1. Номер на сметка/ IBAN

Считано от Датата на оперативно обединение, номерът на Вашата банкова сметка (IBAN) автоматично ще бъде сменен с нов.

За да научите новия IBAN номер на Вашата сметка, можете:

 • Да използвате специално създадения автоматичен IBAN генератор, публикуван тук;
 • Да се обърнете към нашите експерти на тел. номера 0 700 12 002 или 0 700 18 555 (*7224 - кратък номер за мобилни оператори);
 • Да се обърнете към експертите във всеки един офис на двете банки.

Считано от Датата на оперативно обединение, няма да могат да бъдат извършвани изходящи и да бъдат получавани входящи преводи по/от Вашата сметка със стария IBAN от Банка Пиреос. Необходимо е преди тази дата да уведомите всички Ваши контрагенти за новия IBAN на Вашата сметка.

2. Разплащателни и спестовни сметки 

 • Месечната такса за обслужване на разплащателна или спестовна сметка, както и за пакетите за ежедневно банкиране, ще се събира на датата, на която е открита Вашата сметка в Банка Пиреос;
 • Периодът за изплащане на лихви по: 1) разплащателни сметки (стандартна разплащателна сметка и сметка „Пиреос Експрес“); 2) стандартен спестовен влог; 3) сметка за обслужване на срочен депозит; 4) платежна сметка за основни операции; 5) картова сметка за физически лица; 6) детски спестовен влог; 7) разплащателни сметки за юридически лица и стопански субекти и 8) специални сметки за юридически лица и стопански субекти, ще бъде веднъж на календарна година, на 31-ви декември.
 • Банковите извлечения от разплащателни сметки на стопански субекти и други юридически лица ще бъдат с дневна, седмична и месечна периодичност.

  Можете да заявите промяна в периодичността и начина на получаване на извлечение (на електронна поща или хартиен носител) във всеки офис на Пощенска банка.  В случай че не сте заявили изрично получаване на банковото извлечение на електронна поща, Банката изготвя извлечението на хартиен носител и го осигурява на разположение във финансовия център на Банката. След изтичане на тримесечен гратисен период, считано от Датата на оперативно обединение, Титулярът дължи ежемесечна такса за извлечения на хартиен носител, съгласно Тарифата на Пощенска банка за юридически лица.
 • За сметки с издадена дебитна карта към тях – месечните такси за обслужване на сметката и на дебитната карта ще бъдат променени считано от Датата на оперативно обединение, но общият разход за месечна поддръжка (сборът от двете такси) остава непроменен.
 • За Спестовна сметка/пакет „Пиреос 13-та пенсия“ ще се прилагат условията на продукта на Пощенска банка - разплащателна сметка „Златно време“. В случай че по сметката няма постъпление на пенсия (или друг регулярен доход) за период по-дълъг от три последователни месеца, то по нея ще започнат да се прилагат такси и комисиони, валидни за стандартна спестовна сметка, съгласно приложимата Тарифа на Пощенска банка (виж повече тук ).


3. Срочни депозити

Ако имате срочен депозит, открит в Банка Пиреос, условията по него не се променят до датата на падежа му. Всички депозитни продукти продължават да съществуват при условията на сключените договори за депозит. На падеж на депозита можете да изберете от предлаганите спестовни и депозитни продукти на Пощенска банка, за да продължите да спестявате средства в Банката. Ако ползвате депозитен продукт, който съгласно условията на договора за депозит се подновява автоматично, той ще се поднови при действащите актуални условия на Пощенска банка, в случай че на падеж средствата не бъдат изтеглени.

4. Програма „Пиреос Кеш Мениджър“

Клиентите на програма „Пиреос Кеш Мениджър“ за физически лица и фирми ще имат възможността да продължат да ползват Спестовна сметка „Пиреос Кеш Мениджър“ за физически лица, респективно разплащателна сметка „Пиреос Експрес“ за юридически лица, но без опцията за депозитната услуга.

5. Сметки за получаване на работно възнаграждение

Ако ползвате някоя от следните банкови сметки с цел получаване на заплата – спестовна сметка „Заплата“, картова сметка „Заплата“ и спестовна сметка „Пиреос Феър Плей“, за да имате право да продължите да ползвате преференциални условия, следва да получавате регулярно по сметката Вашето трудово възнаграждение (или друг регулярен доход).

В случай че по сметката няма постъпление за период по-дълъг от три последователни месеца, то по нея ще започнат да се прилагат стандартни условия, приложими за продукта, според приложимата Тарифа на Пощенска банка.

6. Услуги по сметки

 • Периодични плащания

Всички активни периодични плащания от Ваши сметки, както и съгласия за автоматично заплащане на битови сметки, ще бъдат прехвърлени в системите на Пощенска банка по начина, по който са съществували в Банка Пиреос до Датата на оперативно обединение.

 • Комунални плащания

Услугата за плащане на битови сметки на каса в офисите на Банка Пиреос няма да бъде достъпна, считано от Датата на Оперативно обединение. Ще Ви предложим бързи и удобни начини за заплащане на комунални услуги през платформата за Интернет банкиране на Пощенска банка „e-Postbank”, приложението за мобилно банкиране „m-Postbank”, както и през мрежата ни от банкомати в цялата страна.

Ако сте имали активирана услуга за извършване на комунални плащания с автоматично изпълнение, тя ще бъде трансферирана в Пощенска банка чрез услугата „Универсален платец“, като плащанията ще продължат да се изпълняват автоматично, но няма да бъдат достъпни за редакция през интернет банкирането на Пощенска банка “e-Postbank”. В случай че желаете да редактирате или да преустановите автоматично плащане на битови сметки, можете да го направите в удобен за Вас офис на Пощенска банка.

Преустановява се предлагането и на услугата за автоматично плащане на битови сметки с банкови карти – „Електронни битови сметки“, предлагана от Банка Пиреос посредством трето лице - оператор. Тази услуга ще бъде заменена с услугата на Пощенска банка „Универсален платец“ и плащанията ще продължат да се изпълняват автоматично. Промяна или прекратяване на създадените абонаменти ще бъдат възможни в удобен за Вас офис на Пощенска банка.

Вашите абонаменти за заплащане на битови сметки с ръчно потвърждаване, които днес са налични в “WinBank”, ще бъдат налични в профила Ви за интернет банкиране “е-Postbank“, в меню „Комунални и данъци“. Плащанията ще можете да извършвате от сметки в лева или от кредитна карта (за плащане от кредитна карта е необходимо  да заявите еднократно активиране на услугата в офис на Пощенска банка). При извършване на първо плащане е необходимо да изберете сметка или кредитна карта, от която желаете да платите.

 • Плащания от Националния осигурителен институт и Агенцията за социално подпомагане.

Ако получавате плащания от Националния осигурителен институт и/или Агенцията за социално подпомагане, след промяната в номера на вашата сметка (IBAN), Пощенска банка ще уведоми посочените институции за новия IBAN на сметката Ви, за да се осигури прехвърлянето на този тип плащания по сметката с новия IBAN. Не е нужно Вие да ги информирате изрично.

Всички останали лица, които правят вноски и преводи по Вашата сметка, включително Вашия работодател, трябва да бъдат информирани лично от Вас за новия номер (IBAN) на Вашата сметка, за да продължите да получавате редовно Вашите плащания по сметка в Пощенска банка.

7. Гарантирани влогове

След юридическото обединение на двете банки 12.11.2019г, до изтичане на период от 6 (шест) месеца влоговете в Пощенска банка и Банка Пиреос ще се гарантират от Фонда за гарантиране на влоговете поотделно. След изтичането на този срок, размерът на Вашите гарантирани спестявания по всички влогове, които са били открити както в Банка Пиреос, така и в Пощенка банка, ще се гарантират от Фонда в общ размер до 196 000 лв., съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.