от Методологията и сравнява получената стойност с последно одобреното ниво на ПРАЙМ

5.3. АЛКО прави промяна на ПРАЙМ, когато отклонението на калкулираната стойност от последно одобрената стойност на ПРАЙМ е 50 базисни точки или повече.

5.4. Всяка промяна се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая, така че ПРАЙМ да може да се дели на 0.05 без остатък.
Пример: Ако последно калкулираната стойност на ПРАЙМ е 5.5478 %, същата се закръгля на 5.55 %.

5.5. При промяна на ПРАЙМ, Банката уведомява клиентите по начина, уговорен в конкретния договор за кредит.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

6.1. За целите на настоящата методология, "обезпечен кредит“ е кредит, обезпечен с ипотека в полза на Банката, а "необезпечен кредит“ са всички останали кредити.

6.2. Стойностите, посочени в нормативната уредба, към които се реферира в настоящата Методология, ще се считат за изменени с промяна в съответния нормативен акт.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Методологията за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) по потребителски и жилищно-ипотечни кредити е приета от АЛКО на Юробанк България АД, протокол № 150, дата 22.04.2013г.. 

Пояснение към Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ
(приложима спрямо договори за кредит, сключени до 22 юли 2014 г. вкл.)

Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ, приета на 22.04.2013 г. и приложима по договори за потребителски и жилищно-ипотечни кредити на физически лица сключени до 22 юли 2014 г. включително, съдържа следните препратки към стойности, определени в Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции (ДВ, бр. 106 от 2006 г.):

 • съотношение на капитала от общо привлечения ресурс – 12 %;
 • рисково тегло за експозиции на дребно съгласно чл. 38 от Наредба № 8 – 75 %;
 • рисково тегло за експозиции, обезпечени с недвижим имот съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба № 8 – 35 %.

Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции е отменена, считано от 13.05.2014 г. Изискванията за капиталова адекватност са уредени при изцяло нови принципи и посочените по-горе стойности от методологията не могат да бъдат заменени с нови. Това води до фиксирането на посочените стойности за съответните компоненти от Методологията, така както са били последно определени от отменената Наредба № 8, а именно:

 • Стойност на компонента W2 – 12 %;
 • Стойност на компонента RW – 35 % за кредити, обезпечен с ипотека в полза на Банката, и 75 % - за всички останали кредити.
   

Посочените стойности не могат да бъдат изменяни едностранно от Банката.

Референтен лихвен процент на Юробанк България АД.

В сила от 25-ти септември 2019 г. за обезпечени кредити.

В сила от 24-ти март 2020 г. за необезпечени кредити.

В сила от 01-ви юни 2023 г. за необезпечени кредити.

  BGN EUR
Референтен лихвен процент Прайм за обезпечени кредити 0.60% 0.65%
Референтен лихвен процент Прайм за необезпечени кредити 1.35% 1.40%

Виж също

Документи