Студентски кредит

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент

Търсиш начин да финансираш образованието си, но нямаш необходимите средства? Ние ти предлагаме решение, с което лесно можеш да реализираш плановете си.

Вземи Студентски кредит от Пощенска банка и инвестирай в бъдещето си!

Студентският кредит, който ти предлагаме е целеви кредит за финансиране на студенти и докторанти, гарантиран с държавна финансова подкрепа, който се отпуска съгласно Закон за кредитиране на студенти и докторанти.

Цел на кредита:

 • Заплащане на семестриалните такси за обучение съгласно учебния план на съответната специалност
 • Издръжка на дете, родено или осиновено по време на обучението
         

   Изисквания към кандидатите:

 • Да са студенти или докторанти – български граждани или граждани на друга държава, членка на Европейския съюз или граждани на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария
 • Към датата на кандидатстване да не са навършили 35 години
 • Да се обучават в редовна форма за придобиване на образователна степен "бакалавър“, "професионален бакалавър“, "магистър“ или "доктор“, в създадено в България висше училище (университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи) или научна организация (БАН, Селскостопанска академия и др.)
 • Да нямат придобита същата образователна степен
 • Да не са отстранени и да не са прекъснали обучението си, освен в случаите на прекъсване поради болест, майчинство или за обучение в друго висше училище или научна организация
 • При кредит за издръжка на дете да имат родителски права над дете, родено/ осиновено по време на обучението и другият родител да не е ползвал кредит за същата цел

Необходими документи за кандидатстване:

 • Искане за отпускане на кредит (по образец на банката)
 • Валиден документ за самоличност
 • Актуално уверение, издадено от висшето училище, което удостоверява правото на студента да се запише за следващ семестър

При кредит за издръжка на дете:

 • Копие от удостоверение за раждане на детето, в което студентът или докторантът е посочен като родител (съответно копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което студентът/докторантът е посочен като осиновител);
 • Документ, издаден от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че в годината на раждане/ осиновяване на детето кредитоискателят е бил студент/ докторант;

Студентски кредит от "Юробанк България“ АД се предлага съгласно условията на Закона за кредитиране на студенти и докторанти . "Юробанк България“ АД има сключен Типов договор за кредитиране на студенти и докторанти с Министерство на образованието и науката.

 • Лихва - 7.00% фиксирана за целия срок
 • Срок за изплащане – до 10 години, след изтичане на гратисния период
 • Валута – лева
 • Обезпечение – не се изисква
 • Гратисен период – от отпускане на кредита до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съответно една година от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата. По време на гратисния период кредитополучателя не дължи плащане по кредита
 • Размер на кредита: 
  • Кредит за заплащане на семестриални такси – размерът се формира на база на броя и размера на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна степен
  • Кредит за издръжка на дете – размерът се формира като сбор от семестриалните издръжки за броя семестри за оставащия срок на обучение на кредитополучателя, съгласно учебния план на съответната специалност и образователна степен. Семестриалната издръжка е равна на минималната брутна работна заплата към момента на усвояване на конкретния транш от кредита, умножена по броя месеци от съответния семестър
 • Начин на погасяване – на равни (анюитетни) месечни вноски, след изтичане на гратисния период

 Не се дължат такси и комисиони, свързани с отпускане, управление и погасяване на кредита.